ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1794 — по­мер Гри­го­рій Ско­во­ро­да, най­ви­да­тні­ший укра­їн­ський про­сві­ти­тель-гу­ма­ніст, фі­ло­соф, по­ет, пе­да­гог. На­ро­див­ся 1722 р. 1799 — ге­не­рал На­по­ле­он Бо­на­парт здій­снив дер­жав­ний пе­ре­во­рот, за­хо­пив­ши вла­ду у Фран­ції, та про­го­ло­сив се­бе пер­шим кон­су­лом (че­рез п’ять ро­ків — ім­пе­ра­то­ром). 1872 — на­ро­див­ся Бо­г­дан Ле­пкий, ви­зна­чний укра­їн­ський пи­сьмен­ник, ав­тор ци­клу істо­ри­чних по­ві­стей про геть­ма­на Ма­зе­пу, по­ет, ком­по­зи­тор, гро­мад­ський ді­яч. По­мер 1941 р. 1911 — здій­сне­но успі­шне ви­про­бу­ва­н­ня пер­шо­го у сві­ті ран­це­во­го па­ра­шу­та Ко­тель­ни­ко­ва. 1918 — на ру­ї­нах Ав­стро-Угор­щи­ни про­го­ло­ше­но Ав­стрій­ську Ре­спу­блі­ку. 1918 — ство­ре­но ви­ко­нав­чий ор­ган За­хі­дно-Укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки — Дер­жав­ний Се­кре­та­рі­ат. 1938 — у Ні­меч­чи­ні від­бу­ли­ся ма­со­ві по­гро­ми єв­ре­їв («Кри­шта­ле­ва ніч»). 1970 — по­мер ге­не­рал Шарль де Голль, най­біль­ший дер­жав­ний ді­яч Фран­ції ХХ сто­лі­т­тя, Пре­зи­дент 5- ї Ре­спу­блі­ки (1958—1969 рр.). На­ро­див­ся 1890 р. 1976 — ство­ре­но Укра­їн­ську Гель­сін­ську гру­пу — най­біль­ше об’єд­на­н­ня ді­я­чів укра­їн­сько­го пра­во­за­хи­сно­го ру­ху. 1989 — по­чав­ся де­мон­таж Бер­лін­ської сті­ни. Ця істо­ри­чна по­дія зна­ме­ну­ва­ла ре­аль­не за­вер­ше­н­ня хо­ло­дної вій­ни між Схо­дом та За­хо­дом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.