Не пе­ре­не­сли, а легалізували

У Лу­цьку бі­ля се­ре­дньо­ві­чно­го зам­ку обла­шту­ва­ли... пла­тну пар­ков­ку

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Це — сер­це Ста­ро­го Лу­цька, істо­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка. Про­те ро­ка­ми на пло­щі пе­ред зам­ком, який став одним із се­ми чудес України, бу­ло обла­што­ва­но са­мо­віль­ну пар­ков­ку. Ав­то­мо­бі­лі — со­тня­ми — ста­ви­ли тут про­дав­ці, які тор­гу­ють по­руч на рин­ку, та й по­ку­пці. Ма­шин у ба­зар­ні дні бу­ва­ло стільки, що ав­то­бу­си з ту­ри­ста­ми не ма­ли де ста­ти. Пи­та­н­ня пар­ков­ки по­стій­но ви­но­си­ло­ся на обго­во­ре­н­ня де­пу­та­тів мі­ської ра­ди. Ри­нок бі­ля зам­ку та­кож псу­вав кар­ти­ну, а тут ще пар­ков­ка. Про­те пи­та­н­ня ви­рі­ши­ли не пе­ре­не­се­н­ням пар­ков­ки зі ста­ро­го мі­ста, а її ле­га­лі­за­ці­єю. На пло­щі пе­ред зам­ком обла­што­ву­ють пар­ков­ку пла­тну, ви­ді­ли­ли мі­сце для 60 ав­то­мо­бі­лів, у пер­спе­кти­ві буде роз­ши­ре­н­ня. Одна го­ди­на пар­ку­ва­н­ня вар­тує всьо­го 6 гри­вень, а якщо лю­ди­на за­їха­ла не біль­ше, ніж на 20 хви­лин, вза­га­лі без­пла­тно. Пра­цює один пар­ко­мат. Гро­ма­дя­нам, які про­жи­ва­ють на те­ри­то­рії за­по­від­ни­ка і ма­ють за­ре­є­стро­ва­ний ав­то­мо­біль­ний транс­порт за від­по­від­ною адре­сою, слу­жбам опе­ра­тив­но­го ре­а­гу­ва­н­ня (над­зви­чай­них си­ту­а­цій, по­лі­ції, не­від­кла­дній ме­ди­чній до­по­мо­зі, ава­рій­ним) сто­ян­ка та­кож без­пла­тна. Так Ста­рий Луцьк пе­ре­тво­рю­є­ться на пар­ков­ки, зо­ну офі­сних цен­трів (за­ра­ди яких зно­сять ста­рі бу­дів­лі). Ту­ри­стам те­пер до­ве­де­ться так са­мо, як раніше, ла­ві­ру­ва­ти по­між ав­то­мо­бі­лів і фо­то­гра­фу­ва­ти­ся не на тлі се­ре­дньо­ві­чно­го зам­ку, а на тлі пар­ков­ки. Вже не­ма мо­ви, що та­ка кіль­кість транс­пор­ту, яку пла­ну­є­ться охо­пи­ти пла­тною пар­ков­кою, не­га­тив­но впли­ва­ти­ме на істо­ри­чне се­ре­до­ви­ще, пам’ятки ар­хі­те­кту­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.