Як за­хи­сти­ти за­по­від­ну ді­лян­ку?

Ро­з­гляд апе­ля­ції за­бу­дов­ни­ка Би­чка пе­ре­не­сли. Акти­ві­сти чекають на рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди що­до роз­ри­ву з ним до­го­во­ру орен­ди

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Днями за­хи­сни­ки ур­очи­ща Би­чок за­кли­ка­ли усіх при­йти 9 ли­сто­па­да до Ки­їв­сько­го апе­ля­цій­но­го го­спо­дар­сько­го су­ду, де ма­ли роз­гля­ну­ти апе­ля­цію ТОВ «Аве­ста-Буд» на ухва­лу го­спо­дар­сько­го су­ду сто­ли­ці що­до за­бо­ро­ни будь-яких ро­біт на кон­флі­ктній ді­лян­ці. За­до­во­ле­н­ня апе­ля­цій­них ви­мог до­зво­ли­ло б ін­ве­сто­ру про­дов­жи­ти зни­ще­н­ня за­по­від­ної ді­лян­ки, по­ча­те у сер­пні цьо­го ро­ку.

Тож зран­ку 9 ли­сто­па­да до бу­дів­лі су­ду при­йшли акти­ві­сти, які ви­ма­га­ли врятувати Би­чок від за­бу­до­ви. Але ро­з­гляд апе­ля­ції пе­ре­не­сли на 16 ли­сто­па­да. «Це тра­пи­лось, оскіль­ки не бу­ло яв­ки де­яких тре­тіх сто­рін, зокре­ма пред­став­ни­ків Ки­їв­ської мі­ської ра­ди і Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів», — по­яснює акти­віст «Еко­за­го­ну» Ми­хай­ло По­гре­би­ський.

За­бу­дов­ник та­кож оскар­жив основ­не рі­ше­н­ня Го­спо­дар­сько­го су­ду мі­ста Ки­є­ва, за яким ска­со­ву­є­ться до­го­вір орен­ди за­по­від­ної ді­лян­ки пло­щею 2,6 ге­кта­ра, під­пи­са­ний між «Аве­стою-Буд» і Ки­їв­ра­дою 2010 ро­ку. Це оскар­же­н­ня ма­ють роз­гля­ну­ти 7 гру­дня. То­ді ж роз­гля­нуть і апе­ля­цію від сто­ли­чної про­ку­ра­ту­ри. Ми­хай­ло По­гре­би­ський каже: «Рі­ше­н­ня су­ду пер­шої ін­стан­ції бу­ло тро­хи су­пе­ре­чли­вим. Орен­ду ді­лян­ки Би­чка ска­су­ва­ли і одно­ча­сно від­хи­ли­ли ви­мо­ги по­зи­ва­чів по­вер­ну­ти цю те­ри­то­рію у склад На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку «Го­ло­сі­їв­ський». То­му апе­ля­ції по­да­ні як від­по­від­а­чем, так і про­ку­ра­ту­рою, во­ни оби­дві об’єд­на­ні в одну спра­ву».

Втім за­хи­сни­ки ур­очи­ща не бе­руть па­у­зу до зи­ми. Вже 10 ли­сто­па­да на за­сі­дан­ні Ки­їв­ра­ди по­вин­ні роз­гля­ну­ти про­ект рі­ше­н­ня що­до роз­ри­ву до­го­во­ру орен­ди з «Аве­стою-Буд». Це пи­та­н­ня депутати ма­ли розв’язати ще на­при­кін­ці жов­тня, але за­бра­кло ча­су. «Чо­му Ки­їв­ра­да за­тя­гує це пи­та­н­ня — чи про­сто не хо­че ви­зна­ва­ти свої ми­ну­лі по­мил­ки, чи все-та­ки є пев­на «мо­ти­ва­ція » з бо­ку за­бу­дов­ни­ка — не­ві­до­мо. До ре­чі, на се­сії Ки­їв­ра­ди на­при­кін­ці жов­тня ди­ре­ктор « Аве­сти- Буд » Бо­рис Ва­си­льєв бі­гав по при­мі­щен­ню, до­мов­ляв­ся про щось. Але за­уваж­те, що це — фор­маль­ний ди­ре­ктор, не істин­ний вла­сник», — до­дає Ми­хай­ло По­гре­би­ський.

10 ли­сто­па­да акти­ві­сти пла­ну­ють при­йти до бу­дів­лі Ки­їв­ра­ди і роз­да­ва­ти її де­пу­та­там ін­фор­ма­цій­ні ма­те­рі­а­ли про си­ту­а­цію з Би­чком, — щоб ті на­ре­шті зро­зумі­ли, чо­му не­об­хі­дно за­хи­сти­ти ур­очи­ще від зни­ще­н­ня.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.