У під­зе­мел­лі... без за­со­бів за­хи­сту

Проф­спіл­ки ву­гля­рів ви­ма­га­ють, щоб дер­жа­ва від­но­ви­ла фі­нан­су­ва­н­ня охо­ро­ни пра­ці ша­хта­рів

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Гір­ни­ки Львів­ської ву­гіль­ної ком­па­нії ма­ють на­мір 9 ли­сто­па­да при­пи­ни­ти від­ван­та­же­н­ня ву­гі­л­ля, а ша­хта­рі «Львів­ву­гі­л­ля» 10 ли­сто­па­да пла­ну­ють бло­ку­ва­ти пе­ре­хід між Укра­ї­но­ю­та Поль­щею в Ра­ві- Ру­ській. Не­дав­но бу­ді­вель­ни­ки ша­хти №10 «Но­во­во­лин­ської » вже пе­ре­кри­ва­ли кор­дон між Поль­ще­ю­та Укра­ї­ною. Про­бле­ми гір­ни­ків цих під­при­ємств іден­ти­чні — за­ро­бі­тну пла­ту не одер­жу­ють май­же три мі­ся­ці.

Але не­до­фі­нан­су­ва­н­ня під­зем­них ро­біт спри­чи­няє ще й зро­ста­н­ня ава­рій­но­сті. Про­тя­гом 2015—2016 ро­ків дер­жа­ва не ви­ді­ли­ла жодної грив­ні на охо­ро­ну пра­ці та за­без­пе­че­н­ня про­ми­сло­вої без­пе­ки на ву­гіль­них ша­хтах. Ці ко­шти не пе­ред­ба­че­ні і в бю­дже­ті 2017 ро­ку. «Об­ся­ги ви­до­бу­тку ву­гі­л­ля зни­жу­ю­ться, а кіль­кість не­ща­сних ви­пад­ків на ша­хтах, у то­му чи­слі зі смер­тель­ним на­слід­ком, — го­во­рить го­ло­ва Кон­фе­де­ра­ції не­за­ле­жних проф­спі­лок Ми­хай­ло Во­ли­нець, — зро­стає». Цьо­го ро­ку, за йо­го да­ни­ми, вже за­ги­ну­ло май­же в два ра­зи біль­ше лю­дей, ніж ми­ну­ло­го.

Гір­ни­ки не за­без­пе­че­ні на­віть та­ким еле­мен­тар­ним, але жит­тє­во не­об­хі­дним уста­тку­ва­н­ням, як са­мо­ря­тів­ни­ки. Їх на дер­жав­них під­при­єм­ствах ли­ше 66% від по­тре­би, а, ска­жі­мо, на держ­під­при­єм­ствах «Во­ли­ньву­гі­л­ля» — ли­ше 41%, «Львів­ву­гі­л­ля» — 55%. Ви­хо­дить, що пра­кти­чно ко­жен дру­гий гір- ник, спу­ска­ю­чись у дер­жав­ну ша­хту, не має пер­со­наль­но за­крі­пле­но­го за ним за­со­бу за­хи­сту ор­га­нів ди­ха­н­ня на ви­па­док ава­рії. У кра­що­му ра­зі, за до­бу один і той же са­мо­ря­тів­ник ви­ко­ри­сто­ву­ють де­кіль­ка під­зем­них ро­бі­тни­ків.

За­сту­пник ко­ман­ди­ра за­го­ну Дер­жав­ної во­є­ні­зо­ва­ної гір­ни­чо­ря­ту­валь­ної слу­жби у ву­гіль­ній про­ми­сло­во­сті Ана­то­лій Пи­ли­пен­ко впев­не­ний, що та­ка си­ту­а­ція мо­же при­зве­сти до не­ви­прав­них на­слід­ків. « Са­мо­ря­тів­ник по­ви­нен спу­ска­ти­ся в ша­хту раз на до­бу. Якщо він екс­плу­а­ту­є­ться всу­пе­реч ін­стру­кції, тер­мін йо­го слу­жби ско­ро­чу­є­ться. А що та­ке лю­ди­на в ша­хті з са­мо­ря­тів­ни­ком, який від­слу­жив свій ре­сурс? Це по­тен­цій­ний труп » , — ко­мен­тує він си­ту­а­цію, що скла­ла­ся в га­лу­зі. За сло­ва­ми ко­ман­ди­ра ря­ту­валь­ни­ків, на ша­хтах пра­кти­чно зір­ва­ні гра­фі­ки на­вча­н­ня ро­бо­ті з са­мо­ря­тів­ни­ка­ми, оскіль­ки цьо­го ро­ку під­при­єм­ства ву­гіль­ної га­лу­зі при­дба­ли ли­ше 1% не­об­хі­дних для тре­ну­вань ре­ге­не­ра­тив­них па­тро­нів.

