«Хо­че­мо змі­ни­ти спо­жи­ва­цьку пси­хо­ло­гію на твор­чу»

У Ми­ко­ла­є­ві роз­по­чав ро­бо­ту «Бі­знес-ін­ку­ба­тор» для пе­ре­се­лен­ців і уча­сни­ків АТО

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Алев­ти­на ДОБРОВОЛЬСЬКА, Ми­ко­ла­їв

Ми­ко­ла­їв­ська фі­лія гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Укра­їн­ська асо­ці­а­ція ін­ва­лі­дів АТО» за під­трим­ки Ми­ко­ла­їв­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції і Ми­ко­ла­їв­сько­го цен­тру зайня­то­сті ого­ло­си­ла старт про­е­кту «Бі­зне­сін­ку­ба­тор «Дру­ге ди­ха­н­ня». Цей про­ект по­кли­ка­ний да­ти мо­жли­вість пе­ре­се­лен­цям, уча­сни­кам АТО, ін­ва­лі­дам I і II груп, а та­кож чле­нам сі­мей ви­ще­пе­ре­ра­хо­ва­них ка­те­го­рій на­вчи­ти­ся ве­ден­ню­бі­зне­су і отри­ма­ти ко­шти для ре­а­лі­за­ції сво­го про­е­кту.

«Ми про­ве­ли ве­ли­че­зну ро­бо­ту що­до від­бо­ру уча­сни­ків. Усьо­го по­да­ли за­яв­ку 139 кан­ди­да­тів, з яких спе­ці­аль­на ко­мі­сія ви­бра­ла 50 осіб, — роз­по­від­ає «Дню» ке­рів­ник про­е­кту Іл­ля ШПОЛЯНСЬКИЙ. — На­сту­пно­го ти­жня стар­ту­ють що­ти­жне­ві за­ня­т­тя. Пе­ред уча­сни­ка­ми бу­де по­став­ле­но кон­кре­тні зав­да­н­ня за­ле­жно від те­ми тре­нін­гу, де­які із зав­дань пра­кти­кан­ти що­не­ді­лі ви­ко­ну­ва­ти­муть удо­ма, а на на­сту­пних се­мі­на­рах роз­по­від­а­ти про ре­зуль­та­ти і тру­дно­щі, з яки­ми їм до­ве­ло­ся зі­ткну­ти­ся під час ви­ко­на­н­ня зав­дань. Та­кож для уча­сни­ків бу­де ор­га­ні­зо­ва­но по­їзд­ки на під­при­єм­ства і зу­стрі­чі з успі­шни­ми бі­зне­сме­на­ми. До то­го ж пра­кти­кан­тів на­вча­ти­муть чі­тким пра­ви­лам на­пи­са­н­ня бі­знес-пла­ну». — Яки­ми бу­дуть тре­нін­ги? — Ми пра­гне­мо зба­лан­су­ва­ти склад тре­не­рів, яких у нас за­раз біль­ше де­ся­ти. Тре­не­ри при­їха­ли з Ки­є­ва, Льво­ва, Оде­си. За­ня­т­тя по­трі­бні для то­го, щоб лю­ди­на від­во­лі­кла­ся від бу­ден­них справ. Ін­ко­ли тре­нін­ги про­во­ди­ти­му­ться десь на ба­зах від­по­чин­ку, де лю­ди­на змо­же пов­ні­стю­кон­цен­тру­ва­ти­ся на на­вчан­ні. На де­яких се­мі­на­рах мо­біль­ні те­ле­фо­ни по­трі­бно ви­мкну­ти, це ва­жли­во, оскіль­ки, на­сам­пе­ред лю­ди­на має бу­ти ди­сци­плі­но­ва­ною. Як ві­до­мо, те, що да­є­ться без­ко­штов­но, най­ча­сті­ше не ці­ну­є­ться. Це при­зво­дить до то­го, що лю­ди­на не при­хо­дить вча­сно, про­пу­скає за­ня­т­тя, не ви­ко­нує до­ма­шні зав­да­н­ня. З цим мо­жна бо­ро­ти­ся ли­ше шля­хом від­ра­ху­ва­н­ня. Якщо пі­сля від­ра­ху­ва­н­ня уча­сник зно­ву всту­пає на на­вча­н­ня, кур­си вже не бу­дуть без­ко­штов­ни­ми.

