План пов­ної енер­го­не­за­ле­жно­сті

До 2020 ро­ку га­зо­ви­до­був­ни­ки обі­ця­ють зни­зи­ти та­ри­фи на газ

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Не­вдо­во­ле­н­ня у су­спіль­стві й так зва­ний та­ри­фний спро­тив, під­три­му­ва­ний пев­ною ча­сти­ною по­лі­ти­ку­му, зму­шу­ють уряд і енер­ге­ти­чні ком­па­нії, які ожи­ви­ли­ся вна­слі­док істо­тно­го під­ви­ще­н­ня цін на газ, доводити, що у кра­ї­ни не бу­ло ін­шо­го ви­хо­ду і що вна­слі­док роз­ви­тку ви­ро­бни­цтва та­ри­фи, у стру­кту­рі яких пе­ре­ва­жа­ють ціни на газ, за де­який час зни­зя­ться. Ко­ли це ста­не­ться? Нас пе­ре­ко­ну­ють, що че­ка­ти не­дов­го, бо в Укра­ї­ні вже по­ча­ло­ся зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку вла­сно­го га­зу. І до 2020 ро­ку країна може до­сяг­ти енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті.

ПЕРШИЙ ГАЗОВИЙ ПЛЮС

Про це ми­ну­лої п’ятни­ці за­явив прем’єр-мі­ністр України Володимир Грой­сман. Якщо раніше ви­до­бу­ток ре­гу­ляр­но ско­ро­чу­вав­ся, то за ці кіль­ка мі­ся­ців, з йо­го слів, «ма­є­мо плюс 47 міль­йо­нів ку­бів». «Це не­ба­га­то, — оці­нив прем’єр. — Та ми ма­є­мо плюс. Ми по­ча­ли йти у ріст». На­сту­пно­го ро­ку Україна отри­має до­да­тко­вих 500—700 міль­йо­нів ку­бо­ме­трів га­зу вла­сно­го ви­ро­бни­цтва, про­гно­зу­вав го­ло­ва Ка­бми­і­ну.

«Це озна­чає, — про­дов­жу­вав він, — що­ро­ку ми бу­де­мо до 2020 ро ку на ро щу ва ти ви до бу ток ук ра - їн­сько­го га­зу, яко­го нам аб­со­лю­тно ви­ста­чить», — пе­ре­ко­на­ний Грой­сман. А ко­ли нам буде ви­ста­ча­ти вла­сно­го га­зу, за­пев­нив він, ми не ку­пу­ва­ти­ме­мо йо­го за ва­лю­ту у іно­зем­них ім­пор­те­рів. І це, за йо­го сло­ва ми, бу де спря мо ва но на те, щоб змі­цни­ти на­ціо­наль­ну ва­лю­ту і ро­би ти все для то го, щоб еко но мі ка України бу­ла ста­біль­ною. При цьо­му прем’єр-мі­ністр за­зна­чив, що в Укра ї ні де ся ти річ чя ми на вмис но зни­щу­ва­лась на­фто­га­зо­ва га­лузь, і на­вів, як при­клад, Ше­бе­лин­ське га­зо кон ден сат не ро до ви ще, де « Укр­га зо ви до бу ван ня » де ся ти річ - чя­ми не отри­му­ва­ло лі­цен­зій, то­ді як при­ва­тним ком­па­ні­ям їх бу­ло надано 150.

ЯК УКРАЇНА ІНВЕСТУВАЛА У РО­СІЙ­СЬКИЙ ГАЗ

«Енер­ге­ти­чна не­за­ле­жність України фа­кти­чно бу­ла від­да­на Ро­сії», — за­ува­жив у вів­то­рок на ко­мі­тет­ських слу­ха­н­нях з при­во­ду не­об­хі­дно­сті ви­хо­ду«Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня»на­що­рі­чний­ви­до­бу­то­к20мі­льяр­дів­ку­бо­ме­трів­га­зу­до­2020ро­ку­го­лов­ний­ко­мер­цій­ний­ди­ре­кто­рНАК«На­фто­газ України» Юрій Ві­трен­ко. За йо­го сло­ва­ми, це при­зве­ло до за­не­па­ду ви­до­бу­тку га­зу в Укра­ї­ні. Те­пер ми змен­ши­ли за­ле­жність від ім­пор­ту га­зу в ра­зи, але во­на за­ли­ша­є­ться, че­рез те, що ці­на на газ до­не­дав­но бу­ла на­дмір­но низь­ка, на­го­ло­сив він, і га­зо­ви­до­був­ни­ки не ма­ли мо­жли­во­сті на­ро­щу­ва­ти свої по­ту­жно­сті. Це при­зво­ди­ло до то­го, що газ за­ку­по­ву­ва­ли у Ро­сії.

