«Мій со­ба­ка без по­ро­ди»

Ми­ко­ла­їв­ські мор­ські пі­хо­тин­ці при­єд­на­ли­ся до фле­шмо­бу, по­кли­ка­но­го змен­ши­ти кіль­кість без­дом­них чо­ти­ри­ла­пих

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Алев­ти­на ДОБРОВОЛЬСЬКА, Ми­ко­ла­їв

Вій­сько­ві 36-ї окре­мої бри­га­ди мор­ської пі­хо­ти взя­ли участь у фле­шмо­бі «Мій­со­ба­ка без по­ро­ди», або «Лю­бов не має по­ро­ди».

Ми­ко­ла­їв­ські во­лон­те­ри про­по­ну­ють ро­би­ти фо­то­се­сії го­ро­дян із без­дом­ни­ми со­ба­ка­ми, які тим­ча­со­во пе­ре­бу­ва­ють у «Цен­трі за­хи­сту тва­рин». Та­ким чи­ном бро­дя­чі со­ба­ки мо­жуть зна­йти со­бі го­спо­да­ря. Пер­ши­ми до акції при­єд­на­ли­ся вій­сько­ві, які вже сфо­то­гра­фу­ва­ли­ся з тва­ри­на­ми.

«При­єд­нуй­те­ся! Фо­то­гра­фуй­те­ся зі сво­ї­ми со­ба­ка­ми і до­ве­діть, що со­ба­ка без по­ро­ди — гі­дний­лю­бо­ві! Сьо­го­дні в Ми­ко­ла­є­ві по­над 7,5 ти­ся­чі без­дом­них со­бак. І ко­жна тва­ри­на гі­дна ва­шої лю­бо­ві та но­во­го, те­пло­го до­му», — за­кли­ка­ла жи­те­лів ми­ко­ла­їв­ська акти­віс­тка Юлія Ані­си­мо­ва.

ФО­ТО ОЛЕ­КСАН­ДРА САЙКОВСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.