5 ПУНКТІВ АЛЬТЕРНАТИВИ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ві­ктор ГАЛАСЮК, го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го Ко­мі­те­ту з пи­тань про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва:

Спро­ба зня­т­тя мо­ра­то­рію на екс­порт кру­гля­ка з Укра­ї­ни ви­гі­дна ко­му зав­го­дно, окрім укра­їн­сько­го су­спіль­ства та про­ми­сло­во­сті. Ін­шим кра­ї­нам ви­гі­дно ку­пу­ва­ти за без­цінь на­шу си­ро­ви­ну, і не тіль­ки ліс. На­шим не­до­бро­зи­члив­цям ви­гі­дна еко­но­мі­чно слаб­ка та фі­нан­со­во за­ле­жна Укра­ї­на. Сум­но, але зда­є­ться, що на­шо­му уря­ду про­сті­ше спро- бу­ва­ти ви­тор­гу­ва­ти чер­го­вий єв­ро­пей­ський кре­дит за мо­ра­то­рій, а не пе­ре­кри­ти кон­тра­бан­ду на ми­тни­ці чи зни­щи­ти ко­ру­пцій­ні схе­ми у лі­со­во­му го­спо­дар­стві. Схо­же, їм бай­ду­же, що че­рез та­ку ком­пра­дор­ську по­лі­ти­ку по­тер­па­ти­муть укра­їн­ці, що де­да­лі ча­сті­ше ста­ють ви­му­ше­ни­ми за­ро­бі­тча­на­ми.

600 млн єв­ро кре­ди­тних ко­штів — це не так вже й ба­га­то, якщо по­рів­ня­ти з по­над 1 млрд дол США кон­тра­бан­ди лі­су та роз­пи­лов­ни­ка за ми­ну­лі 5 ро­ків. Поль­ща з ті­єї ж пло­щі лі­сів, що має Укра­ї­на, отри­мує в 10 ра­зів (!) біль­ше еко­но­мі­чно­го зи­ску. Мо­ра­то­рій — не па­на­цея, але ва­жли­вий еле­мент пла­ну за­хи­сту укра­їн­ської еко­ло­гії та від­ро­дже­н­ня укра­їн­ської де­ре­во­об­роб­ки та ство­ре­н­ня но­вих ро­бо­чих місць у ма­ло­му бі­зне­сі.

Ви­сту­па­ю­чи за від­мі­ну мо­ра­то­рію на екс­порт кру­гля­ка з Укра­ї­ни, єв­ро­чи­нов­ни­ки з одно­го бо­ку за­хи­ща­ють ін­те­ре­си ви­ро­бни­ків ЄС, з дру­го­го — за­кли­ка­ють до по­ру­ше­н­ня прав єв­ро­пей­ських ін­ве­сто­рів в Укра­ї­ні, які по­ві­ри­ли си­лі за­ко­ну в пар­ла­мент­сько-пре­зи­дент­ський ре­спу­блі­ці.

«До­ро­жня кар­та», яку ми фра­кці­єю РПЛ про­по­ну­є­мо, ви­хо­дя­чи з по­зи­цій укра­їн­ських де­ре­во­об­ро­бни­ків:

❶ Збе­ре­же­н­ня мо­ра­то­рію на екс­порт лі­су-кру­гля­ка (або за­про­ва­дже­н­ня ви­ві­зно­го ми­та/си­ро­вин­но­го екс­порт­но­го збо­ру на рів­ні при­найм­ні 50 єв­ро/куб.м);

❷ Взя­т­тя під кон­троль еко­но­мі­чно­го кор­до­ну кра­ї­ни (у т.ч. по­до­ла­н­ня мас­шта­бної кон­тра­бан­ди лі­су-кру­гля­ка на ми­тни­ці);

❸ Прийня­т­тя за­ко­но­дав­ства про вну­трі­шній ри­нок не­о­бро­бле­ної де­ре­ви­ни (удо­ско­на­ле­н­ня бір­жо­вої тор­гів­лі; вста­нов­ле­н­ня прі­о­ри­те­тно­сті до­сту­пу ви­ро­бни­ків до си­ро­ви­ни, ви­хо­дя­чи з об­ся­гів їх екс­пор­ту, спла­ти по­да­тків та зар­пла­тні; лі­бе­ра­лі­за­ція та під­ви­ще­н­ня про­зо­ро­сті вну­трі­шньо­го рин­ку де­ре­ви­ни);

❹ За про вад жен ня ін вес ти - цій них сти му лів для но вих ви - роб ництв ( « го ри зон таль них » між­га­лу­зе­вих — че­рез ін­ду­стрі­аль­ні пар­ки та «вер­ти­каль­них» га­лу­зе­вих — че­рез за­ко­но­про­е­кти 2617&2618);

❺ Ком­пле­ксна ре­фор­ма лі­со­го­спо­дар­сько­го ком­пле­ксу (роз­ді лен ня ви дів ді яль нос ті — ви - ро­щу­ва­н­ня і за­го­тів­лі де­ре­ви­ни з од ні­єї сто ро ни та пе ре роб ки і ви роб ниц т ва з ін шої; за про вад - жен ня про зо рих ба лан - сів де­ре­ви­ни то­що).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.