«БГS YMPHONIA» — 17 ли­сто­па­да, Жов­тне­вий па­лац (Ки­їв)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Бо­рис Гре­бен­щи­ков про­дов­жує ра­ду­ва­ти ша­ну­валь­ни­ків не­зви­чни­ми фор­ма­ми сво­їх ви­сту­пів. Пе­ре­бу­ва­ю­чи в без­пе­рерв­но­му по­шу­ку, екс­пе­ри­мен­ту­ю­чи з рі­зни­ми сти­ля­ми і му­зи­чни­ми жан­ра­ми, БГ зав­жди ди­вує сво­їх фа­нів не­спо­ді­ван­ка­ми. Укра­їн­ський тур роз­по­чав­ся кон­цер­том уЧер­ка­сах, про­дов­жи­ться в Ки­є­ві. У про­гра­мі «БГ SYMPHONIA» про­зву­чать нові ком­по­зи­ції Гре­бен­щи­ко­ва і пі­сен­на кла­си­ка ле­ген­дар­но­го рок-гур­ту «Аква­рі­ум» — у не­спо­ді­ва­но­му про­чи­тан­ні (у спе­ці­аль­но ство­ре­них для ту­ру ор­ке­стров­ках Мі­ло­ша Єлі­ча, Сер­бія). Ін­три­гою ста­не те, що лу­на­ти­ме ін­стру­мен­таль­на п’єса, на­пи­са­на Бо­ри­сом Гре­бен­щи­ко­вим для сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру. Про­ект «БГ SIMPHONIA» ви­ник спон­тан­но в Ки­є­ві пі­сля зу­стрі­чі ві­до­мо­го ро­сій­сько­го рок-гу­ру Бо­ри­са Гре­бен­щи­ко­ва та зна­но­го са­унд­про­дю­се­ра і кла­ві­шни­ка рок-гур­ту «Оке­ан Ель­зи» Мі­ло­ша Єлі­ча. Бе­сі­ди за ла­штун­ка­ми цих му­зи­кан­тів при­ве­ли до ідеї ор­га­ні­зу­ва­ти спіль­ний творчий про­ект. Так, Єліч за­про­по­ну­вав взя­ти участь у про­гра­мі ор­ке­стру «Вір­ту­о­зи Ки­є­ва», і бу­ло ство­ре­но ін­тер­на­ціо­наль­ну му­зи­чну ла­бо­ра­то­рію. Пі­сля Ки­є­ва но­ву про­гра­му Бо­ри­са Гре­бен­щи­ко­ва «БГ SIMPHONIA» мо­жна буде по­чу­ти в Оде­сі, Кре­мен­чу­ці, Пол­та­ві, За­по­ріж­жі, Хар­ко­ві та Дні­прі.

ФО­ТО НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ГАСТРОЛЕЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.