«Гро­ші з ки­шень укра­їн­ців бу­кваль­но від­да­ва­ли Ро­сії, — кон­ста­ту­вав топ-ме­не­джер «На­фто­га­зу», — за ті ро­ки, ко­ли ми фа­кти­чно до­ту­ва­ли Росію, во­на за­ку­пи­ла 281 но­вий бу­ро­вий вер­стат, а Україна — жо­дно­го». «Як­би у нас дій­сно бу­ла по­лі­ти­чна во­ля, більш ніж ре­аль­но під­ви­щи­ти ви­до­бу­ток вла­сно­го га­зу« Ук р газ ви­до­бу­ва­н­ням» до 20, а всьо­го у кра­ї­ні до 26 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів», — за­зна­чає Ві­трен­ко. При цьо­му спо­жи­ва­н­ня га­зу укра­їн­ця­ми в се­гмен­ті на­се­ле­н­ня має ско­ро­чу­ва­ти­ся, і у 2020 ро­ці у нас не буде не­об­хі­дно­сті ім­пор­ту­ва­ти газ. Це озна­ча­ти­ме, що еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­на ці­на на укра­їн­сько­му рин­ку буде рів­ня­ти­ся не на ім­порт­ний па­ри­тет, як за­раз, а на екс­порт­ний, за­пев­няє він. «Це озна­ча­ти­ме, що ці­на га­зу змен­ши­ться у два ра­зи», — обі­цяє Ві­трен­ко.

«Але 2019 ро­ку за­кін­чу­є­ться кон­тракт з «Газ­про­мом», — нагадує він, — і то­му нам кри­ти­чно не­об­хі­дно до кін­ця 2019 ро­ку зро­би­ти так, щоб ми не по­тре­бу­ва­ли ім­порт­но­го га­зу, і щоб ці­на на газ в Укра­ї­ні бу­ла у два ра­зи ниж­ча ім­порт­но­го па­ри­те­ту, і це буде в ін­те­ре­сах лю­дей і еко­но­мі­ки кра­ї­ни ». Ві­трен­ко пе­ре­ко­на­ний, що роз­ро­бле­на «Ук р газ ви­до­бу­ва­н­ням» з до­по­мо­гою між­на­ро­дних фа­хів­ців і за­твер­дже­на ра­дою ди­ре­кто­рів і на­гля­до­вою ра­дою «На­фто­га­зу України» про­гра­ма-2020 є об­ґрун­то­ва­ною і ціл­ком ре­аль­ною. Він не вважає, що цю про­гра­му має за­твер­джу­ва­ти ще й уряд, але очі­кує, що Ка­бмін України роз­гля­не і схва­лить кон­це­пцію на­ро­щу­ва­н­ня вла­сно­го ви­до­бу­тку і Енер­ге­ти­чної стра­те­гії України.

«БРУХТ, НА ЯКО­МУ НЕБЕЗПЕЧНО ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ»

«По­да­тки, які «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» спла­тить до бю­дже­ту цьо­го ро­ку, ста­но­ви­ти­муть 37 мі­льяр­дів гри­вень »,— за­зна­чає го­ло­ва правління ком­па­нії Олег Про­хо­рен­ко. «І ці гро­ші спря­мо­ву­ю­ться та­кож на про­гра­му суб­си­ду­ва­н­ня на­се­ле­н­ня. Щоб ко­жна ро­ди­на ма­ла мо­жли­вість за­без­пе­чи­ти се­бе жи­тлом і га­зом», — під­кре­слює він со­ці­аль­ну роль га­зо­ви­до­був­ни­ків у дер­жа­ві.

Ке­рів­ник ком­па­нії на­го­ло­шує, що змі­ни у ці­ні на газ до­зво­ли­ли їй роз­по­ча­ти мо­дер­ні­за­цію ви­ро­бни­цтва. При­чо­му пер­ше, на що звер­ну­ли ува­гу, — це спе­ц­одяг. Да­лі по­ча­ли ста­бі­лі­за­цію фі­нан­со­во­го ста­ну ком­па­нії, яку раніше ці­ле­спря­мо­ва­но ве­ли до бан­крут­ства, під­са­джу­ю­чи на гол­ку кре­ди­тів ро­сій­ських бан­ків. «Це пи­та­н­ня на­віть роз­гля­да­ло­ся на Ра­ді на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни, — роз­по­вів Про­хо­рен­ко, — і то­му ча­сти­ну ко­штів, які отри­ма­ли, ми пе­ре­д­усім спря­му­ва­ли на ви­пла­ту цих кре­ди­тів».

