Кри­во­ріж­ці про­ти «ва­ря­гів»

Пред­став­ни­ки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій мі­ста про­ве­ли мі­тинг-пі­кет, на­звав­ши сво­го кан­ди­да­та на по­са­ду но­во­го на­чаль­ни­ка мі­ської по­лі­ції

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Во­ло­ди­мир СТЕЦЮК, жур­на­ліст, бло­гер, Кри­вий Ріг

Річ у тім, що в умо­вах тра­ди­цій­но скла­дної для ін­ду­стрі­аль­но­го цен­тру кри­мі­но­ген­ної си­ту­а­ції й до­сить не­про­стих сто­сун­ків, які існу­ють на­ра­зі між мі­ською вла­до­ю­та гро­мад­ським акти­вом, над­то чу­тли­ве для будь- яко­го мі­ста ка­дро­ве пи­та­н­ня, пов’яза­не з при­зна­че­н­ням го­лов­но­го мі­сько­го по­лі­сме­на, вже на­бу­ло в Кри­во­му Ро­зі над­зви­чай­ної го­стро­ти. І якщо в пе­рі­од Май­да­ну не­ймо­вір­ну на­пру­же­ність між вла­до­юй про­те­стним се­ре­до­ви­щем зна­чно­ю­мі­ро­ю­вда­ло­ся зня­ти са­ме зав­дя­ки при­зна­чен­ню­на по­са­ду на­чаль­ни­ка то­ді ще мі­сько­го управ­лі­н­ня мі­лі­ції від­но­сно не­за­ле­жної ком­про­мі­сної фі­гу­ри в осо­бі пол­ков­ни­ка Ан­дрія Гре­чу­ха, то про­тя­гом остан­ніх 14 мі­ся­ців ке­рів­ни­цтва йо­го на­сту­пни­ка пол­ков­ни­ка Ва­ле­рія Лю­то­го во­на зно­ву зро­сла до кри­ти­чної ме­жі.

Як за­зна­ча­ли акти­ві­сти у сво­їх ви­сту­пах, із при­хо­дом Ва­ле­рія Лю­то­го ді­яль­ність пра­во­охо­рон­ців по­мі­тно транс­фор­му­ва­ла­ся зно­ву в бік об­слу­го­ву­ва­н­ня ін­те­ре­сів мі­ської вла­ди і по­си­ле­н­ня ти­ску на гро­мад­ськість. Ра­зом з тим, основ­ні по­ка­зни­ки ро­бо­ти мі­ської по­лі­ції, про що свід­чать по­рів­няль­ні да­ні, на­ве­де­ні в роз­по­всю­джу­ва­ній на мі­тин­гу ли­стів­ці з ін­фо­гра­фі­кою ста­ну зло­чин­но­сті в мі­сті, сут­тє­во по­гір­ши­лись. За сло­ва­ми ви­сту­па­ю­чих, на ра­ху­нок осо­бли­вих «до­ся­гнень» пра­во­охо­рон­ців слід від­не­сти й від­чу­тний «про­грес» у та­ких спе­ци­фі­чних сфе­рах, як нар­ко­тор­гів­ля і збут го­ріл­ча­но­го фаль­си­фі­ка­ту, а не­за­кон­ний ігро­вий бі­знес, за­ка­му­фльо­ва­ний під рі­зно­ма­ні­тні ін­тер­нет-ка­фе, спорт-ба­ри, ло­те­рей­ні пун­кти то­що, вза­га­лі роз­кві­тнув буй­ним цві­том по всьо­му мі­сту.

Що ж сто­су­є­ться за­хи­сту прав гро­ма­дян, на чо­му на­го­ло­шу­ва­ли уча­сни­ки мі­тин­гу, тут вза­га­лі си­ту­а­ці­ю­мо­жна оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти як по­вер­не­н­ня до най­гір­ших ча­сів « пра­во­во­го » сва­ві­л­ля. Осо­бли­во при­кро кон­ста­ту­ва­ти факт май­же пов­но­го ігно­ру­ва­н­ня пра­во­охо­рон­ця­ми ін­те­ре­сів гро­мад­сько­сті під час ми­ну­лих мі­сце­вих ви­бо­рів. На дум­ку лі­де­ра гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Спра­ве­дли­вий Крив­бас » пра­во­за­хи­сни­ка Ва­ле­рія Ро­ма­но­ва, якраз на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів Ва­ле­рія Лю­то­го, вла­сне, й бу­ло при­зна­че­но на по­са­ду на­чаль­ни­ка мі­ської мі­лі­ції са­ме для за­без­пе­че­н­ня пе­ре­мо­ги ни­ні­шньо­го очіль­ни­ка мі­ста Юрія Віл­ку­ла та йо­го сі­мей­но­го кла­ну. Тож не див­но, що по жо­дній з чи­слен­них за­яв про по­ру­ше­н­ня в хо­ді кам­па­нії ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства, зокре­ма й по ше­сти за­явах, по­да­них без­по­се­ре­дньо са­мим Ва­ле­рі­єм Ро­ма­но­вим, кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня так і не бу­ло від­кри­то. Мо­ти­ва­ція на ди­во «пе­ре­кон­ли­ва» — «за від­су­тні­стю­скла­ду зло­чи­ну».

