Но­ві до­ро­ги – біль­ше за­то­рів

Акти­ві­сти про­те­сту­ва­ли про­ти пла­ну роз­ши­ри­ти Го­ло­сі­їв­ський про­спект у Ки­є­ві. Вла­да обі­цяє, що цьо­го не ро­би­ти­муть

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Про су­пе­ре­чли­вий про­ект ми­ну­ло­го ти­жня по­ві­до­мив у Facebook за­сту­пник го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Іл­ля Са­гай­дак. Чи­ма­ло лю­дей обу­ри­лись цій ідеї. Спра­ва у тім, що про­спект про­хо­дить бі­ля На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку « Го­ло­сі­їв­ський», і якщо роз­ши­рю­ва­ти йо­го з ни­ні­шніх чо­ти­рьох смуг до во­сьми, це за­че­пить на­цпарк. При цьо­му ме­жі «Го­ло­сі­їв­сько­го» ви­зна­че­но Ука­зом Пре­зи­ден­та, і КМДА не має пра­ва їх змі­ню­ва­ти.

У від­по­відь на кри­ти­ку Іл­ля Са­гай­дак по­обі­цяв за­про­си­ти всіх на обго­во­ре­н­ня, ко­ли бу­де біль­ше роз­ра­хун­ків що­до про­е­кту. «Мен­ше істе­ри­ки, біль­ше кон­стру­кти­ву», — ре­зю­му­вав за­сту­пник сто­ли­чно­го ме­ра у со­цме­ре­жі.

Тож зран­ку 8 ли­сто­па­да акти­ві­сти при­йшли під КМДА, щоб під­лі­ку­ва­ти чи­нов­ни­ків від «транс­порт­ної істе­ри­ки» і по­ясни­ти сво­ю­по­зи­цію . Уча­сни­ки пі­ке­ту, вдя­гне­ні у ме­ди­чні ха­ла­ти, ви­ма­га­ли від­мо­ви­ти­ся від пла­нів роз­ши­ри­ти Го­ло­сі­їв­ський. На­го­ло­шу­ва­ли, що це рі­ше­н­ня вза­га­лі су­пе­ре­чить за­са­дам Но­вої транс­порт­ної по­лі­ти­ки мі­ста Ки­є­ва, в якій прі­о­ри­те­та­ми є пі­шо­хід, ве­ло­си­пед і гро­мад­ський транс­порт.

Зре­што­ю­до акти­ві­стів ви­йшов ке­рів­ник Де­пар­та­мен­ту транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри КМДА Сер­гій Май­зель, який спро­сту­вав ін­фор­ма­ці­ю­про пла­ни роз­ши­ри­ти до­ро­гу. На­то­мість рух на про­спе­кті хо­чуть опти­мі­зу­ва­ти і зро­би­ти одно­сто­рон­нім, із кон­тр­сму­го­ю­для гро­мад­сько­го транс­пор­ту.

«Це пе­ре­мо­га, але ми че­ка­є­мо офі­цій­но­го під­твер­дже­н­ня та­кої за­яви, — ка­же Ма­рія Стор­чи­ло, ко­ор­ди­на­тор­ка кам­па­нії «Звіль­ни сму­гу», яку про­во­дить гро­мад­ський рух «Еко­центр». — Нам по­обі­ця­ли, що про­ект, який не пе­ред­ба­чає роз­ши­ре­н­ня Го­ло­сі­їв­сько­го про­спе­кту, опри­лю­днять, він бу­де до­сту­пний для ко­мен­ту­ва­н­ня гро­мад­ські­стю. Ми на­пи­ше­мо офі­цій­ний за­пит в КМДА, щоб це зро­би­ли й офі­цій­но спро­сту­ва­ли пла­ни що­до роз­ши­ре­н­ня до­ро­ги».

Ма­рія Стор­чи­ло на­го­ло­шує, що бу­ду­ва­н­ня но­вих до­ріг не по­кра­щить транс­порт­ну си­ту­а­цію у Ки­є­ві. Акти­віс­тка по­яснює: «Єв­ро­пей­ський до­свід по­ка­зує — щой­но бу­ду­ють но­ву до­ро­гу, за два-три ро­ки во­на за­пов­ню­є­ться на 100% ав­то­мо­бі­ля­ми, й утво­рю­є­ться но­ве мі­сце за­то­рів. У Єв­ро­пі сво­го ча­су ство­рю­ва­ли но­ві до­ро­ги, і ко­ли сти­кну­ли­ся з та­ко­ю­си­ту­а­ці­єю , бу­ли зму­ше­ні пе­ре­бу­до­ву­ва­ти мі­ста».

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.