Ко­ли ав­тор­ське пра­во пра­цює

Ху­до­жни­ця від­су­ди­ла у під­при­єм­ця 101,5 ти­ся­чі гри­вень за тор­гів­лю ма­гні­ти­ка­ми ізз обра­же­н­ня­ми зїї кар­тин

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Іде­ться про про­даж су­ве­нір­них ма­гні­ти­ків із пер­со­на­жа­ми, на­ма­льо­ва­ни­ми Єв­ге­ні­є­ю­Га­пчин­ською . У рі­шен­ні Га­ли­цько­го ра­йон­но­го су­ду Льво­ва вка­за­но, що в лю­то­му 2016 ро­ку в су­ве­нір­но­му ма­га­зи­ні про­да­ли п’ять та­ких ма­гні­ти­ків і дві кар­ти­ни (за­га­лом на 240 грн). Че­рез це юри­сти ху­до­жни­ці й по­да­ли до львів­сько­го су­ду по­зов що­до по­ру­ше­н­ня ав­тор­ських прав, ви­ма­га­ю­чи ви­пла­ти­ти за ко­жне зо­бра­же­н­ня 10 мі­ні­маль­них зар­плат (14,6 тис. грн).

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.