Укра­ї­на кли­че пар­тне­рів по ГУАМ і Ка­зах­стан обго­во­ри­ти транс­порт­ні ко­ри­до­ри та Зо­ну віль­ної тор­гів­лі

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Прем’єр-мі­ні­стри кра­їн-чле­нів Ор­га­ні­за­ції за де­мо­кра­ті­юі еко­но­мі­чну спів­пра­цю­ГУАМ (Гру­зія, Укра­ї­на, Азер­бай­джан, Мол­до­ва) пла­ну­ють обго­во­ри­ти пи­та­н­ня ре­а­лі­за­ції транс­порт­них ко­ри­до­рів і зо­ни віль­ної тор­гів­лі, за­явив аген­ції «Ін­тер­факс-Азер­бай­джан» ген­сек ГУАМ Ал­тай Ефен­ді­єв. « Прем’ єр- мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман ви­сту­пив з іні­ці­а­ти­во­ю­про­ве­де­н­ня зу­стрі­чі го­лів уря­дів кра­їн — чле­нів ГУАМ у Ки­є­ві, де основ­но­ю­те­мо­ю­о­бго­во­ре­н­ня бу­де ре­а­лі­за­ція транс­порт­но­го ко­ри­до­ру і за­вер­ше­н­ня всіх про­це­дур що­до за­пу­ску зо­ни віль­ної тор­гів­лі між на­ши­ми дер­жа­ва­ми», — ска­зав Ефен­ді­єв. За йо­го сло­ва­ми, па­ра­лель­но із зу­стріч­чю прем’ єр- мі­ні­стрів від­бу­де­ться бі­знес- фо­рум. «На зу­стріч прем’єрів за­про­шу­є­ться та­кож го­ло­ва уря­ду Ка­зах­ста­ну, тоб­то зу­стріч від­бу­де­ться у фор­ма­ті «ГУАМ+». Ми вва­жа­є­мо це не­об­хі­дним, оскіль­ки є сенс у за­без­пе­чен­ні ло­гі­чно­го про­дов­же­н­ня цьо­го шля­ху», — ска­зав Ефен­ді­єв. Він на­го­ло­сив, що укра­їн­ські то­ва­ри ма­ють до­прав­ля­ти­ся до спо­жи­ва­чів на Схо­ді, і, нав­па­ки, ван­та­жо­по­тік зі схо­ду, зокре­ма з цен­траль­но­а­зій­ських кра­їн, має до­прав­ля­ти­ся на єв­ро­пей­ські рин­ки. «Тоб­то сьо­го­дні ми ста­ви­мо зав­да­н­ня ре­а­ні­ма­ції транс­порт­них ко­ри­до­рів че­рез ве­ли­кий про­ект, у яко­му сти­ку­ю­ться ін­те­ре­си пра­кти­чно всіх кра­їн, зокре­ма Ки­та­юі єв­ро­пей­ських дер­жав. Якщо ми змо­же­мо спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми зро­би­ти цей про­ект при­ва­бли­вим і кон­ку­рен­то­спро­мо­жним, то це мо­же ста­ти фун­да­мен­том ста­біль­но­сті і без­пе­ки еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва в ду­же не­ста­біль­но­му і не­пе­ре­дба­чу­ва­но­му ре­гіо­ні » , — за­зна­чив ген­сек ГУАМ. За йо­го сло­ва­ми, цей про­ект ду­же ва­жли­вий та­кож для Ви­ше­град­ської гру­пи і бал­тій­ських кра­їн. «Бал­тій­ська ра­да ви­яв­ля­ла ці­ка­вість до мо­жли­во­сті з’єд­на­н­ня Бал­тій­сько­го, Чор­но­го і Ка­спій­сько­го мо­рів. Ця ідея обго­во­рю­є­ться вже дав­но і за­раз ду­же близь­ка до ре­а­лі­за­ції » , — ска­зав Ефен­ді­єв. Він на­го­ло­сив, що ГУАМ сьо­го­дні ті­сно спів­пра­цює з Ва­шинг­то­ном і То­кіо у фор­ма­тах «ГУАМ + США» і «ГУАМ + Япо­нія». «Як пар­тне­рів з окре­мих про­е­ктів ми роз­гля­да­є­мо та­кож Поль­щу і Че­хі­юі за­ці­кав­ле­ні та­кож у спів­пра­ці з Ви­ше­град­сько­ю­гру­пою», — за­зна­чив ген­сек ГУАМ. Мі­нін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни спіль­но з «Укр­за­лі­зни­цею» 15 сі­чня 2016 ро­ку за­пу­сти­ли де­мон­стра­цій­ний рейс кон­тей­нер­но­го по­тя­га Но­вим Шов­ко­вим шля­хом за мар­шру­том Укра­ї­на — Гру­зія — Азер­бай­джан — Ка­зах­стан — Ки­тай (че­рез Ка­спій­ське і Чор­не мо­ре). Він ді­став­ся Ки­та­ю­на 16 день шля­ху — в ніч на 31 сі­чня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.