Про­хо­рен­ко до­кла­дно і об­ґрун­то­ва­но роз­по­вів,яким­чи­ном«Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня»пла­ну­є­на­ро­щу­ва­ти­ви­до­бу­ток.За­йо­го­сло­ва­ми,на­сьо­го­дні­ма­те­рі­аль­но-те­хні­чна­ба­за­ком­па­ні­їв­край зно­ше­на. До­сить ска­за­ти, що се­ре­дній вік бу­риль­них вер­ста­тів 23 ро­ки. Та й за­сто­со­ву­ва­на сьо­го­дні те­хно­ло­гія бу­рі­н­ня за­ли­ша­є­ться на рів­ні 70-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. За йо­го сло­ва­ми, «на­яв­не уста­тку­ва­н­ня — це брухт, на яко­му про­сто небезпечно пра­цю­ва­ти».

БУ­РІ­Н­НЯ І ЙО­ГО ШВИДКІСТЬ

«Най­пер­ше нам тре­ба пі­клу­ва­ти­ся про бу­рі­н­ня. — на­го­ло­шує Про­хо­рен­ко, — наш план пе­ред­ба­чає бу­рі­н­ня до 2029 ро­ку 657 свер­дло­вин, при­дба­н­ня 30 но­вих і мо­дер­ні­за­цію 32 ста­рих бу­риль­них вер­ста­тів. Ра­зом це ко­шту­ва­ти­ме близь­ко трьох мі­льяр­дів до­ла­рів. Це обла­дна­н­ня буде слу­гу­ва­ти ком­па­нії і дер­жа­ві май­же 20 ро­ків». «Та­кі ко­шти нам тре­ба інвестувати в най­ближ­чі чо­ти­ри ро­ки, щоб ма­ти мо­жли­вість у подаль­шо­му на­ро­щу­ва­ти ви­до­бу­ток. У свою чер­гу це до­зво­лить зни­зи­ти вар­тість га­зу для на­се­ле­н­ня і всі­єї України», — впев­не - ний го­ло­ва най­біль­шої в Укра­ї­ні га­зо­ви­до­був­ної ком­па­нії.

Але так швид­ко все це не зро­биш, ро­зу­міє Про­хо­рен­ко. І то­му роз­по­від­ає, що впер­ше в пра­кти­ці українських ви­до­був­них ком­па­ній «Ук р газ ви­до­бу­ва­н­ня» пла­нує за­лу­чи­ти на ау­тсор­син­гу до бу­рі­н­ня свер­дло­вин сто­рон­ніх під­ря­дни­ків — про­від­ні ком­па­нії сві­ту, які спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на цьо­му ви­ді ро­біт і ма­ють су­ча­сне уста­тку­ва­н­ня. То­пме­не­джер впев­не­ний, що за­ру­бі­жні бу­риль­ни­ки не за­ли­шать про­по­зи­цію українських га­зо­во­до­був­ни­ків без по­зи­тив­ної від­по­віді. На йо­го дум­ку, це буде за­без­пе­че­но ефе­ктом мас­шта­бу, тоб­то ве­ли­че­зним фрон­том про­по­но­ва­них в Укра­ї­ні ро­біт.

Яка до­по­мо­га по­трі­бна га­зо­ви­до­був­ни­кам від за­ко­но­дав­ців? Про­хо­рен­ко про­сить при­ско­ри­ти ро­бо­ту і схва­ли­ти за­ко­но­про­ект, який до­зво­ляє за­ли­ша­ти в мі­сце­вих гро­ма­дах 5% рен­ти, яку спла­чує ком­па­нія за ви­до­бу­тий газ. За­раз мі­сце­ва вла­да не­охо­че ви­ді­ляє зе­мель­ні ді­лян­ки для обла­шту­ва­н­ня ро­до­вищ. «А пі­сля ухва­ле­н­ня цьо­го за­ко­но­про­е­кту, — впев­не­ний го­ло­ва ком­па­нії, — не ми бі­га­ти­ме­мо за ни­ми, щоб отри­ма­ти ді­лян­ки, а во­ни за на­ми й про­си­ти­муть: при­йдіть, про­бу­ріть у нас...»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.