Чи ста­не Трамп ефе­ктив­ним лі­де­ром сві­ту?

«Якщо Пу­тін не буде ви­ко­ну­ва­ти до­мов­ле­но­стей, то но­во­обра­ний пре­зи­дент США буде жорс­тким», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Пре­зи­дент­ські ви­бо­ри, які від­бу­ли­ся 8 ли­сто­па­да у Спо­лу­че­них Штатах, за­вер­ши­ли­ся пе­ре­мо­гою ре­спу­блі­кан­сько­го кан­ди­да­та До­наль­да Трам­па. Він ста­не 45-м пре­зи­ден­том най­по­ту­жні­шої кра­ї­ни у сві­ті. Пі­сля під­ра­хун­ку го­ло­сів у 46 штатах він здо­був 278 го­ло­сів ви­бір­ни­ків, а Клін­тон 218. Як ві­до­мо, для пе­ре­мо­ги не­об­хі­дно мі­ні­мум 270. Ве­ли­ку роль у пе­ре­мо­зі ре­спу­блі­кан­сько­го кан­ди­да­та зі­гра­ли клю­чо­ві шта­ти, та­кі як Фло­ри­да, Ога­йо і Пів­ні­чна Ка­ро­лі­на, хо­ча про­тя­гом мі­ся­ців ре­зуль­та­ти опи­ту­вань по­ка­зу­ва­ли, що перевагу там має Гіл­ла­рі Клін­тон.

У сво­є­му ви­сту­пі в шта­бі До­нальд Трамп по­ві­до­мив, що Гіл­ла­рі Клін­тон за­те­ле­фо­ну­ва­ла йо­му і при­ві­та­ла з пе­ре­мо­гою. «На­став час для Аме­ри­ки за­ла­го­ди­ти ра­ни роз­бра­ту. На­став час нам, де­мо­кра­там і ре­спу­блі­кан­цям, об’єд­на­ти­ся... Я обі­цяю, що бу­ду пре­зи­ден­том для всіх аме­ри­кан­ців», — на­го­ло­сив Трамп.

■ По­ки в Штатах три­ва­ли остан­ні го­ди­ни го­ло­су­ва­н­ня, в Американському до­мі в Укра­ї­ні був ор­га­ні­зо­ва­ний тра­ди­цій­ний сні­да­нок з на­го­ди ви­бо­рів в США. Під час сні­дан­ку по­сол США в Укра­ї­ні Ма­рі Йо­ва­но­ви­ча за­пев­ни­ла всіх, що впе­ре­хі­дний пе­рі­од між адмі­ні­стра­ці­я­ми і за но­вої адмі­ні­стра­ції США за­ли­ша­ти­му­ться по­ту­жним пар­тне­ром України. «З бо­ку обох пар­тій де­мон­стру­є­ться по­ту­жна під­трим­ка укра­їн­сько­му су­ве­ре­ні­те­ту, те­ри­то­рі­аль­ній ці­лі­сно­сті, де­мо­кра­тії, подаль­шій ін­те­гра­ції в за­хі­дні єв­ро­пей­ські ін­сти­ту­ції. І я впев­не­на, що ми це про­дов­жи­мо», — на­го­ло­си­ла во­на.

Сві­то­ві лі­де­ри при­ві­та­ли Трам­па з пе­ре­мо­гою. Зокре­ма, пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської Ра­ди До­нальд Туск та гла­ва Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Клод Юн­кер за­кли­ка­ли йо­го по­си­ли­ти транс­а­тлан­ти­чні від­но­си­ни. Ген­сек НАТО Єнс Стол­тен­берг на­го­ло­сив у сво­є­му при­ві­тан­ні, що «лі­дер­ство США, як і раніше, має ва­жли­ве зна­че­н­ня... Силь­не НАТО — це до­бре для Спо­лу­че­них Шта­тів та для Єв­ро­пи». В свою чер­гу, гла­ва МЗС ФРН Фран­кВаль­тер Штайн­ма­єр за­зна­чив, що в ЄС по­вин­ні на­ла­шту­ва­тись на те, що аме­ри­кан­ська зов­ні­шня по­лі­ти­ка ста­не у най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му менш пе­ред­ба­чу­ва­ною.

