Па­тер­на­лізм 2.0: но­вий і так са­мо оги­дний

Den (Ukrainian) - - Культура -

На мо­мент під­го­тов­ки цьо­го текс­ту до дру­ку ре­зуль­та­ти пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Аме­ри­ці за­ли­ша­ю­ться не­ві­до­ми­ми. Та, по­за сум­ні­вом, ця кам­па­нія вже ста­ла істо­ри­чною, а для нас — ще й по­вчаль­ною, і не ли­ше з огля­ду на по­зи­ці­ю­но­во­го ке­рів­ни­цтва США що­до Ро­сії.

От­же, за Трам­па, ціл­ко­ви­то­го не­ві­гла­са в по­лі­ти­ці, агре­сив­но­го на­ха­бу, ксе­но­фо­ба й жін­ко­не­на­ви­сни­ка, го­то­ві про­го­ло­су­ва­ти міль­йо­ни ме­шкан­ців кра­ї­ни, що ані дня не зна­ла ди­кта­ту­ри, спо­кон­ві­ку пле­ка­ла де­мо­кра­ти­чну тра­ди­цію, має до­во­лі ви­со­ку гро­ма­дян­ську сві­до­мість, тве­ре­зо­го й ске­пти­чно­го ви­бор­ця. Вкрай не­при­єм­ний сюр­приз.

Я не пре­тен­ду­ю­на роз­ло­гий по­лі­ти­чний ана­ліз і не зби­ра­юсь по­рів­ню­ва­ти кан­ди­да­тів. Зві­сно, Трамп як до­свід­че­ний но­у­мен при­пра­вив роз­да­чу фе­є­ри­чних обі­ця­нок ефе­ктним сти­лем: та­кий со­бі бу­ва­лий ма­чо, ге­рой з гол­лі­вуд­ських блок­ба­сте­рів, який не бо­ї­ться ні бо­га, ні чор­та, хи­зу­є­ться по­ка­зо­во гар­ною ро­ди­ною, а до то­го ж, має аван­тю­рист­ську жил­ку і мо­же ча­сом не­хту­ва­ти пра­ви­ла­ми. Але ме­ні не йде з го­ло­ви об­ґрун­ту­ва­н­ня ви­бо­ру одно­го з ша­ну­валь­ни­ків Трам­па:

— З ним я по­чу­ва­юсь без­пе­чно.

Без­пе­ку ко­жен мо­же уяв­ля­ти по-рі­зно­му, та пра­гне­н­ня отри­ма­ти за­хист під омо­фо­ром «су­во­ро­го-але-спра­ве­дли­во­го» Ба­тька На­ції, га­даю, об’єд­нує весь еле­кто­рат Трам­па, від апо­лі­ти­чних до­мо­го­спо­да­рок до уль­тра­пра­вих від­мо­роз­ків. Во­че­видь, спо­ку­са від­да­ти­ся па­тер­на­лі­зму у йо­го най­оги­дні­шій фор­мі не оми­нає на­віть най­більш роз­ви­не­ні дер­жа­ви.

Що ж до Укра­ї­ни, то ко­ли я чу­ю­тут мір­ку­ва­н­ня про мі­цну ру­ку, яка одним ма­хом пе­ре­мо­же се­па­ра­ти­стів, по­бо­ре ко­ру­пці­юй уза­га­лі по­ря­док на­ве­де, одра­зу в уяві ви­гуль­кує трам­по­ва пи­ка. Хоч яки­ми б со­лод­ки­ми ба­ла­чка­ми це при­прав­ля­ло­ся, під­су­мок зав­жди один: ру­ї­ни й со­ром. До­бре бу­ло б і нам про це пам’ ята­ти, ко­ли пі­де­мо на чер­го­ві ви­бо­ри.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.