Про­те для кри­мі­наль­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня са­мих гро­мад­ських акти­ві­стів у пра­во­охо­рон­ців під­ста­ви зав­жди зна­хо­дя­ться. Як за­зна­чи­ла гро­мад­ська акти­віс­тка Ва­лен­ти­на Крив­да, на сьо­го­дні від­кри­то кіль­ка кри­мі­наль­них про­ва­джень по фа­кту ні­би­то «пе­ре­шко­джа­н­ня» ро­бо­ті ор­га­нів про­ку­ра­ту­ри і су­ду. Тоб­то на­ма­га­н­ня від­сто­ю­ва­ти свої пра­ва в су­дах і про­ку­ра­ту­рі вже роз­ці­ню­є­ться пра­во­охо­рон­ця­ми як кри­мі­наль­ний зло­чин... На­то­мість без­ді­яль­ність са­мих пра­ців­ни­ків по­лі­ції що­до за­хи­сту прав пе­ре­сі­чних кри­во­ріж­ців при­зво­дить до по­си­ле­н­ня сва­ві­л­ля з бо­ку мі­ської вла­ди. Осо­бли­во ба­га­то на­рі­кань мо­жна по­чу­ти від акти­ві­стів з при­во­ду сва­ві­л­ля так зва­ної Му­ні­ци­паль­ної гвар­дії, яка її охо­ро­няє. Чи­ма­ло су­ти­чок і кон­флі­ктів від­бу­ва­є­ться остан­нім ча­сом у дні се­сій­них за­сі­дань мі­ськра­ди, ко­ли му­ні­ци­па­ли не­за­кон­но пе­ре­кри­ва­ють акти­ві­стам до­ступ до се­сій­ної за­ли, й не зов­сім аде­ква­тно по­во­дя­ться під час акцій про­те­сту то­що.

От­же, з огля­ду на за­зна­че­ні ви­ще про­бле­ми, уча­сни­ки мі­тин­гу фа­кти­чно одно­стай­но на­по­ля­га­ють на то­му, щоб мі­ський від­діл зно­ву очо­лив « на­ро­дний на­чаль­ник по­лі­ції» Ан­дрій Гре­чух, а не хтось із за­яв­ле­них пре­тен­ден­тів із чи­сла чин­них за­сту­пни­ків, або при­сла­ний Ки­є­вом чер­го­вий «ва­ряг» на кшталт Ва­ле­рія Лю­то­го. На дум­ку акти­ві­стів, лю­ди, які обі­йма­ли ке­рів­ні по­са­ди в ча­си Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча й дис­кре­ди­ту­ва­ли се­бе не­за­кон­ни­ми ді­я­ми в пе­рі­од Май­да­ну, не по­вин­ні очо­лю­ва­ти мі­ську по­лі­цію. Са­ме з та­ки­ми по­ба­жа­н­ня­ми акти­ві­сти на­пра­ви­ли від­по­від­не звер­не­н­ня мі­ні­стру вну­трі­шніх справ Ар­се­но­ві Ава­ко­ву, ке­рів­ни­ку На­ціо­наль­ної по­лі­ції Ха­тії Де­ка­но­ї­дзе, ра­дни­кам мі­ні­стра — на­ро­дно­му де­пу­та­то­ві Ан­то­ну Ге­ра­щен­ку і Зо­ря­ну Шкі­ря­ку, за­зна­ча­ю­чи, що та­кі при­зна­че­н­ня ма­ють узго­джу­ва­ти­ся з мі­ською гро­ма­дою. І в цьо­му від­но­шен­ні вар­то бу­ло б від­но­ви­ти, за їхні­ми мір­ку­ва­н­ня­ми, ство­ре­ну при мі­сько­му від­ді­лі гро­мад­ську ра­ду, яку то­рік бу­ло лі­кві­до­ва­но роз­по­ря­дже­н­ням мі­ні­стра вну­трі­шніх справ.

До ре­чі, в хо­ді ате­ста­ції, яка про­во­ди­лась цьо­го лі­та в рам­ках ре­фор­ми ор­га­нів вну­трі­шніх справ, в чи­слі 32-х ке­рів­ни­ків по­лі­ції Дні­про­пе­тров­ської обла­сті не про­йшли те­сту­ва­н­ня й ке­рів­ни­ки кри­во­різь­кої по­лі­ції на чо­лі з на­чаль­ни­ком мі­сько­го від­ді­лу Ва­ле­рі­єм Лю­тим, у зв’яз­ку з чим бу­ло ре­ко­мен­до­ва­но не­а­те­сто­ва­них пра­ців­ни­ків звіль­ни­ти з ке­рів­них по­сад або по­ни­зи­ти. Як ві­до­мо, за­мість по­ни­же­н­ня, Ва­ле­рія Лю­то­го бу­ло при­зна­че­но не­що­дав­но на­чаль­ни­ком Го­лов­но­го управ­лі­н­ня На­ціо­наль­ної по­лі­ції в Чер­ка­ській обла­сті, однак обу­ре­ні чер­ка­ща­ни не допу­сти­ли одіо­зно­го ке­рів­ни­ка до ро­бо­чо­го мі­сця, ви­ма­га­ю­чи від ке­рів­ни­цтва МВС і На­ціо­наль­ної по­лі­ції при­зна­че­н­ня на по­са­ду очіль­ни­ка обла­сної по­лі­ції лю­ди­ни, яка б за­до­воль­ни­ла мі­сце­ву гро­ма­ду. До та­ких дій обі­ця­ють вда­ти­ся й кри­во­ріж­ці у то­му ра­зі, якщо до їхніх по­ба­жань та­кож не до­слу­ха­ю­ться.

ФО­ТО З САЙТА KR24.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.