Річ у тім, що лю­ди­ну скла­дно на­вчи­ти ста­ти під­при­єм­цем, мо­жна ли­ше роз’ясни­ти де­які ме­ха­ні­зми. Але на­ше зав­да­н­ня не по­ля­гає в то­му, щоб на­вчи­ти яким-не­будь при­йо­мам. Ми хо­че­мо спро­бу­ва­ти змі­ни­ти спо­жи­ва­цьку пси­хо­ло­гію на твор­чу. Ли­ше то­ді лю­ди­на зро­зу­міє, що їй ні­хто ні­чо­го не по­ви­нен. Ко­жен уча­сник має зро­зу­мі­ти, що свій бі­знес і своє жи­т­тя він бу­дує сам. На­пев­но, то­ді лю­ди­на мо­же ста­ти успі­шним під­при­єм­цем, в ін­ших ви­пад­ках на неї че­кає нев­да­ча.

За­га­лом на­вча­н­ня три­ває 6 мі­ся­ців — мі­ні­мум те­о­рії, ма­кси­мум пра­кти­ки, на тре­нінг від­ве­де­но дві го­ди­ни. Під час тре­нін­гів лю­ди­ну на­вча­ють пла­ну­ва­ти свій день, скла­да­ти гра­фік, пла­ну­ва­ти кон­кре­тні кро­ки що­до на­пи­са­н­ня її бі­зне­с­про­е­кту. По­ки ми на­вча­є­мо осно­вам тор­гів­лі, сіль­го­спви­ро­бни­цтва і ви­ро­бни­цтва. За мі­сяць на­вча­н­ня ко­жен уча­сник має по­да­ти свій бі­зне­с­про­ект успі­шним під­при­єм­цям.

Лю­ди­на, яка хо­че ство­ри­ти свій бі­знес, мо­же ро­би­ти кон­кре­тні дії вже сьо­го­дні. Мо­жна ви­вча­ти ри­нок, шу­ка­ти по­трі­бну для ви­вче­н­ня ін­фор­ма­цію, спіл­ку­ва­ти­ся із зна­йо­ми­ми бі­зне­сме­на­ми. Адже ду­же ва­жли­во ро­зу­мі­ти, як під­при­єм­ці став­ля­ться до то­го або ін­шо­го про­ду­кту.

Уча­сник про­е­кту має зро­зу­мі­ти, що є до­сить про­сті ме­ха­ні­зми по­лі­пши­ти свій імідж, зна­йти но­вих по­ста­чаль­ни­ків або клі­єн­тів, зна­йти уні­каль­ну тор­го­вель­ну про­по­зи­ці­юі ці­льо­ву ау­ди­то­рію.

— Які зав­да­н­ня уча­сни­ки по­вин­ні ви­ко­ну­ва­ти вдо­ма?

— Одне із зав­дань — по­зна­йо­ми­ти­ся з трьо­ма успі­шни­ми лю­дьми (при­бу­ток яких ста­но­вить 1 000 до­ла­рів і біль­ше) і по­спіл­ку­ва­ти­ся з ни­ми хо­ча б одну го­ди­ну. На­сту­пне зав­да­н­ня — змі­ни­ти гар­де­роб. Або ж обдзво­ни­ти 200 зна­йо­мих/про­ве­сти опи­ту­ва­н­ня на ву­ли­ці і за­пи­та­ти дум­ку про той про­дукт, який уча­сник зби­ра­є­ться ви­ро­бля­ти. Або ви­вчи­ти пев­ний за­кон Укра­ї­ни.

— Що по­трі­бно для си­стем­ної ро­бо­ти про­е­кту?

— На сьо­го­дні до кін­ця 2016 ро­ку для ре­а­лі­за­ції де­яких до­да­тко­вих ідей нам по­трі­бно 200 ти­сяч гри­вень. По­ки ми не ма­є­мо де­яких мо­жли­во­стей, на­при­клад, за­про­си­ти тих тре­не­рів, які нам по­трі­бні для при­ско­ре­н­ня про­гра­ми, ку­пи­ти на­вчаль­ний ма­те­рі­ал (ме­то­ди­чні по­сі­бни­ки, кни­ги), до­о­пра­цю­ва­ти сайт, який бу­ло роз­ро­бле­но спе­ці­аль­но для про­е­кту «Бі­знес-ін­ку­ба­тор», орен­ду­ва­ти при­мі­ще­н­ня для зу­стрі­чей з пра­кти­кан­та­ми. І ще один сер­йо­зний мі­нус, ми не мо­же­мо найня­ти на ро­бо­ту лю­дей, то­му зму­ше­ні са­мі при­ді­ля­ти час на­вчан­ню­у­ча­сни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.