■ При­ві­тав з пе­ре­мо­гою Трам­па і агре­сор — ро­сій­ський пре­зи­дент Володимир Пу­тін, який під час ви­бор­чої кам­па­нії в Штатах був одним з го­лов­них об’єктів обго­во­ре­н­ня і впли­ву. Пу­тін ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня на «спіль­ну ро­бо­ту з ви­ве­де­н­ня ро­сій­сько-аме­ри­кан­ських від­но­син з кри­зо­во­го ста­ну» та впев­не­ність у то­му, що «ви­бу­до­ву­ва­н­ня кон­стру­ктив­но­го діа­ло­гу між Мо­сквою та Ва­шинг­то­ном... від­по­від­ає ін­те­ре­сам на­ро­дів обох кра­їн та всьо­го сві­то­во­го спів­то­ва­ри­ства».

На но­ви­ни про пе­ре­мо­гу Трам­па рин­ки від­ре­да­гу­ва­ли па­ді­н­ням. Зокре­ма бри­тан­ська Guardian за­зна­чи­ла з цьо­го при­во­ду на­сту­пне: «Фі­нан­со­ві рин­ки ска­за­ли сві­то­ві, якої во­ни дум­ки про обра­н­ня До­наль­да Трам­па пре­зи­ден­том США, і це не до­бре».

■ А аме­ри­кан­ська Los Angeles Times на­га­да­ла, що но­во­обра­ний пре­зи­дент не­о­дно­ра­зо­во зга­ду­вав про бри­тан­ський ре­фе­рен­дум та обі­цяв, що ви­бо­ри у США ма­ти­муть по­ді­бний ефект до «брек­зи­ту».

Про­во­дить па­ра­ле­лі з бри­тан­ським ре­фе­рен­ду­мом і Financial Times. «На­ціо­на­лізм, на­ти­візм, на­зи­вай­те це як за­ба­жа­є­те, жи­вий та до­бре по­чу­ва­є­ться са­ме у той мо­мент, ко­ли ми — без­та­лан­на елі­та, вва­жа­ли, що він став істо­рі­єю», — на­го­ло­шує ви­да­н­ня.

■ Тим ча­сом іспан­ська El Mundo опи­сує До­наль­да Трам­па як лю­ди­ну, яка « ве­ла бо­роть­бу про­ти всьо­го та про­ти всіх». Га­зе­та під­кре­слює, що він не мав під- трим­ки ані в ака­де­мі­чно­му се­ре­до­ви­щі, ані се­ред по­лі­ти­ків, і до то­го жо­дне впли­во­ве ви­да­н­ня йо­го не під­три­ма­ло. « Трамп до­вів, що він є ті­єю при­ро­дною си­лою, що зруй­ну­ва­ла по­лі­ти­чну та еко­но­мі­чну стру­кту­ру США. І він це зро­бив сам», — каже El Mundo.

■ Як від­ре­а­гу­ва­ли в Укра­ї­ні? Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко та­кож при­ві­тав з пе­ре­мо­гою До­наль­да Трам­па і ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня з при­во­ду продовження під­трим­ки США в двох ва­жли­вих сфе­рах — у бо­роть­бі укра­їн­ців про­ти ро­сій­ської агре­сії, за сво­бо­ду і не­за­ле­жність, від­нов­ле­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті, а та­кож у спри­ян­ні у ре­а­лі­за­ції мас­шта­бних ре­форм в рі­зних сфе­рах, по­чи­на­ю­чи від бо­роть­би з корупцією, ре­фор­ми енер­ге­ти­чно­го се­кто­ру та за­без­пе­че­н­ня вер­хо­вен­ства пра­ва...

