«Грек Зор­ба» — 20 ли­сто­па­да, На­ціо­наль­ний те­атр ім. І. Фран­ка

Den (Ukrainian) - - Культура -

По­ста­нов­ку­здій­снив Ві­та­лій Ма­ла­хов за мо­ти­ва­ми ро­ма­ну­гре­цько­го кла­си­ка ХХ ст. Ні­ко­са Ка­за­дза­кі­са «Я, грек Зор­ба». Цей твір сво­го ча­су­став сві­то­вим бес­тсе­ле­ром, а ви­ста­ва фран­ків­ців — яскра­ва, бар­ви­ста, сен­ти­мен­таль­на істо­рія про життя і сво­бо­ду. Го­лов­ну роль трі­ум­фаль­но ви­ко­нує по­пу­ляр­ний актор Ана­то­лій Хо­сті­ко­єв, який пред­ста­вив образ Зор­би як не­ви­прав­но­го ро­ман­ти­ка, ві­чно­го ман­дрів­ни­ка, фі­ло­со­фа і му­зи­кан­та, і про­сто справ­жньо­го чо­ло­ві­ка та віль­ну­лю­ди­ну ... Осо­бли­вим змі­стом сю­же­тує зу­стріч гре­ка Зор­би з мо­ло­дим аме­ри­кан­цем Ні­ко­сом ( Та­рас По­стні­ков), за­пам’ята­є­ться гля­да­чам і ро­ман­ти­чне кохання го­лов­но­го ге­роя з фран­цу­жен­кою Гор­тен­зі­єю (На­та­лія Сум­ська). Де­ко­ра­ції у вигляді мор­ських сі­тей є на­тя­ком на за­плу­та­ність на­шо­го життя (сце­но­гра­фія і ко­стю­ми Ма­рії По­гре­бняк). Лі­ри­ка, аб­сурд, фі­ло­соф­ські роз­ду­ми, ко­ме­дія та справ­жня дра­ма — все це май­стер­но ін­кру­сто­ва­но у ви­ста­ві спів­ом, тан­ця­ми, ор­ке­стром і пе­ре­ли­ва­ми сан­ту­ри (му­зи­чний ін­стру­мент, схо­жий на цим­ба­ли), на яко­му­Ана­то­лій Хо­сті­ко­єв вір­ту­о­зно грає на­жи­во.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.