Пре­зи­дент Укра­ї­ни впер­ше від­ві­дав Сло­ве­нію

Гла­ва ці­єї дер­жа­ви Пахор за­кли­кав збе­рі­га­ти сан­кції ЄС про­ти РФ до пов­но­го ви­ве­де­н­ня оку­па­цій­них військ

Den (Ukrainian) - - День Планети - Пі­дго­ту­вав Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Учо ра під час пер шо го за 17 ро­ків офі­цій­но­го ві­зи­ту Пре зи ден та Укра ї ни до Сло ве нії Пет ро По ро - шен­ко та пре­зи­дент Ре­спу­блі­ки Сло­ве­нія Бо­рут Пахор прийня­ли Спіль ну Де кла ра цію про спів­ро­бі­тни­цтво кра­їн. У цьо­му до ку мен ті, зок ре ма, ви зна ча - ються прі­о­ри­те­тні на­пря­ми дво- сто рон ньо го спів ро біт ниц т ва, до яких на ле жить спів пра ця у га­лу­зі без­пе­ки з ме­тою по­до­ла­н­ня і по пе ред жен ня но вих ви - кли ків і за гроз; по єд нан ня не - об хід них зу силь за для при пи - не­н­ня акту агре­сії Ро­сії на Дон­ба­сі та від­нов­ле­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни на те­ри­то­рії Кри­му.

Пре­зи­дент Укра­ї­ни по­дя­ку­вав ко ле зі за за суд жен ня ро - сій­ської агре­сії про­ти Укра­ї­ни і під­трим­ку Сло­ве­ні­єю по­лі­ти­ки сан­кцій про­ти РФ аж до пов­но­го ви ве ден ня оку па цій них військ з те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Він та­кож ви­сло­вив вдя­чність за те, що 240 ук ра їнсь ких ді тей, які по страж да ли внас лі док ро - сійсь кої агре сії, змог ли від по - чи­ти в Сло­ве­нії.

Зі сво го бо ку, сло венсь кий пре зи дент за явив, що під три - мує член ст во Укра ї ни в ЄС, а що­до член­ства Укра­ї­ни в НАТО він від зна чив, що ніх то не має пра ва пе ре шкод жа ти Укра ї ні оби­ра­ти її май­бу­тнє. Пре­зи­дент По ро шен ко по дя ку вав пре зи - ден­ту Сло­ве­нії. І ра­зом во­ни за­су ди ли по ру шен ня прав лю ди - ни в оку­по­ва­но­му Кри­му.

Пі­сля пе­ре­го­во­рів у Зо­ло­тій за­лі Па­ла­цу пре­зи­ден­та Ре­спу­блі­ки Сло­ве­нія, де від­бу­ла­ся це­ре­мо­нія обмі­ну дер­жав­ни­ми на­го ро да ми — гла ва Укра їнсь кої дер жа ви вру чив пре зи ден ту Сло ве нії ор ден Сво бо ди, а пре - зи дент Сло ве нії вру чив Пре зи - ден ту Укра ї ни най ви щу дер - жав­ну на­го­ро­ду Сло­ве­нії — ор­ден «За ви­ня­тко­ві за­слу­ги» Ре­спу­блі­ки Сло­ве­нія.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.