Іран під­пи­ше ба­га­то­мі­льяр­дну уго­ду з Total

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Іран під­пи­сав уго­ду з фран­цузь­кою на­фто­га­зо­вою ком­па­ні­єю Total, яка пе­ред­ба­чає роз­ро­бле­н­ня ве­ли­ко­го га­зо­во­го ро­до­ви­ща «Пів­ден­ний Парс» у Пер­ській за­то­ці. Як по­ві­дом­ляє агент­ство AFP, під­пи­са­ний учо­ра в Те­ге­ра­ні меморандум про по­ро­зу­мі­н­ня є пер­шим кон­тра­ктом із за­хі­дною енер­ге­ти­чною ком­па­ні­єю з мо­мен­ту зня­т­тя з Іра­ну сан­кцій у сі­чні 2016 ро­ку. Очі­ку­є­ться, що оста­то­чно уго­да бу­де під­пи­са­на на по­ча­тку 2017 ро­ку. Згі­дно з уго­дою, Total очо­лить між­на­ро­дний кон­сор­ці­ум, до яко­го та­кож вхо­ди­ти­муть іран­ський Petropars та Ки­тай­ська на­ціо­наль­на на­фто­га­зо­ва кор­по­ра­ція і який роз­ро­бля­ти­ме 11-ту фа­зу ро­до­ви­ща «Пів­ден­ний Парс». Ре­гіо­наль­ний пре­зи­дент Total на Близь­ко­му Схо­ді та в Пів­ні­чній Афри­ці — Ште­фан Мі­шель — по­ві­до­мив, що впро­довж 20 ро­ків, про­тя­гом яких три­ва­ти­ме про­ект роз­ро­бле­н­ня ро­до­ви­ща, пе­ред­ба­ча­є­ться ін­ве­сту­ва­н­ня в ньо­го близь­ко 4,8 млрд до­ла­рів. Чо­ти­ри ро­ки то­му, із на­бу­т­тям чин­но­сті сан­кцій Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу сто­сов­но Іра­ну, ком­па­нія Total бу­ла зму­ше­на за­мо­ро­зи­ти всі спіль­ні з Іра­ном енер­ге­ти­чні про­е­кти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.