За му­зи­ку в укра­їн­ських по­тя­гах пла­ну­ють ви­пла­чу­ва­ти ро­ял­ті

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ке­рів­ни­цтво «Укр­за­лі­зни­ці» пла­нує по­ча­ти ви­пла­ту ви­на­го­ро­ди з ав­тор­ських і су­мі­жних прав (ро­ял­ті) за ви­ко­ри­ста­н­ня му­зи­ки у сво­їх по­тя­гах. Про це по­ві­до­ми­ла в Facebook очіль­ник де­пар­та­мен­ту роз­ви­тку ін­но­ва­цій і ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни Оле­на Мі­ніч. «Від­бу­ла­ся істо­ри­чна зу­стріч — впер­ше за 25 ро­ків ке­рів­ни­цтво «Укр­за- лі­зни­ці» го­то­ве ве­сти пе­ре­мо­ви­ни про ви­пла­ту ро­ял­ті з ав­тор­ських і су­мі­жних прав. Ми обго­во­ри­ли мо­де­лі, які пра­цю­ють в Ан­глії та Поль­щі», — на­пи­са­ла во­на. На­га­да­є­мо, в жов­тні в Мі­нін­фра­стру­кту­ри за­яви­ли, що з по­тя­гів «Укр­за­лі­зни­ці» при­бе­руть пір’яні по­ду­шки і фі­ран­ки на ві­кнах, а та­кож за­без­пе­чать там без­пе­ре­бій­ну ро­бо­ту Wi-Fi, по­лі­пшать сер­віс і гі­гі­є­ну.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.