Ре­а­лії оку­па­ції

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Володимир РУБАН: «За пе­ре­ти­ну кор­до­ну з РФ або лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня при­во­дом опи­ни­тись «на під­ва­лі» мо­жуть ста­ти на­віть по­сти в со­ці­аль­них ме­ре­жах чи інформація в те­ле­фо­ні»

То­ді як світ і зокре­ма укра­їн­ці з три­во­гою спо­сте­рі­га­ли за ви­бо­ра­ми в США, в гео­гра­фі­чно­му цен­трі Єв­ро­пи на очах у то­го ж сві­ту ко­ї­ться етно­цид укра­їн­ців на їхній зем­лі. Йде­ться не ли­ше про агре­сію ро­сій­ської ар­мії про­ти Зброй­них сил України. Це мо­жна на­зва­ти вій­ною. Йде­ться са­ме про си­стем­не ви­ни­ще­н­ня всьо­го укра­їн­сько­го на Дон­ба­сі, бу­дья­ких но­сі­їв на­шої іден­ти­чно­сті.

Люд­ські ду­ші в да­но­му ви­пад­ку ста­ли ще й так зва­ним обмін­ним фон­дом. При без­по­се­ре­дніх бо­йо­вих зі­ткне­н­нях дже­ре­лом цьо­го «фон­ду» ста­ва­ли вій­сько­ві. І вар­то уто­чни­ти, що ЗСУ в цьо­му пла­ні ви­пе­ре­джа­ють оку­пан­та, адже ки­ну­те на ам­бра­зу­ру (як це бу­ло, на­при­клад, в Де­баль­це­во­му) гар­ма­тне м’ясо з «бо­йо­вих бу­ря­тів» па­чка­ми по­тра­пля­ло в по­лон. Ко­ли жбо­йо­ві зі­ткне­н­ня, як пра­ви­ло, сто­су­ю­ться пе­рі­о­ди­чних об­стрі­лів на від­но­сно ста­лій лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня, ро­сій­ським бан­ди­там не за­ли­ша­є­ться нічого, окрім як ло­ви­ти «ди­вер­сан­тів» се­ред ци­віль­них осіб. Цим за­йма­ю­ться ро­сій­ські бан­ди­ти на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії так са­мо, як та­кої ж пра­кти­ки до­три­му­є­ться офі­цій­ний Кремль.

На тлі Ро­ма­на Су­щен­ка, який пе­ре­тнув кор­дон із РФ і по­тра­пив до крем­лів­ських ка­зе­ма­тів, на ін­ший план від­хо­дять істо­рії з юна­ка­ми — пред­став­ни­ка­ми фа­нів лу­ган­сько­го фут­боль­но­го клу­бу «Зо­ря» — які на­їв­но, але щи­ро фо­то­гра­фу­ва­ли­ся в Лу­ган­ську з укра­їн­ським пра­по­ром на тлі мі­ста. То­ді в со­ці­аль­них ме­ре­жах па­трі­о­ти зі всі­єї України ра­ді­сно пе­ре­по­щу­ва­ли ці знім­ки, та не всі пи­са­ли хло­пцям про­ха­н­ня бу­ти більш обе­ре­жни­ми. Скла­да­лось вра­же­н­ня, що в цен­трі оку­по­ва­но­го мі­ста дій­сно мо­жна з лег­кі­стю роз­гор­ну­ти укра­їн­ський пра­пор. Не­без­пе­чна ілю­зія, яка зла­ма­ла до­лі вже ба­га­тьом. Са­ме цих чо­ти­рьох юна­ків за­три­ма­ли оку­па­цій­ні по­лі­цаї і на­віть не ста­ли ви­га­ду­ва­ти ста­рі фор­му­лю­ва­н­ня про шпи­гун­ство. При­чи­на три­ма­н­ня хло­пців «на під­ва­лі» — факт фо­то­гра­фу­ва­н­ня з укра­їн­ською сим­во­лі­кою в Лу­ган­ську. До­ка­зи? Ро­з­дру­ко­ва­ні чор­но-бі­лі зо­бра­же­н­ня з сим­во­лі­кою пол­ку «Азов», на­лі­пки та кни­га Ва­си­ля Шкля­ра «Чор­не сон­це».

