«Від­кри­ва­є­мо Па­де­рев­сько­го»

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Під та­кою на­звою з11 по 14 ли­сто­па­да у Льво­ві від­бу­де­ться вже п’ятий фе­сти­валь, який об’єд­нує укра­їн­ських та поль­ських ми­тців

Цей між­на­ро­дний му­зи­чний за­хід уже встиг ста­ти одні­є­юз най­ва­жли­ві­ших куль­тур­них по­дій Укра­ї­ни, і він при­свя­че­ний пам’яті ви­да­тно­го поль­сько­го пі­а­ні­ста, ком­по­зи­то­ра, по­лі­ти­ка і до­бро­чин­ця Ігна­ція Яна Па­де­рев­сько­го (1860—1941). Го­лов­но­ю­і­де­є­ю­фо­ру­му «Від­кри­ва­є­мо Па­де­рев­сько­го» є по­пу­ля­ри­за­ція поль­ської куль­ту­ри та озна­йом­ле­н­ня з ре­пер­ту­а­ром сві­то­во­го рів­ня з на­ціо­наль­ної му­зи­чної скар­бни­ці. Про це «Дню» по­ві­до­ми­ли у Львів­ській фі­лар­мо­нії і до­да­ли, що над­зви­чай­но ва­го­мим і не­від’єм­ним еле­мен­том про­гра­ми ко­жно­го з фе­сти­ва­лів є вклю­че­н­ня до ре­пер­ту­а­ру ше­дев­рів укра­їн­ської кла­си­ки, а та­кож рі­зні фор­ми твор­чої спів­пра­ці укра­їн­ських та поль­ських ми­тців на сце­ні у Льво­ві.

Го­лов­ний ор­га­ні­за­тор — Поль­сько-укра­їн­ська фун­да­ція ім. Па­де­рев­сько­го. Спі­вор­га­ні­за­то­ри — Львів­ська фі­лар­мо­нія та То­ва­ри­ство «Поль­ська спіль­но­та». Ар­ти­сти­чний ди­ре­ктор — ві­до­ма пі­а­ніс­тка Ма­рі­ан­на Гу­ме­цька.

Фе­сти­валь тра­ди­цій­но об’єд­нає ви­да­тних поль­ських ар­ти­стів із ві­до­ми­ми укра­їн­ськи­ми му­зи­кан­та­ми. «Ми пе­ре­ко­на­ні, що участь у за­хо­ді ма­е­стро Єжи Ма­ксим’юка і та­ких зна­ме­ни­то­стей, як Лє­шек Мо­жджер, Кше­сі­мір Демб­ський, Ка­роль Ра­дзі­во­но­віч, Ане­та Лу­ка­ше­віч, Ан­на Юр­кшто­віч, ви­зна­них і улю­бле­них укра­їн­ських му­зи­кан­тів Ма­рі­ан­ни Гу­ме­цької, Во­ло­ди­ми­ра Си­во­хо­па, та­кож — струн­но­го квар­те­ту PHOENIX, сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Львів­ської фі­лар­мо­нії, мо­ло­ді­жно­го сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру «INSO-Львів» та Га­ли­цько­го ка­мер­но­го хо­ру, зро­бить фе­сти­валь ці­ка­вим для пу­блі­ки», — вва­жає го­ло­ва Поль­сько­укра­їн­ської фун­да­ції ім. Па­де­рев­сько­го, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор фе­сти­ва­лю Ада­мБАЛА .

Зокре­ма, слу­ха­чам пред­став­лять єди­ну опе­ру Ігна­ція Яна Па­де­рев­сько­го — «Ман­ру». Прем’єра кон­цер­тної вер­сії, ство­ре­ної Єжи Ма­ксим’юком спе­ці­аль­но для цьо­го­рі­чно­го фе­сти­ва­лю, бу­де ви­ко­на­на під ба­ту­то­ю­ма­е­стро з Сим­фо­ні­чним ор­ке­стром Львів­ської фі­лар­мо­нії і Га­ли­цьким ака­де­мі­чним ка­мер­ним хо­ром. Соль­ні пар­тії до­ру­че­но ви­зна­ним у ці­ло­му сві­ті ви­ко­нав­цям ці­єї му­зи­ки.

Та­кож, зви­чай­но, від­бу­де­ться вру­че­н­ня від­зна­ки PADEREWSKI. Брон­зо­ві ста­ту­е­тки отри­ма­ють осо­би або ор­га­ні­за­ції, які ви­ня­тко­во про­я­ви­ли се­бе у ді­яль­но­сті на ко­ристь укра­їн­сько-поль­сько­го по­єд­на­н­ня, про­мо­ції і по­пу­ля­ри­за­ції твор­чо­сті Па­де­рев­сько­го.

ФО­ТО З АРХІВУ ЛЬВІВ­СЬКОЇ ФІ­ЛАР­МО­НІЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.