Во­ли­нець обу­ре­ний від­су­тні­стю­на ша­хтах кон­тро­лю­до­три­ма­н­ня пра­вил і норм без­пе­ки. Дер­жав­на слу­жба з пи­тань пра­ці — єди­ний ор­ган, на­ді­ле­ний та­ки­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми, — не про­во­дить пе­ре­ві­рок, по­си­ла­ю­чись на мо­ра­то­рій, за­про­ва­дже­ний два ро­ки то­му. Більш то­го, за сло­ва­ми Во­лин­ця, ке­рів­ни­ки шахт ре­гу­ляр­но по­ру­шу­ють « Пра­ви­ла без­пе­ки у ву­гіль­них ша­хтах » , отри­мав­ши на це зго­ду за під­пи­сом го­ло­ви Держ­слу­жби пра­ці Ро­ма­на Чер­не­ги. Та­ким чи­ном, за­мість кон­тро­лю— « ле­га­лі­за­ція» по­ру­шень.

«Як­би ме­ні в цих умо­вах за­про­по­ну­ва­ли очо­ли­ти ша­хту або об’єд­на­н­ня, я б від­мо­вив­ся», — го­во­рить за­сту­пник ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во-до­слі­дно­го ін­сти­ту­ту про­ми­сло­вої без­пе­ки та охо­ро­ни пра­ці Олег Ру­ме­жак. За йо­го сло­ва­ми, за 9 мі­ся­ців за­галь­ні ви­тра­ти ву­гле­ви­до­був­них під­при­ємств Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля на охо­ро­ну пра­ці скла­ли 62,45 міль­йо­на гри­вень, або 38,5% від пе­ред­ба­че­них ком­пле­ксно­ю­про­гра­мою . А в про­е­кті бю­дже­ту на 2017 рік, за сло­ва­ми за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту з пи­тань пра­ці-на­чаль­ни­ка від­ді­лу з пи­тань тру­до­вих від­но­син Держ­слу­жби з пи­тань пра­ці Оле­ни Ко­но­ва­ло­вої, ко­шти на охо­ро­ну пра­ці у ву­гіль­ній га­лу­зі зно­ву не за­кла­де­ні.

Во­ли­нець опи­сує стан охо­ро­ни пра­ці як за­мкну­те ко­ло, що по­чи­на­є­ться з по­зи­ції дер­жа­ви, яка ігно­рує свої обов’яз­ки вла­сни­ка і не спри­яє фі­нан­со­во­му оздо­ров­лен­ню­під­при­ємств. А да­лі — бай­ду­жість кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів, які по­ясню­ють свою без­ді­яль­ність мо­ра­то­рі­єм на пе­ре­вір­ки та від­су­тні­стю­пов­но­ва­жень. А все­ре­ди­ні цьо­го ко­ла, за сло­ва­ми Во­лин­ця, за­ли­ша­ю­ться без будь-яко­го за­хи­сту ти­ся­чі гір­ни­ків, які що­дня ри­зи­ку­ють під зем­ле­ю­сво­ї­ми жи­т­тя­ми.

Ко­ор­ди­на­тор Між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції пра­ці Сер­гій Сав­чук за­ува­жує, що у ву­гіль­ній га­лу­зі не ви­рі­ше­ні най­ва­жли­ві­ші ба­зо­ві пи­та­н­ня що­до без­пе­ки пра­ці гір­ни­ків. Але він спо­кій­ний, оскіль­ки, за йо­го сло­ва­ми, в Укра­ї­ні го­ту­ю­ться за­хо­ди для ви­ко­на­н­ня низ­ки між­на­ро­дних Кон­вен­цій з охо­ро­ни пра­ці. Це без­по­се­ре­дньо пов’яза­но із зо­бов’яза­н­ня­ми, які взя­ла на се­бе на­ша дер­жа­ва при під­пи­сан­ні Асо­ці­а­ції з Єв­ро­со­ю­зом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.