Аль­тер­на­тив­не па­ли­во – на про­ха­н­ня... те­щі

Ви­на­хі­дник ізДні­пра при­ду­мав, як за­оща­ди­ти і на­віть за­ро­би­ти на опа­ло­му ли­сті

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Для ньо­го ли­стя — це не се­зон­не смі­т­тя, а один з ви­дів па­ли­ва, яке ле­жить у нас бу­кваль­но під но­га­ми. Вче­ний і еко­ло­гі­чний акти­віст Ма­ксим Со­ро­ка ви­на­йшов спо­сіб, як мо­жна обі­грі­ти жи­тло­ву бу­дів­лю де­ше­во й ефе­ктив­но. Для цьо­го він змі­шу­єо­па­ле ли­стя з па­пе­ром, пре­су­єв бри­ке­ти і кла­де в піч. Ви­на­хі­дник каже, що та­ке па­ли­во го­рить і грі­є­не гір­ше дров, ву­гі­л­ля чи га­зу.

«Ли­стя — це не від­хо­ди, а се­зон­на си­ро­ви­на. Їх мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для ви­го­тов­ле­н­ня бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів, па­лив­них бри­ке­тів, сор­бен­тів, шту­чно­го ґрун­ту. Так, ми мо­же­мо зна­йти для опа­ло­го ли­стя ко­ри­сне за­сто­су­ва­н­ня і ути­лі­зу­ва­ти йо­го з ро­зу­мом», — роз­по­від­а­є­член Дні­про­пе­тров­сько­го від­ді­ле­н­ня на­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го центру України Ма­ксим Со­ро­ка. Він каже, що «ідей­ним на­тхнен­ни­ком» та­ко- го ви­на­хо­ду ста­ла йо­го теща, яка по­про­си­ла при­ду­ма­ти аль­тер­на­тив­не дже­ре­ло опа­лю­ва­н­ня. Еко­лог ді­ли­ться те­хно­ло­гі­чною та­єм­ни­цею: спо­ча­тку тре­ба за­мо­чи­ти зви­чай­ну па­пе­ро­ву ма­ку­ла­ту­ру на кіль­ка днів. По­тім зби­ти її мі­ксе­ром до ста­ну па­сти. Да­лі до­да­ти по­дрі­бне­не ли­стя, во­ду і ретельно все пе­ре­мі­ша­ти. Отри­ма­ну су­міш спре­су­ва­ти в не­ве­ли­чкі бри­ке­ти. З-під ґні­ту ви­хо­дить бри­кет, який важить близь­ко 50 гра­мів. Щоб за­мі­ни­ти один ку­бо­метр га­зу для опа­ле­н­ня, та­ких бри­ке­тів по­трі­бно близь­ко 60 штук. Го­лов­на умо­ва — ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти їх ви­клю­чно в пе­чі, де до­три­му­є­ться ре­жим го­рі­н­ня. А ось ка­мі­ни, ман­га­ли і бар­бе­кю для цьо­го не пі­ді­йдуть.

Ма­ксим Со­ро­ка на­го­ло­шує, що та­ка те­хно­ло­гія ма­є­по­двій­ну ви­го­ду: во­на де­ше­ва і не шко­дить дов­кі­л­лю. А ще від спа­лю­ва­н­ня ро­слин­них від­хо­дів і в бу­дин­ку те­плі­ше, і в са­ди­бах чи­сті­ше. За­раз ви­на­хі­дник про­па­гу­є­но­ви­ну в сіль­ській мі­сце­во­сті Дні­про­пе­тров­щи­ни.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.