На «сму­зі пе­ре­шкод»

Кур­сан­ти Ви­со­ко­мо­біль­них де­сан­тних військ Вій­сько­вої ака­де­мії (м. Оде­са) про­де­мон­стру­ва­ли ви­со­кий рі­вень вза­є­мо­дії та во­лю до пе­ре­мо­ги

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

На ба­зі Цен­тру за­без­пе­че­н­ня на­вчаль­но­го про­це­су ака­де­мії з кур­сан­та­ми бу­ло про­ве­де­но пра­кти­чне за­ня­т­тя для фор­му­ва­н­ня у вій­сько­во­слу­жбов­ців на­ви­чок та вмінь що­до та­кти­ки дій під­роз­ді­лів і ма­лих груп, по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни.

Під час за­ня­т­тя кур­сан­ти ви­ко­ну­ва­ли зав­да­н­ня із по­до­ла­н­ня рі­зно­ма­ні­тних при­ро­дних пе­ре­шкод та зруй­но­ва­них бу­ді­вель, до­ла­ли ін­же­нер­ні за­го­ро­дже­н­ня та за­ра­же­ні ді­лян­ки мі­сце­во­сті, здій­сню­ва­ли при­кри­т­тя від во­гню­про­тив­ни­ка гру­пи вій­сько­во­слу­жбов­ців, ата­ку­ва­ли умов­но­го во­ро­га чер­га­ми з ав­то­ма­тів.

Слід на­го­ло­си­ти, що пе­ред по­ча­тком пра­кти­чних за­нять ви­кла­да­чі ака­де­мії звер­ну­ли осо­бли­ву ува­гу кур­сан­тів на не­об­хі­дність по­стій­но кон­тро­лю­ва­ти й узго­джу­ва­ти дії гру­пи під час про­хо­дже­н­ня сму­ги пе­ре­шкод та на­да­ва­ти до­по­мо­гу один одно­му при по­до­лан­ні осо­бли­во скла­дних об’єктів.

Ви­со­кі ре­зуль­та­ти про­хо­дже­н­ня май­бу­тні­ми офі­це­ра­ми ВДВ сму­ги пе­ре­шкод під­твер­ди­ли не ли­ше ви­со­кий рі­вень фі­зи­чної й та­кти­чної під­го­тов­ки кур­сан­тів, а й їхню­справ­жню­де­сан­тну рі­шу­чість в до­ся­гнен­ні ви­зна­че­них ці­лей.

ФО­ТО НАДАНО МІ­Н­ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.