«На­дія для ко­жно­го в’язня»

На май­да­ні Не­за­ле­жно­сті у Ки­є­ві за­кли­ка­ли під­три­му­ва­ти «бран­ців Крем­ля»

Den (Ukrainian) - - День України -

Акція при­па­ла на 8 ли­сто­па­да, на день на­ро­дже­н­ня Ген­на­дія Афа­на­сьє­ва, одно­го з не­ба­га­тьох вже звіль­не­них укра­їн­ських по­літв’язнів у Ро­сії та в оку­по­ва­но­му Кри­му. То­рік по­ді­бний за­хід вла­што­ву­ва­ли, щоб під­три­ма­ти са­мо­го Афа­на­сьє­ва — то­ді він, зви­ну­ва­че­ний у те­ро­ри­змі, від­бу­вав по­ка­ра­н­ня у ко­ло­нії в ро­сій­сько­му Си­ктив­ка­рі. Пі­сля обмі­ну і по­вер­не­н­ня до­до­му на­ве­сні цьо­го ро­ку Ген­на­дій актив­но вклю­чив­ся у до­по­мо­гу ін­шим в’язням.

На цьо­го­рі­чну акці­ю­при­йшли рі­дні «бран­ців Крем­ля», пра­во­за­хи­сни­ки, гро­мад­ські акти­ві­сти. Ра­зом во­ни на­ма­лю­ва­ли ве­ли­кий пла­кат зі сло­ва­ми під­трим­ки, охо­чі під­пи­су­ва­ли ли­стів­ки для по­літв’язнів. Уча­сни­ки по­дії ви­пу­сти­ли в не­бо по­ві­тря­ні куль­ки — як сим­вол ві­ри в те, що всі по­ло­не­ні ско­ро ста­нуть віль­ни­ми. Ген­на­дій Афа­на­сьєв ка­же про та­кі же­сти під­трим­ки: «Це на­дія для ко­жно­го в’язня. Це їхня мо­жли­вість три­ма­ти­ся і ви­три­му­ва­ти — зна­ти, що про них пам’ята­ють».

До ре­чі, на­пи­са­ти де­яким «бран­цям Крем­ля» мо­жна, якщо про­сто за­пов­ни­ти он­лайн-фор­му на сай­ті «Ро­сУзник».

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.