Про­фо­рі­єн­ту­ва­н­ня «на мі­сце­во­сті»

У Ми­ко­ла­є­ві роз­по­ча­то пі­ло­тний про­ект, що фор­му­ва­ти­ме у шко­ля­рів мо­ти­ва­цію до ви­бо­ру про­фе­сії

Den (Ukrainian) - - День України - Алев­ти­на ДОБРОВОЛЬСЬКА, Ми­ко­ла­їв

Уза­галь­но­осві­тніх шко­лах Ми­ко­ла­є­ва фа­хів­ці обла­сно­го центру зайня­то­сті ор­га­ні­зу­ва­ли ан­ке­ту­ва­н­ня стар­шо­кла­сни­ків в рам­ках про­е­кту «PROF-TEST», який впро­ва­джу­є­ться за під­трим­ки Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної політики України і Дер­жав­ної служби зайня­то­сті (Цен­траль­но­го апа­ра­ту). Ми­ко­ла­їв­ську область ви­зна­че­но пі­ло­тною.

Про­ект ство­ре­ний для фор­му­ва­н­ня у мо­ло­ді об­ґрун­то­ва­ної мо­ти­ва­ції до про­фе­сій­но­го ви­бо­ру на осно­ві три­ге­ру «Про­фе­сія, про яку я мрію, а не та, де про­сто пла­тять гро­ші», ство­ре­н­ня пе­ред­умов для про­фе­сій­ної са­мо­ре­а­лі­за­ції, на­да­н­ня мо­жли­во­сті стар­шо­кла­сни­кам озна­йо­ми­ти­ся з про­фе­сі­я­ми без­по­се­ре­дньо на під­при­єм­ствах, по­пу­ля­ри­за­ції про­фе­сій рі­зних ви­дів еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті, спри­я­н­ня фор­му­ван­ню в учнів но­вої мен­таль­но­сті у по­бу­до­ві сво­го май­бу­тньо­го.

Для тих шко­ля­рів, які не ви­зна­чи­ли­ся з про­фе­сій­ним ви­бо­ром, буде за­про­по­но­ва­но про­хо­дже­н­ня те­сту­ва­н­ня. Участь обох сто­рін (шко­ля­рі та під­при­єм­ства) ба­зу­є­ться ви­клю­чно на до­бро­віль­ній осно­ві.

За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра Ми­ко­ла­їв­сько­го обла­сно­го центру зайня­то­сті Дми­тра Обо­ронь­ка, ідея про­е­кту та­ка: ор­га­ні­за­ція про­фе­сій­ної пра­кти­ки учнів ви­пу­скних кла­сів на під­при­єм­ствах будь-якої фор­ми вла­сно­сті у під­роз­ді­лах (від­ді­лах), до яких від­но­си­ться їхня май­бу­тня про­фе­сія.

«На­при­клад, хтось із вас мріє ста­ти ве­те­ри­на­ром або но­та­рі­у­сом, то центр зайня­то­сті ра­зом із мі­ським управ­лі­н­ням осві­ти до­мов­ля­ю­ться із кіль­ко­ма ве­те­ри­нар­ни­ми клі­ні­ка­ми мі­ста або но­та­рі­аль­ни­ми кон­то­ра­ми про про­хо­дже­н­ня пра­кти­ки, і ви по кіль­ка го­дин на день змо­же­те без­по­се­ре­дньо пра­цю­ва­ти за обра­ною про­фе­сі­єю. В ре­зуль­та­ті ви змо­же­те ви­зна­чи­ти­ся, чи від­по­від­ає та чи ін­ша про­фе­сія ва­шим зді­бно­стям, ха­ра­кте­ру чи, вза­га­лі, уяв­лен­ню про май­бу­тню ро­бо­ту», — ска­зав Дми­тро Обо­ронь­ко, від­кри­ва­ю­чи про­ект у ЗОШ №7.

На­ра­зі три­ває ро­бо­та з під­при­єм­ства­ми, уста­но­ва­ми, ор­га­ні­за­ці­я­ми що­до уча­сті в ор­га­ні­за­ції пра­кти­ки та обго­во­ре­н­ня основ­них питань по ре­а­лі­за­ції про­е­кту «PROF-TEST».

ФО­ТО МИ­КО­ЛА­ЇВ­СЬКО­ГО ОБЛА­СНО­ГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯ­ТО­СТІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.