Гра­фі­чний Львів

У Му­зеї істо­рії ре­лі­гії три­ва­є­ви­став­ка в рам­ках між­на­ро­дно­го ми­сте­цько­го фо­ру­му

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пав­ло ПА­ЛА­МАР­ЧУК, Львів, фо­то­ре­про­ду­кції автора

У рам­ках Між­на­ро­дно­го ми­сте­цько­го фо­ру­му гра­фі­ки «Leopolis-2016» у Львів­сько­му му­зеї істо­рії ре­лі­гії від­кри­то ви­став­ку «Львів гра­фі­чний». В екс­по­зи­ції гра­фі­чні ро­бо­ти об’єд­на­ні те­ма­ти­кою ар­хі­те­кту­ри Льво­ва і при­свя­че­ні 760-річ­чю мі­ста Ле­ва.

Свої ди­во­ви­жні, не­зви­чні по­гля­ди на Львів та йо­го ле­ген­ди від­обра­зи­ли у ро­бо­тах та­ла­но­ви­ті ху­до­жни­ки-гра­фі­ки, які в рі­зні ча­си ме­шка­ли у цьо­му мі­сті. Са­ме із їхніх ро­біт, які збе­рі­га­ли­ся у фон­дах му­зею, скла­да­є­ться екс­по­зи­ція ви­став­ки. Те­ма­ти­ка їх рі­зно­ма­ні­тна: ан­ти­чно- мі­фо­ло­гі­чні йбі­блій ні сце­ни, ар­хі­те­ктур­ні кра­є­ви­ди, зо­бра­же­н­ня со­бо­рів, ко­сте­лів, цер­ков, порт­ре­ти по­лі­ти­чних ді­я­чів. На­дзви­чай­ний ін­те­рес ви­кли­ка­ють гра­вю­ри ху­до­жни­ків XIX сто­лі­т­тя, які жи­ли у мі­сті та пра­цю­ва­ли в лі­то­гра­фі­чні­ймай стер­ні львів­сько­го ви­дав­ця ав­стрій­сько­го по­хо­дже­н­ня Пе­тра Піл­ле­ра. Гра­фі­чне ми­сте­цтво пер­шої по­ло­ви­ни XX сто­лі­т­тя пре­зен­ту­ють ху­до­жни­ки пе­ре­ва­жно львів­ської шко­ли.

Най­ста­рі­шою ро­бо­тою ви­став­ки є гра­фі­ка Ка­ре­ла Ау­е­ра «До­мі­ні­кан­ський­ко­стел», да­то­ва­на 1834—1844 ро­ка­ми. А най­су­ча­сні­шою — «Князь Да­ни­ло Га­ли­цький», яку ху­до­жни­ця Лю­дми­ла Ло­бо­да ство­ри­ла у 1991 ро­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.