Однак, пи­та­н­ня чи ма­ла укра­їн­ська вла­да план дій на ви­па­док пе­ре­мо­ги Трам­па, по­ки за­ли­ша­є­ться від­кри­тим. Бу­кваль­но на­пе­ре­до­дні го­ло­су­ва­н­ня, По­ро­шен­ко за­явив, що «роз­ра­хо­вує на від­по­від­аль­ний ви­бір аме­ри­кан­сько­го на­ро­ду»... По­ка­зо­вим є і те, що з Пе­тром По­ро­шен­ком Трамп так і не зу­стрів­ся під час ві­зи­ту укра­їн­сько­го пре­зи­ден­та до США. Натомість з По­ро­шен­ком зу­стрі­ла­ся Гіл­ла­рі Клін­тон.

■ Що­до остан­ньої, на­га­да­є­мо, що під час ви­бор­чої кам­па­нії в США в ЗМІ не­о­дно­ра­зо­во з’яв­ля­ла­ся інформація про фі­нан­су­ва­н­ня Фон­ду Клін­то­нів укра­їн­ським олі­гар­хом Ві­кто­ром Пін­чу­ком. А де­я­кі народні депутати від пре­зи­дент­ської партії «БПП» від­кри­то ви­ка­зу­ва­ли свою під­трим­ку Гі­ла­рі Клін­тон. «У зв’яз­ку з пе­ре­мо­гою Трам­па у ме­не 3 пи­та­н­ня: 1. Скіль­ки Пін­чук за­пла­тив в фонд під­трим­ки Хіл­ла­рі Клін­тон? 2. За чий ра­ху­нок Найєм і Ле­щен­ко те­пер бу­дуть їзди­ти в Да­вос? 3. Ко­му те­пер буде від­да­не ди­ви­ти­ся в очі Яце­нюк?», — пи­ше у се­бе в ФБ жур­на­ліст Оле­ксандр Ду­бин­ський.

Окре­ме пи­та­н­ня — як укра­їн­ські ЗМІ ви­сві­тлю­ва­ли аме­ри­кан­ську ви­бор­чу кам­па­нію. В цьо­му кон­текс­ті по­лі­ти­чний ана­лі­тик ін­ве­сти­цій­ної ком­па­нії «Кон­корд Ка­пі­тал» Зе­нон За­ва­да за­зна­чив у бло­зі на сайті «Де­те­ктор Ме­діа»: « Ко­ли мо­ва йде про укра­їн­ські мейн­стрі­мо­ві ЗМІ, ма­ю­ться на ува­зі про­від­ні те­ле­ка­на­ли та сай­ти но­вин («Укра­їн­ська правда», «Но­вое Вре­мя», «Лі­вий Бе­рег») і за­хі­дні ЗМІ укра­їн­ською мо­вою («Ра­діо Сво­бо­да » , « Го­лос Аме­ри­ки » , Deutsche Welle), то во­ни згань­би­ли­ся, то­му що ви­сві­тлю­ва­ли ли­ше ті опи­ту­ва­н­ня, які по­ка­за­ли, що ні­би біль­шість аме­ри­кан­ців під­три­му­ють Гіл­ла­рі Клін­тон. Але нав­ми­сно ігно­ру­ва­ли про­фе­сій­ні й до­сто­вір­ні опи­ту­ва­н­ня, в то­му чи­слі най­то­чні­ше за остан­ні 12 ро­ків — IBD/TIPP, яке по­ка­за­ло що на­справ­ді Трамп пе­ре­ма­гає про­тя­гом остан­ніх мі­ся­ців. І опи­ту­ва­н­ня LATimes та­кож дав­но де­мон­струє перевагу Трам­па».

