В Есто­нії роз­па­ла­ся прав­ля­ча ко­а­лі­ція, прем’єру про­по­ну­ють пі­ти у від­став­ку

Den (Ukrainian) - - День Планети -

В Есто­нії фа­кти­чно при­пи­ни­ла своє існу­ва­н­ня прав­ля­ча ко­а­лі­ція, яка скла­да­ла­ся з трьох пар­тій. Як по­ві­дом­ляє AFP, це ста­ло­ся по­за­вчо­ра, пі­сля від­мо­ви двох пар­тій спів­пра­цю­ва­ти з прем’єр­мі­ні­стром Та­а­ві Рий­ва­сом. «Для со­ці­ал-де­мо­кра­тів (СДПЕ) і кон­сер­ва­то­рів із пар­тії IRL спів­пра­ця з Пар­ті­єю ре­форм в цьо­му уря­ді за вер ше на » , — ска за ла Хей ді Оя­маа, прес-се­кре­тар СДПЕ. У кві­тні 2015 ро­ку пра­во­цен­трист­ська Пар тія ре форм, яка має 30 місць у пар­ла­мен­ті, сфор­му­ва­ла ко­а­лі­цію з лі­ви­ми со­ці­ал-де­мо­кра­та­ми і кон­сер­ва­то­ра­ми, щоб ма­ти 59 місць із 101 у пар­ла­мен­ті. Лі­дер со­ці­ал-де­мо­кра­тів Єв­ген Оси­нов­ський за­кли­кав при­пи­ни­ти спів­пра­цю з уря­дом Рий­ва­са че­рез роз­бі­жно­сті в еко­но­мі­чних, со­ці­аль­них пи­та­н­нях, сфе­рі осві­ти та ре­гіо­наль­ної по­лі­ти­ки. Мі­ністр вну­трі­шніх справ, ві­це-пре­зи­дент Пар­тії ре­форм Хан­но Пев­кур за­явив: «Есто­нія ру­ха­є­ться до лі­вої ко­а­лі­ції, й це не­без­пе­чно». Огля­да­чі пе­ред­ба­ча­ють, що со­ці­ал-де- мо­кра­ти та IRL зби­ра­ю­ться ве­сти пе­ре­го­во­ри з Цен­трист­ською пар­ті­єю, яка має 27 ман­да­тів у пар­ла­мен­ті і по­пу­ляр­на се­ред етні­чних ро­сі­ян. За ін­фор­ма­ці­єю Delfi, со­ці­ал-де­мо­кра­ти офі­цій­но вже за­яви­ли, що по­чи­на­ють кон­суль­та­ції для фор­му­ва­н­ня но­во­го уря­ду біль­шо­сті. Їх під­три­ма­ли і кон­сер­ва­то­ри, оби­дві пар­тії за­кли­ка­ли Рий­ва­са пі­ти у від­став­ку.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.