Що обі­цяє Укра­ї­ні віль­на тор­гів­ля з Пі­дне­бе­сною?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ки­тай іні­ці­ює ство­ре­н­ня зо­ни віль­ної тор­гів­лі з Укра­ї­ною і спо­ді­ва­є­ться на акти­ві­за­цію до­слі­дже­н­ня цьо­го пи­та­н­ня з укра­їн­ської сто­ро­ни. Про це за­явив по­сол КНР Вей Ду на фо­ру­мі в Ки­є­ві, при­свя­че­но­му роз­ви­тку ін­фра­стру­ктур­но­го про­е­кту «Шов­ко­вий шлях» в Укра­ї­ні.

«Ки­тай­ська сто­ро­на за­про­по­ну­ва­ла на ро­бо­чо­му рів­ні ам­бі­тну ме­ту — ство­ре­н­ня укра­їн­сько-ки­тай­ської зо­ни віль­ної тор­гів­лі. Спо­ді­ва­є­мо­ся на акти­ві­за­цію до­слі­дже­н­ня цьо­го пи­та­н­ня з укра­їн­ської сто­ро­ни», — ска­зав він.

Як ві­до­мо, Ки­тай ство­рює фонд об­ся­гом 10 мі­льяр­дів єв­ро для ін­ве­сти­цій в Схі­дну Єв­ро­пу. Фонд буде ство­ре­ний на осно­ві за­сно­ва­ної КНР хол­дин­го­вої ком­па­нії Sino-CEEF, по­кли­ка­ної акти­ві­зу­ва­ти спів­ро­бі­тни­цтво Ки­таю та ЄС.

Ін­те­рес до ін­ве­сту­ва­н­ня в но­вий фонд вже ви­яви­ла низ­ка дер­жав Цен­траль­ної і Схі­дної Єв­ро­пи, а та­кож окре­мі ком­па­нії та фі­нан­со­ві ор­га­ні­за­ції.

«День» по­про­сив екс­пер­та — го­ло­ву Ра­ди з питань екс­пор­ту про­до­воль­ства UFEB (Ukrainian Food Export Board — це асо­ці­а­ція ви- ро­бни­ків го­то­во­го про­до­воль­ства) Бо­г­да­на ШАПОВАЛА по­ясни­ти, що ініціатива Ки­таю може при­не­сти Укра­ї­ні:

— Зо­на віль­ної тор­гів­лі з Ки­та­єм може ста­ти сти­му­лом для роз­ви­тку на­шо­го аграр­но­го екс­пор­ту. Ки­тай ім­пор­тує на­ба­га­то біль­ше про­до­воль­ства, ніж по­став­ляє на зов­ні­шні рин­ки. Зня­т­тя ми­тних та сер­ти­фі­ка­цій­них обме­жень в рам­ках ЗВТ зна­чно по­лег­шить для українських ви­ро­бни­ків вихід на цей ри­нок. Але Ка­бмін взяв пра­виль­ну па­у­зу на роз­ду­ми. Якщо для аграр­но­го се­кто­ру ЗВТ не­се ве­ли­кий плюс, то ін­ші га­лу­зі укра- їн­ської еко­но­мі­ки мо­жуть по­стра­жда­ти від по­кра­ща­н­ня умов тор­гів­лі на на­шо­му рин­ку для ки­тай­ських кон­ку­рен­тів. По­трі­бно ви­зна­чи­ти, чи при­ве­де ЗВТ з Ки­та­єм до по­кра­ще­н­ня ста­ну на­шо­го тор­го­вель­но­го ба­лан­су і чи не зав­дасть шко­ди не­а­грар­ним га­лу­зям.

Про­те, не­за­ле­жно від рі­ше­н­ня вла­ди що­до пе­ре­го­во­рів про ЗВТ, укра­їн­ські ви­ро­бни­ки про­до­воль­ства про­дов­жу­ють осво­ю­ва­ти ки­тай­ський ри­нок. Зокре­ма, ор­га­ні­зо­ва­на UFEB тор­го­вель­на мі­сія до Ки­таю, яка прой­де 16—18 ли­сто­па­да у Пе­кі­ні в рам­ках ви­став­ки ANUFOOD China 2016, ста­вить за ме­ту під­ви­щи­ти час­тку м’ясо­мо­ло­чної, цукро­вої та олій­но-жи­ро­вої га­лу­зей в укра­їн­сько­му екс­пор­ті до ці­єї кра­ї­ни.

Осно­ву укра­їн­сько­го екс­пор­ту до Ки­таю скла­да­ють зер­но­ві куль­ту­ри (ку­ку­ру­дза) та со­ня­шни­ко­ва олія. Так, у сі­чні—сер­пні цьо­го ро­ку екс­порт укра­їн­ської про­ду­кції до КНР склав у гро­шо­во­му ви­ра­зі 1,36 млрд дол., що на 27% мен­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку. З на­зва­ної суми зер­но­ві куль­ту­ри скла­ли 31%, а ро­слин­ні жи­ри — 26%. Ін­ше— в основ­но­му не сіль­сько­го­спо­дар­ська про­ду­кція. У той же час ім­порт збіль­шив­ся на 23% — до 2,89 млрд дол., а йо­го осно­ву скла­да­ють не­про­до­воль­чі то­ва­ри.

«Ки­тай ім­пор­тує на­ба­га­то біль­ше про­до­воль­ства, ніж по­став­ляє на зов­ні­шні рин­ки», — екс­перт

ФО­ТО ОЛЕ­КСАН­ДРА ГИМАНОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.