Два ро­ки то­му оку­пан­ти укра­їн­цям від­рі­за­ли руки з три­зу­бом, за­раз ма­є­мо пре­це­дент по­збав­ле­н­ня во­лі за фо­то­гра­фу­ва­н­ня з на­ціо­наль­ним пра­по­ром. Між ци­ми по­ді­я­ми — ти­ся­чі вби­тих укра­їн­ців і оку­по­ва­ні те­ри­то­рії — чи не при­від для під­ня­т­тя пи­та­н­ня що­до агре­сії РФ про­ти України не ли­ше за те­ри­то­рі­аль­ною, а й за етні­чною озна­кою? На­га­да­є­мо, що до цьо­го на по­ча­тку ли­сто­па­да оку­пан­ти за­три­ма­ли зви­чай­но­го ви- кла­да­ча укра­їн­ської мо­ви з м. Пер­во­майськ Лу­ган­ської обла­сті за те, що він про­дов­жу­вав ви­кла­да­ти істо­рію за про­гра­мою, яка бу­ла скла­де­на до оку­па­ції. «Про­ку­рор» ро­сій­ських по­лі­ца­їв Да­вид Кац так і по­ві­до­мив, що «в хо­ді про­ве­де­н­ня мо­ні­то­рин­гу ін­тер­нет-ре­сур­сів і со­ці­аль­них ме­реж (!) спів­ро­бі­тни­ка­ми про­ку­ра­ту­ри Пе­ре­валь­сько­го ра­йо­ну у ве­ре­сні цьо­го ро­ку в со­ці­аль­ній ме­ре­жі «Одно­кла­сни­ки» на сто­рін­ках де­яких ко­ри­сту­ва­чів з мі­ста Пе­ре­валь- ська бу­ли зна­йде­ні три­во­жні по­ві­дом­ле­н­ня про ви­кла­да­н­ня вчи­те­лем укра­їн­ської мо­ви шко­ли №12 на­вчаль­но­го ма­те­рі­а­лу ан­ти­па­трі­о­ти­чно­го ха­ра­кте­ру». І до­дав: «У хо­ді про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки спів­ро­бі­тни­ка­ми Пе­ре­валь­ської про­ку­ра­ту­ри вста­нов­ле­но, що в шко­лі №12 мі­ста Пе­ре­валь­ська учням 11 кла­су дій­сно ви­кла­да­є­ться укра­їн­ська мо­ва з ви­ко­ри­ста­н­ням пла­нів-кон­спе­ктів для ро­сій­сько­мов­них шкіл, що не ре­ко­мен­до­ва­ні на­вчаль­но-ме­то­ди­чним цен­тром роз­ви­тку осві­ти «ЛНР». Так вчи­тель із Пер­во­май­ська по­тра­пив до ле­щат са­тра­пів, зно­ву ж та­ки, ли­ше за ви­слов­ле­ні дум­ки. Зно­ву ж та­ки — хтось у віль­ній Укра­ї­ні на офі­цій­но­му рів­ні, ра­зом із по­лі­ти­чни­ми за­ява­ми про агре­сію, на ба­зі зга­да­них ви­пад­ків під­няв пи­та­н­ня етно­ци­ду? Під­кре­сли­мо, що по­ки що від вла­ди ми ма­є­мо са­ме по­лі­ти­чні за­яви, а не роз­ви­ток юри­ди­чно­го фрон­ту бо­роть­би.

Не­що­дав­но в ЗМІ з’яви­лась інформація про за­три­ма­н­ня суд­ді Апе­ля­цій­но­го су­ду Лу­ган­ської обла­сті, який ви­му­ше­ний був по­їха­ти на оку­по­ва­ну те­ри­то­рію в м. Кра­сно­дон Лу­ган­ської обла­сті на похо­рон сво­го ба­тька. До ре­чі, йо­го по­їзд­ка, за сло­ва­ми ра­дни­ка СБУ Юрія Тан­ди­та, від­бу­ва­лась за умов га­ран­тій без­пе­ки, які, від­по­від­но, бо­йо­ви­ки по­ру­ши­ли. Ре­зуль­тат — су­д­дя Ві­та­лій Ру­ден­ко був за­три­ма­ний бо­йо­ви­ка­ми. Є інформація про йо­го ка­ту­ва­н­ня і, за офі­цій­ни­ми да­ни­ми, він пе­ре­бу­ває в спи­сках на обмін. Та­ких ви­пад­ків безліч. Інформація про одні за­три­ма­н­ня по­тра­пляє в Ін­тер­нет і ЗМІ, ін­ші по­кри­ті мо­ро­ком. На окре­мих сай­тах ро­сій­ські бан­ди­ти на­віть не со­ром­ля­ться опри­лю­дню­ва­ти свід­че­н­ня про вла­сні зло­чи­ни. Так, на­при­клад, вби­та оку­пан­та­ми влі­тку 2014 ро­ку сі­мей­на па­ра лу­ган­чан (ра­діо­ве­ду­чої Оле­ни Ко­ро­льо­вої (Ку­ліш) та її чо­ло­ві­ка), зна­чи­ться на їхніх сай­тах, як «лі­кві­до­ва­на».

