Че­рез скар­ги по­ро­діль

Акти­ві­сти пе­ре­ві­рять усі львів­ські по­ло­го­ві бу­дин­ки

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фо­то ав­то­ра

8 ли­сто­па­да акти­ві­сти спіль­но із де­пу­та­та­ми та чи­нов­ни­ка­ми про­ве­ли пе­ре­вір­ку по­ло­го­во­го від­ді­ле­н­ня 3-ї мі­ської клі­ні­чної лі­кар­ні на вул. Ра­по­пор­та. Це перший за­клад, до яко­го за­ві­та­ли акти­ві­сти. За їхні­ми сло­ва­ми, на черзі усі ін­ші по­ло­го­ві від­ді­ле­н­ня мі­ста. При­чи­ною та­ко­го рей­ду ста­ли чи­слен­ні скар­ги по­ро­діль на не­до­бро­со­ві­сний мед­пер­со­нал та не­ком­фор­тні умо­ви пе­ре­бу­ва­н­ня в по­ло­го­во­му від­ді­ле­ні. «Ми опи­та­ли по­над 600 жі­нок, і ба­га­тьох тур­бує ма­те­рі­аль­но-те­хні­чний стан бу­ді­вель, а та­кож якість на­да­н­ня по­слуг», — роз­по­ві­ла акти­віс­тка ГО «Ба­тьки в дії» Мар’яна Кузь­ко.

Про­те чиновники за­пев­ня­ють, що на по­ло­го­ві бу­дин­ки що­рі­чно ви­ді­ля­ють гро­ші та змі­ню­ють обла­дна­н­ня. За сло­ва­ми на­чаль­ни­ка Управління охо­ро­ни здо­ров’я Львів­ської мі­ськра­ди Во­ло­ди­ми­ра Зу­ба, ми­ну­ло­го ро­ку на два по­ло­го­вих бу­дин­ки бу­ло ви­ді­ле­но 2,5 міль­йо­на гри­вень. На них за­ку­пи­ли кю­ве­зи і фо­то­лам­пи. Цьо­го ро­ку оно­ви­ли нар­ко­зні апа­ра­ти та апа­ра­ти шту­чної вен­ти­ля­ції ле­гень.

Спе­ці­аль­на ко­мі­сія буде на­пра­цьо­ву­ва­ти ме­ха­ні­зми по­кра­ща­н­ня умов у по­ло­го­вих від­ді­ле­н­нях. Пе­ре­д­усім во­на має на ме­ті на­ла­го­ди­ти діа­лог між ме­ди­ка­ми та ма­те­ря­ми, а та­кож пе­ре­йня­ти до­свід в ін­ших ре­гіо­нів. Зокре­ма ко­мі­сія пла­нує від­ві­да­ти Лу­цький по­ло­го­вий бу­ди­нок. Адже там діє но­вий про­ект і ме­то­ди, які під­три­мав уряд США. Ко­мі­сія ви­вча­ти­ме до­свід лу­чан, щоб за­про­ва­ди­ти йо­го у львів­ських по­ло­го­вих бу­дин­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.