■ Зро­зумі­ло, що для нас ва­жли­вим ж те, яку по­лі­ти­ку Трамп про­во­ди­ти­ме що­до України. І тут ва­жли­во зга­да­ти де­я­кі йо­го ци­та­ти: « США під­три­му­ва­ли Укра­ї­ну, але рад­ше сло­ва­ми, а не спра­ва­ми. Наш пре­зи­дент не­до­ста­тньо силь­ний, і він не ро­бить для України то­го, що по­ви­нен. Ми на­зи­ва­є­мо це ба­ла­ка­ни­ною. Ча­сти­ною про­бле­ми, яку Україна має зі США є те, що Пу­тін не по­ва­жає на­шо­го пре­зи­ден­та » . Ін­шо­го ра­зу він за­ува­жив: « Ми бо­ре­мо­ся за Укра­ї­ну, але за неї не бо­ре­ться біль­ше ні­хто, крім са­мої України, зви­чай­но, і це не зда­є­ться ме­ні че­сним, і не зда­є­ться ме­ні ло­гі­чним » .

■ От­же як слід оці­ню­ва­ти пе­ре­мо­гу Трам­па на ви­бо­рах що і слід очі­ку­ва­ти Укра­ї­ні і сві­ту від но­вої адмі­ні­стра­ції США?

«ПОПУЛІЗМ СТАЄ ДУ­ЖЕ ЕФЕ­КТИВ­НИМ ІН­СТРУ­МЕН­ТОМ, В ТО­МУ ЧИ­СЛІ У СПО­ЛУ­ЧЕ­НИХ ШТАТАХ»

Ко­стян­тин ГРИЩЕНКО, екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ України:

— Ре­спу­блі­кан­ці отри­ма­ли кон­троль за обо­ма па­ла­та­ми Кон­гре­су, і це озна­чає від­кат від тих про­грам, які за­по­ча­тку­вав Оба­ма. А це при­зве­де до ду­же сер­йо­зної вну­трі­шньої кон­фрон­та­ції. Що сто­су­є­ться ви­снов­ків для Ки­є­ва. Вла­да і укра­їн­ська ди­пло­ма­тія не мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти тіль­ки на одно­зна­чний ре­зуль­тат. І то­му сьо­го­дні вже за­пі­зно на­ма­га­тись на­ла­го­джу­ва­ти стосунки з но­вим пре­зи­ден­том. Хо­ча, зви­чай­но, це тре­ба ро­би­ти ще за дов­го до оста­то­чно­го ета­пу про­ве­де­н­ня ви­бо­рів, ко­ли на­ла­го­джу­ю­ться стосунки з ти­ми, хто має шан­си обійня­ти клю­чо­ві по­са­ди чи ма­ти до­ступ до май­бу­тньо­го пре­зи­ден­та. Вже пі­зні­ше всі во­ни ста­ють брон­зо­ві, ма­ло­до­сту­пни­ми і на­ба­га­то скла­дні­ше з ни­ми ви­бу­до­ву­ва­ти стосунки. Я спо­ді­ва­юсь, що якісь зу­си­л­ля у цьо­му на­прям­ку і в Ва­шинг­то­ні, і по лі­нії рі­зних на­ших стру­ктур бу­ли здій­сне­ні. Хо­ча, ма­буть, як­би актив­ність бу­ла ре­аль­ною, ми її б від­чу­ва­ли.

