ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1483 — народився Мар­тин Лю­тер, іде­о­лог і лі­дер Ре­фор­ма­ції, ні­ме­цький про­те­стант­ський бо­го­слов іпро­по­ві дник. По­мер 1546 р. 1723 — за­а­ре­што­ва­ний Пав­ло По­лу­бо­ток, чер­ні­гів­ський пол­ков­ник, на­ка­зний геть­ман Лі­в­обе­ре­жної України (1722—1724 рр.). За­мор­до­ва­ний у в’язни­ці­Пе­тром І. 1759 — народився Фрі­дріх Шил­лер, ве­ли­кий ні­ме­цький дра­ма­тург («Під­сту­пність і кохання», «Ма­рія Стю­арт», «Смерть Ва­лен­штей­на»), по­ет, істо­рик. По­мер 1805 р. 1764 — Ка­те­ри­на ІІ ска­су­ва­ла геть­ман­ство, пе­ре­дав­ши всю пов­но­ту вла­ди в Укра­ї­ні пре­зи­ден­ту Ма­ло­ро­сій­ської ко­ле­гії Пе­тру Ру­мян­це­ву. 1838 — по­мер Іван Ко­тля­рев­ський, по­ет, дра­ма­тург («Ене­ї­да», На­тал­ка-Пол­тав­ка»), перший кла­сик но­вої укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри. Народився 1769 р. 1885 — у Ні­меч­чи­ні ви­про­бу­ва­ний перший мо­то­цикл (кон­стру­кто­ри Дайм­лер іМай­бах). 1928 — у Ки­є­ві­ві дкри­то Бу­ди­нок-му­зей Та­ра­са Шев­чен­ка. 1955 — у Се­ва­сто­поль­ській бу­хті­став­ся ви­бух під фла­гман­ським ко­ра­блем Чор­но­мор­сько­го фло­ту — лін­ко­ром «Но­во­ро­сійськ». За­ги­ну­ло 609 мо­ря­ків, по­ра­не­но 139. 1961 — Ста­лін­град пе­ре­йме­ну­ва­ли на Вол­го­град. 1982 — по­мер Ле­о­нід Бре­жнєв, гла­ва прав­ля­чої в СРСР партії та дер­жа­ви у 1964—1982 рр. Народився 1906 р. 1989 — лі­де­ра Бол­га­рії То­до­ра Жив­ко­ва (1911—1998) зня­то з по­сад Ге­не­раль­но­го се­кре­та­ря ЦК БКП та го­ло­ви Дер­жав­ної Ра­ди кра­ї­ни. Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1838 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.