ТЕНДЕНЦІЇ

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

На­при­кін­ці лі­та во­лон­тер­ські ор­га­ні­за­ції, що ве­зуть з-за кор­до­ну ме­ди­чні ав­то­мо­бі­лі для ар­мії, за­би­ли три­во­гу: ма­ши­ни ти­жня­ми про­хо­дять ми­тну пе­ре­вір­ку, за про­стої до­во­ди­ться спла­чу­ва­ти пе­ню, а все то­му, що Мі­ні­стер­ство со­ці­аль­ної політики від­мов­ля­є­ться ви­зна­ва­ти їх гу­ма­ні­тар­ним ван­та­жем. Бло­ка­да сто­су­ва­лась кіль­кох гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, чиї пред­став­ни­ки бра­ли актив­ну участь у за­сі­да­н­нях ро­бо­чих груп, які й ви­рі­шу­ва­ли, ви­зна­ва­ти ван­таж гу­ма­ні­тар­ним чи ні. Скла­да­лось вра­же­н­ня, що па­ли­ці в ко­ле­са встав­ля­ють тим, хто над­то ба­га­то зна­є­та ви- ро­бо­чо­го дня, за­твер­дять фор­му та по­ря­док по­да­н­ня зві­тно­сті. Та­кож пла­ну­є­ться зу­стріч з си­ло­ви­ка­ми і кру­глий стіл що­до ан­ти­ко­ру­пцій­них за­хо­дів», — по­ві­до­ми­ла у Facebook во­лон­тер бла­го­дій­но­го фон­ду «Свої», ко­ор­ди­на­тор Центру на­да­н­ня гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги ви­му­ше­ним пе­ре­се­лен­цям «Фро­лів­ська 9/11» Окса­на Су­хо­ру­ко­ва.

У роз­мо­ві з «Днем» во­лон­тер­ка за­ува­жи­ла, що це швид­ше по­вер­не­н­ня до си­сте­ми, ко­ли все має пра­цю­ва­ти за за­ко­ном. Про­су­ва­ти змі­ни до за­ко­но­дав­чої ба­зи що­до гу­ма­ні­тар­ки акти­ві­стам до­по­ма­га­ють фа­хів­ці Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­ту ре­форм. Пер­ша ви­мо­га до мі­ні­стер­ства, ко­тру мо­жна ре­а­лі­зу­ва­ти за один-два мі­ся­ці, — це пу­блі­чність ді­яль­но­сті ро­бо­чої гру­пи та змі­ни до нор­ма­тив­них актів. жів, на на­шу дум­ку, йдуть ко­мер­цій­ні. Але хо­че­ться, щоб по­да­тко­ві ор­га­ни від­пра­цьо­ву­ва­ли це пи­та­н­ня, а не так, що гу­ма­ні­тар­ний ван­таж чи ні, ви­зна­ють у ру­чно­му ре­жи­мі».

«УСІ ЦІ СУ­ПЕР­КОН­ТРО­ЛІ ДА­ЮТЬ ОДИН ЕФЕКТ — КО­РУ­ПЦІЮ»

На змі­ни у ро­бо­ті Мін­со­цу чекають, зокре­ма, за­ру­бі­жні фон­ди, ко­трі пе­ре­си­ла­ють гу­ма­ні­тар­ку в Укра­ї­ну. Те­тя­на Со­ло­вей ме­шка­єв Нор­ве­гії, ра­зом з чо­ло­ві­ком допомагає бла­го­дій­но­му фон­ду «Планета» зби­ра­ти не­об­хі­дні ре­чі для лі­ка­рень, шкіл, за­раз — для ар­мії. Те­тя­на опи­сує«Дню» їхні «при­го­ди» із гу­ма­ні­тар­ни­ми ван­та­жа­ми: «На­ші пар­тне­ри в Укра­ї­ні то не мо­жуть шкіль­ні пар­ти роз­ми­тни­ти, то — пе-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.