«У НАС ТА­КІ СА­МІ ОЧІКУВАННЯ ВІД НО­ВОЇ АДМІ­НІ­СТРА­ЦІЇ США, ЯК І ВІД ПО­ПЕ­РЕ­ДНЬОЇ» Ва­дим ПРИСТАЙКО, за­сту­пник мі­ні­стра за­кор­дон­них справ України:

— У нас та­кі са­мі очікування від но­вої адмі­ні­стра­ції США, як і від по­пе­ре­дньої. Ми роз­ра­хо­ву­є­мо, що в американському су­спіль­стві та істе­блі­шмен­ті існу­ють ста­бі­лі­зу­ю­чі чин­ни­ки, які не за­ле­жать силь­но від кон­кре­тної кан­ди­да­ту­ри аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та. Бе­зу­мов­но, по­лі­ти­ка ви­зна­ча­є­ться гла­вою Бі­ло­го до­му і йо­го най­ближ­чою ко­ман­дою, але ми спо­ді­ва­є­мось, що по­лі­ти­ка, яку до­сі про­во­див аме­ри­кан­ський істе­блі­шмент, не­зва­жа­ю­чи на ви­бір одно­го чи ін­шо­го кан­ди­да­та, за­ли­ша­ти­ме­ться більш-менш у тих са­мих рам­ках. То­му що це про­сто від­по­від­ає ін­те­ре­сам будь-яко­го аме­ри­кан­ця, ре­спу­блі­кан­ця чи де­мо­кра­та.

«ЧО­МУ ЗА ТРАМ­ПА ПРОГОЛОСУВАВ НА­РОД? ЦЕ СТА­ЛО­СЯ ТО­МУ, ЩО АМЕ­РИ­КАН­ЦІ РОЗЧАРОВАНІ» Гер­ман ПIРХНЕР, пре­зи­дент Ра­ди аме­ри­кан­ської зов­ні­шньої політики:

— Чо­му за Трам­па проголосував на­род? Це ста­ло­ся то­му, що аме­ри- кан­ський на­род роз­ча­ро­ва­ний, що ду­же ба­га­то політики обі­ця­ли одне, але не ви­ко­ну­ва­ли свої обі­цян­ки. То­му за­раз існує ба­га­то зло­сті се­ред на­се­ле­н­ня.

Гіл­ла­рі Клін­тон ба­га­то в цьо­му схо­жа на ньо­го. Ми чу­є­мо ба­га­то чо­го про Трам­па, що нам не по­до­ба­є­ться, але при­найм­ні він ін­ший і мо­жли­во з ним нам буде кра­ще. Так ма­буть роз­мір­ко­ву­ва­ли аме­ри­кан­ці, які про­го­ло­су­ва­ли за ре­спу­блі­кан­ця.

Ме­ні та­кож не­ві­до­мо, якою буде по­лі­ти­ка Трам­па що­до Пу­ті­на. Про це ми ді­зна­є­мось че­рез кіль­ка мі­ся­ців, ко­ли по­ба­чи­мо йо­го призначення на по­са­ди в уря­ді. Ми не пев­ні, що Роб Кор­кер ста­не но­вим мі­ні­стром за­кор­дон­них справ. Нам тре­ба ди­ви­ти­ся, чи обі­цян­ки до ви­бо­рів бу­дуть ре­а­лі­зо­ва­ни­ми пі­сля ви­бо­рів.

Що сто­су­є­ться май­бу­тніх від­но­син між США і Ро­сі­єю за пре­зи­дент­ства но­во­обра­но­го ре­спу­блі­кан­ця. Якщо Пу­тін не буде ви­ко­ну­ва­ти до­мов­ле­но­стей, то Трамп буде жорс­тким. Я спо­ді­ва­юсь, що Україна не ста­не «роз­мін­ною мо­не­тою» у від­но­си­нах Трам­па з Пу­ті­ним.

