Гри­го­рій Ско­во­ро­да – у сто­ли­ці Сло­ве­нії

«Ме­ні ду­же по­до­ба­є­ться ідея ме­рії Лю­бля­ни ство­ри­ти Алею ми­тців. Яка ж може бу­ти Алея ми­тців, якщо тут не пред­став­ле­но Укра­ї­ну?», — Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ухо­ді офі­цій­но­го ві­зи­ту до Ре­спу­блі­ки Сло­ве­нія гла­ва Укра­їн­ської дер­жа­ви ра­зом із пре­зи­ден­том Сло­ве­нії взя­ли участь у від­крит­ті пам’ятни­ка Гри­го­рію Ско­во­ро­ді в одно­му з цен­траль­них парків сто­ли­ці Сло­ве­нії — Лю­бля­ні, по­ві­дом­ляє сайт Пре­зи­ден­та.

«На­ша дру­жба по­вин­на ма­ти пев­ні сим­во­ли. Ме­ні ду­же по­до­ба­є­ться ідея ме­рії Лю­бля­ни ство­ри­ти Алею ми­тців. Яка ж може бу­ти Алея ми­тців, якщо тут не пред­став­ле­но Укра­ї­ну? А ким най­кра­ще може бу­ти пред­став­ле­на Україна? Та­рас Шев­чен­ко і Гри­го­рій Са­вич Ско­во­ро­да», — ска­зав Пе­тро По­ро­шен­ко під час це­ре­мо­нії від­кри­т­тя пам’ятни­ка. Пре­зи­дент за­зна­чив, що Гри­го­рій Ско­во­ро­да як фі­ло­соф-ман­дрів­ник, «ніс дух єв­ро­пей­сько­сті укра­їн­ців».

І ду­же ва­жли­во, що очіль­ник дер­жа­ви, на­ре­шті, га­дав про ще одну по­ка­зо­ву по­дію, яка ві­дбу­ла­ся ми­ну­ло­го ти­жня в сто­ли­ці агре­со­ра. За сло­ва­ми гла­ви укра­їн­ської дер­жа­ви, в ці дні від­кри­то ще один пам’ятник — у Мо­скві бі­ля не­по­хо­ва­но­го Во­ло­ди­ми­ра Ле­ні­на вста­нов­ле­но пам’ятник пер­шо­апо­столь­но­му ки­їв­сько­му кня­зю Во­ло­ди­ми­ру. «Це є ще одна де­мон­стра­ція гі­бри­дної спро­би при­вла­сне­н­ня істо­рії», — пе­ре­ко­на­ний Пре­зи­дент.

Во­дно­час Пе­тро По­ро­шен­ко на­го­ло­сив, що під час від­кри­т­тя пам’ятни­ка Гри­го­рію Ско­во­ро­ді в Лю­бля­ні, мо­жна по­ба­чи­ти кар­ди­наль­ну від­мін­ність: «Тут у нас є щи­рість, дру­жба і сим­вол вза­є­мо­від­но­син між Укра­ї­ною та Сло­ве­ні­єю».

Пре­зи­дент по­дя­ку­вав скуль­пто­ро­ві та всім, хто до­лу­чив­ся до спо­ру­дже­н­ня цьо­го пам’ятни­ка. Він ви­сло­вив впев­не­ність, що це буде ду­же сим­во­лі­чним мі­сцем — сим­во­лом дру­жби між на­ши­ми на­ро­да­ми.

ФО­ТО МИ­ХАЙ­ЛА МАРКІВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.