Пе­ре­ви­щи­ли лі­міт суб­си­дій

Депутати хер­сон­ської мі­ськра­ди про­сять в уря­ду 167 міль­йо­нів гри­вень

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Від­по­від­ний про­ект рі­ше­н­ня з’явив­ся на сайті мі­ськра­ди. Згі­дно з до­ку­мен­том, у Хер­со­ні фа­кти­чні ви­да­тки з на­да­н­ня пільг та суб­си­дій на­се­лен­ню на опла­ту жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слуг пе­ре­ви­щи­ли об­сяг су­бвен­ції на 75,4 млн грн. Так, для оформ­ле­н­ня суб­си­дій у 2016 рік мі­сто має отри­ма­ти 162,9 млн грн. Однак уже за­раз ви­да­тки на суб­си­дії ста­нов­лять по­над 238 млн грн. За про­гно­зни­ми роз­ра­хун­ка­ми, не­за­без­пе­че­ність дер­жав­ної про­гра­ми до кін­ця ро­ку ся­гне 167,5 млн грн. «У свою чер­гу, роз­ра­хун­ки з під­при­єм­ства­ми, які на­да­ють по­слу­ги на­се­лен­ню, про­во­дя­ться час­тко­во. За­зна­че­на си­ту­а­ція не­га­тив­но впли­ває на пла­то­спро­мо­жність під­при­ємств, спри­чи­няє кри­зу пла­те­жів та ускла­днює про­хо­дже­н­ня опа­лю­валь­но­го се­зо­ну», — йде­ться у про­е­кті рі­ше­н­ня.

Аби за­без­пе­чи­ти на­се­ле­н­ня суб­си­ді­я­ми в пов­но­му об­ся­зі, мі­ська ра­да пла­нує звер­ну­ти­ся до уря­ду та обла­сної ра­ди з про­ха­н­ням ви­ді­ли­ти до­да­тко­ві ко­шти. «Вра­хо­ву­ю­чи ва­жли­вість ви­рі­ше­н­ня по­ру­ше­но­го пи­та­н­ня, про­си­мо іні­ці­ю­ва­ти вне­се­н­ня змін до За­ко­ну України «Про Дер­жав­ний бю­джет України на 2016 рік» у ча­сти­ні збіль­ше­н­ня Хер­сон­ській обла­сті, в то­му чи­слі м. Хер­со­ну, об­ся­гу су­бвен­ції з дер­жав­но­го бю­дже­ту мі­сце­вим бю­дже­там на на­да­н­ня пільг та жи­тло­вих суб­си­дій на­се­лен­ню на опла­ту еле­ктро­енер­гії, при­ро­дно­го га­зу, по­слуг те­пло-, во­до­по­ста­ча­н­ня і во­до­від­ве­де­н­ня, квар­тир­ної пла­ти (утри­ма­н­ня бу­дин­ків і спо­руд та при­бу­дин­ко­вих те­ри­то­рій), ви­ве­зе­н­ня по­бу­то­во­го смі­т­тя та рід­ких не­чи­стот що­най­мен­ше на 167,5 млн. грн. та за­без­пе­че­н­ня своє­ча­сно­го пе­ре­ра­ху­ва­н­ня су­бвен­ції до мі­сце­вих бю­дже­тів», — за­зна­ча­є­ться в до­ку­мен­ті. Від­по­від­не звер­не­н­ня депутати змо­жуть прийня­ти на за­сі­дан­ні чер­го­вої се­сії 30 ли­сто­па­да.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.