«БІЛЬ­ШІСТЬ ЛЮ­ДЕЙ НЕ ТУРБУВАЛО, ХТО ТА­КИЙ ТРАМП, ВО­НИ ГО­ЛО­СУ­ВА­ЛИ ПРО­ТИ ІСТЕБЛІШМЕНТУ»

Мор­ган ВIЛЬЯМС, пре­зи­дент Аме­ри­кан­сько-укра­їн­ської ді­ло­вої ра­ди:

— За­раз у Єв­ро­пі та США ши­ри­ться ду­же силь­ний по­пу­ліст­ський рух се­ред лю­дей, які ви­сту­па­ють про­ти бю­ро­кра­тії, про­ти фе­де­раль­но­го управління, за упо­віль­не­н­ня ім­мі­гра­ції. Всі ці про­бле­ми спри­чи­ни­ли до то­го, що у Ве­ли­кій Британії про­го­ло­су­ва­ли за вихід з ЄС. По­ді­бні си­ли за­раз ві­ді­гра­ють роль у США. І ба­га­то лю­дей тут стур­бо­ва­ні ім­мі­гра­ці­єю, ду­же ве­ли­ки­ми по­да­тка­ми, ду­же ве­ли­кою вла­дою Ва­шинг­то­на. І во­ни ба­чать Трам­па як за­сіб ви­сло­ви­ти це роз­ча­ру­ва­н­ня. Гіл­ла­рі ви­яви­лась слаб­ким кан­ди­да­том. Біль­шість лю­дей не турбувало, хто та­кий Трамп, чи якийсь мі­стер Ікс, во­ни го­ло­су­ва­ли про­ти істеблішменту. І ко­ли Гіл­ла­рі ста­ла вра­зли­вою, то це пі­шло на ко­ристь Трам­па.

Чи Трамп до­три­му­ва­ти­ме­ться свої обі­ця­нок, став­ши пре­зи­ден­том. Ко­ли він увій­де у Бі­лий дім, то зі­тне­ться з ре­аль­ні­стю і спо­ді­ва­юсь, що у ньо­го бу­дуть ба­га­то ра­дни­ків. А якщо він ста­не дисидентом і буде не­кон­тро­льо­ва­ним, то це буде по­га­но. Але він має ра­цію що­до де­яких питань. Але го­лов­на проблема по­ля­гає в то­му, чи ста­не Трамп ефе­ктив­ним лі­де­ром у сві­ті.

Я ці­кав­лю­ся між­на­ро­дною по­лі­ти­кою і зов­ні­шні­ми від­но­си­на­ми. Трамп не зов­сім во­ло­діє ци­ми пи­та­н­ня­ми і зро­бив ба­га­то по­ми­лок під час кам­па­нії. І то­му тре­ба буде по­че­ка­ти і по­ба­чи­ти, що буде да­лі. Як ба­га­то з нас зро­зумі­ли тут в Укра­ї­ні: ма­є­мо, що ма­є­мо. І тре­ба яко­мо­га кра­ще ско­ри­ста­ти­ся з цьо­го. Не за­ле­жно від то­го, хто пе­ре­міг на цих ви­бо­рах, нам тре­ба на­ма­га­тись збе­рег­ти Укра­ї­ну на кар­ті Ва­шинг­то­на.

Бу­ло ба­га­то чу­ток що­до мо­жли­во­сті ви­ко­ри­ста­н­ня України як «роз­мін­ної мо­не­ти» у пе­ре­го­во­рах Трам­па з Пу­ті­ним. І справ­ді Трамп ро­бив де­я­кі за­яви, які не ду­же ком­фор­тні для тих, хто під­три­мує Укра­ї­ну і вважає, що Пу­тін є ве­ли­ким про­тив­ни­ком. Але я думаю, що з’яви­ться де­яка ра­ціо­наль­ність що­до Пу­ті­на і на­скіль­ки він може пі­ти да­лі, щоб чи­ни­ти тиск на До­наль­да Трам­па. Але як ві­до­мо, Трам­пу не по­до­ба­є­ться, ко­ли на ньо­го чи­нять тиск. То­му я спо­ді­ва­юсь, що США бу­дуть твер­до під­три­му­ва­ти Укра­ї­ну і ми бу­де­мо ро­би­ти все мо­жли­ве, щоб переконати Ва­шинг­тон в не­об­хі­дно­сті цьо­го і на­віть збіль­ши­ти під­трим­ку України.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.