«Єди­ний кви­ток» на чо­ти­ри му­зеї

У лу­цьких му­зе­ях сти­му­лю­ють при­тік но­вих від­ві­ду­ва­чів

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Чо­ти­ри лу­цькі му­зеї мо­жуть від­ві­ду­ва­ти охо­чі про­тя­гом ти­жня, отри­мав­ши єди­ний для цьо­го кви­ток. По­ді­бну акці­ю­му­зей­ни­ки впер­ше про­ве­ли на­ве­сні цьо­го ро­ку, ма­ю­чи на ме­ті по­пу­ля­ри­зу­ва­ти му­зеї мі­ста, істо­рі­ю­та куль­ту­ру рі­дно­го краю. Для до­ро­слих та­кий кви­ток ко­штує 20 гри­вень, для ді­тей — усьо­го 10 гри­вень, а для гру­пи по­над де­сять чо­ло­вік ще й про­по­ну­ють без­пла­тну екс­кур­сію. Най­ві­дві­ду­ва­ні­шим у Лу­цьку є Му­зей во­лин­ської іко­ни, своє­рі­дний во­лин­ський бренд, ду­же по­пу­ляр- ний у ту­ри­стів за­га­лом. Тут для до­ро­сло­го кви­ток ко­штує 15 гри­вень (ко­ли не­має акції).

За­ві­ду­ва­чка Му­зе­ю­во­лин­ської іко­ни Те­тя­на Єлі­сє­є­ва ка­же, що ве­сня­на акція з єди­ним кви­тком до­да­ла їм ще но­вих від­ві­ду­ва­чів, і лю­ди охо­че за єди­ним кви­тком від­ві­ду­ва­ли й ін­ші му­зеї: Во­лин­ський кра­є­знав­чий, Ху­до­жній му­зей, у яко­му є екс­по­на­ти сві­то­во­го рів­ня, єди­ний в Укра­ї­ні Му­зей істо­рії брат­ства (на­ра­зі — брат­ства Лу­цько­го). Ін­те­рес до му­зе­їв є, ка­же во­на, бо в їхньо­му — що­най­мен­ше п’ять екс­кур­сій що­дня. Ми­ну­лої не­ді­лі, по­при не­го­ду, бу­ли і дві гру­пи шко­ля­рів зі Льво­ва та Чер­нів­ців, а та­кож бу­ли й уча­сни­ки во­лон­тер­сько­го агі­тпо­тя­га «Тру­ха­нів­ська січ», і ба­га­то «оди­но­чних» від­ві­ду­ва­чів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.