«Франц» — із 17 ли­сто­па­да в укра­їн­сько­му про­ка­ті

Den (Ukrainian) - - Культура -

Фран­цузь­ко-ні­ме­цький дра­ма­ти­чний фільм зня­тий Фран­суа Озо­ном. Сві­то­ва прем’ єра стрі­чки від­бу­лась на Ве­не­цій­сько­му­мі­жна­ро­дно­му­кі­но­фе­сти­ва­лі, а ни­ні ви­хо­дить в укра­їн­ський кі­но­про­кат. Сце­на­рій на­пи­са­но за п’ єсою Мо­рі­са Ро­ста­на, який був екра­ні­зо­ва­но 1932 ро­ку­Ерн­стом Лю­би­чем під на­звою «Не­до­спі­ва­на ко­ли­ско­ва». Фільм «Франц» — пер­ша чор­но-бі­ла кар­ти­на Фран­суа Озо­на і йо­го перший фран­ко-ні­ме­цький про­ект. Зйом­ки філь­му­ві­дбу ва­ли­ся в Са­ксо­нії (Ні­меч­чи­на) та в Еі­му­тье (Фран­ція). Го­лов­на ге­ро­ї­ня ме­ло­дра­ми — нім­ке­ня Ан­на, яка пі­сля за­кін­че­н­ня Пер­шої сві­то­вої вій­ни що­дня при­хо­дить на мо­ги­лу­сво­го на­ре­че­но­го Фран­ца, що за­ги­нув уФран­ції. Одно­го ра­зу­во­на зу­стрі­чає на кла­до­ви­щі фран­цу­за Адрі­е­на, який теж при­ніс кві­ти на мо­ги­лу її ко­ха­но­го... У кар­ти­ні зня­ли­ся акто­ри: Па­у­ла Бір, П’єр Ні­нє, Ернст Штьо­цнер, Ма­рія Гру­бер та ін­ші.

ФО­ТО НАДАНО КІНОЦЕНТРОМ «КИ­ЇВ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.