Ман­фред Ве­бер,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - УНН

ке­рів­ник гру­пи ЄНП у Єв­ро­пар­ла­мен­ті:

Єв­ро­пей­ська На­ро­дна Пар­тія ( ЄНП) ви­сту­пає за на­да­н­ня Укра­ї­ні без­ві­зо­во­го ре­жи­му і пов­ні­стю під­три­мує сан­кції про­ти Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Чле­ни Єв­ро­пей­сько­го парламенту від на­шої партії на­віть роз­гля­да­ють їхнє роз­ши­ре­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.