Але, зви­чай­но, во­я­жі ко­ли­шніх ув’язне­них, а ни­ні на­ро­дних де­пу­та­тів, до Мо­скви ство­рю­ють до­да­тко­ву ілю­зію без­пе­ки. Мов­ляв, ви­ру­ша­ти до агре­со­ра мо­жна, якщо тре­ба. Для де­пу­та­тки Савченко та­ке тур­не до сто­ли­ці агре­со­ра за­кін­чи­лось ве­че­рею в ре­сто­ра­ні. Для зга­да­но­го Су­щен­ка — ка­зе­ма­та­ми. То чи до­ста­тньо чі­тко укра­їн­ська сто­ро­на ар­ти­ку­лює не­без­пе­ки кон­та­ктів із РФ і їхні­ми по­лі­ца­я­ми на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях? Зре­штою, як до­три­му­ва­ти­ся без­пе­ки тим, хто ви­му­ше­ний по­вер­та­тись на свої рі­дні зем­лі?

Володимир РУБАН, ке­рів­ник Центру зі звіль­не­н­ня по­ло­не­них ГО «Офі­цер­ський кор­пус»:

— Що­до пе­ре­ти­ну укра­їн­ськи­ми гро­ма­дя­на­ми кор­до­ну з РФ, то тре­ба усві­дом­лю­ва­ти, що у нас ни­ні вза­єм­но не­при­я­зна ри­то­ри­ка. Росія не ви­знає вла­сну при­че­тність до зброй­но­го кон­флі­кту на Дон­ба­сі. Офі­цій­но во­ни до­три­му­ю­ться по­зи­ції мін­ських пе­ре­го­вір­ни­ків. Але ми усві­дом­лю­є­мо, що за­раз, в умо­вах гі­бри­дної політики, спец­слу­жби обох кра­їн пра­цю­ють зов­сім не за Мін­ськи­ми до­мов­ле­но­стя­ми. Тим біль­ше, не до­три­му­ю­ться умов Мін­ських до­мов­ле­но­стей спец­слу­жби, які пред­став­ля­ють Лу­ганськ і До­нецьк. На­при­клад, під час пе­ре­ти­ну кор­до­ну з Кримом ФСБ за­три­ма­ло ме­не на сім го­дин. Не­без­пе­ка може бу­ти як за пе­ре­ти­ну кор­до­ну чи лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня, так і вже на са­мій оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. Якщо ви пе­ре­ко­на­ні, що ви ні­де не ро­би­ли від­вер­тих за­яв, не пе­ре­бу­ва­ли в тих чи ін­ших за­го­нах, то мо­жна, зви­чай­но, по­кла­стись на це. Але тре­ба усві­дом­лю­ва­ти, що на кор­до­ні у вас мо­жуть пе­ре­ві­ри­ти на­віть мо­біль­ний та про­сто зай­ти в со­цме­ре­жу, щоб по­ди­ви­тись, які по­сти ви там пу­блі­ку­є­те. Це може за­кін­чи­тись кіль­ка­мі­ся­чним пе­ре­бу­ва­н­ням «на під­ва­лі». Існу­ють та­кож си­ту­а­ції, ко­ли не­при­єм­но­сті бу­ли у ро­ди­чів тих, хто чі­тко де­мон­стру­вав свою про­укра­їн­ську по­зи­цію. Окрім то­го, на­віть якщо ви ні­де нічого не пу­блі­ку­ва­ли і у вас в те­ле­фо­ні не­має фо­то­гра­фій «ві­зи­ток Яро­ша», то тре­ба ро­зу­мі­ти, що на вас на мі­сці мо­жуть су­сі­ди на­пи­са­ти до­нос. Та­кі ви­пад­ки існу­ють.

ФО­ТО АН­ДРІЯ КРИМСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.