Лі­ку­ва­ти й від­да­ва­ти в до­брі ру­ки

У Хер­со­ні від­кри­ли при­ту­лок для тва­рин

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

Уже дав­но в мі­сті го­стро сто­їть про­бле­ма без­при­туль­них тва­рин, осо­бли­во — со­бак. Одним із кро­ків у на­пря­мі її ви­рі­ше­н­ня ста­ло від­кри­т­тя при­тул­ку, яким опі­ку­ва­ти­ме­ться КП «Га­ран­тія». Із мі­сько­го бю­дже­ту бу­ло ви­ді­ле­но ко­шти на ре­монт і при­дба­н­ня во­льє­рів, про­ве­де­н­ня ка­на­лі­за­ції, бла­го­устрій те­ри­то­рії то­що. При­ту­лок роз­ра­хо­ва­но на тим­ча­со­ве три­ма­н­ня 150 тва­рин. Без­при­туль­них чо­ти­ри­ла­пих пра­ців­ни­ки КП від­лов­лю­ють по мі­сту, за по­тре­би — лі­ку­ють і обов’яз­ко­во сте­ри­лі­зу­ють, щоб во­ни не не­сли за­гро­зи лю­дям. Якщо тва­ри­ну не за­би­ра­ють но­ві го­спо­да­рі, її від­пу­ска­ють на во­лю.

«Си­ту­а­ція в при­тул­ку бу­ла ду­же сум­на. Сві­тла не бу­ло, во­да — з пе­ре­бо­я­ми, те­кли ста­рі кра­ни і тру­би, ле­жа­ли го­ри смі­т­тя і за­лі­за, — роз­по­від­ає «Дню» за­сту­пник ди­ре­кто­ра КП «Га­ран­тія» Ана­ста­сія ШИЙКО. — За­раз за­ку­пи­ли 10 но­вих во­льє­рів і ще бу­ли пе­ре­да­ні зоо­за­хи­сно­ю­ор­га­ні­за­ці­єю «Шанс», з яко­ю­ми спів­пра­цю­є­мо. По­тім про­ве­ли сві­тло, про­ве­ли во­ду, по­ста­ви­ли лі­тні во­льє­ри для віль­но­го ви­гу­лу со­бак, пов­ні­стю від­ре­став­ру­ва­ли ста­рі во­льє­ри, під­го­ту­ва­ли ве­те­ри­нар­ний ка­бі- нет. Со­бак до нас при­во­зять з ву­ли­ці, іно­ді під­ки­да­ють під во­ро­та, де­яких лю­ди при­но­сять від­кри­то. Со­ба­ки утри­му­ю­ться у при­тул­ку сім днів. Шта­тний лі­кар про­во­дить ве­те­ри­нар­ний огляд, по­тім тва­рин ве­дуть на сте­ри­лі­за­цію. Пі­сля опе­ра­ції і клі­псу­ва­н­ня ко­жен со­ба­ка про­хо­дить у нас пі­сля­о­пе­ра­цій­ний пе­рі­од п’ять-сім днів, по­тім ми йо­го від­пу­ска­є­мо в се­ре­до­ви­ще при­ро­дно­го про­жи­ва­н­ня або від­да­є­мо в до­брі ру­ки».

Пра­ців­ни­ки при­тул­ку за­кли­ка­ють го­ро­дян від­по­від­аль­но по­во­ди­ти­ся зі сво­ї­ми до­ма­шні­ми тва­ри­на­ми й не за­ли­ша­ти їх на ву­ли­ці. А тих, хто хо­че за­ве­сти со­бі чо­ти­ри­ла­по­го дру­га, — за­про­шу­ють до при­тул­ку.

ФО­ТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.