«Якщо слі­пий ве­де слі­по­го, то оби­два впа­дуть у яму»

Чи зро­бить вла­да ви­снов­ки з про­ва­лу зов­ні­шньої по­лі­ти­ки на стра­те­гі­чно­му аме­ри­кан­сько­му на­пря­мі?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко при­ві­тав но­во­обра­но­го пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па і за­про­сив йо­го при­їха­ти до Укра­ї­ни. Аб­со­лю­тно пра­виль­ний хід, ви­хо­дя­чи з тих об­ста­вин, які скла­ли­ся пі­сля пе­ре­мо­ги ре­спу­блі­кан­ця. Однак зов­ні­шня по­лі­ти­ка Укра­ї­ни в аме­ри­кан­сько­му на­пря­мі, зокре­ма що­до мо­жли­вих ре­зуль­та­тів пре­зи­дент­ських ви­бо­рів в цій кра­ї­ні, за­ли­ши­ла від­кри­ти­ми ба­га­то за­пи­тань. На­при­клад, на­скіль­ки про­ра­хо­ва­ни­ми бу­ли ва­рі­ан­ти роз­ви­тку по­дій вра­зі пе­ре­мо­ги Трам­па? Ви­хо­дя­чи із за­яв пред­став­ни­ків укра­їн­ської вла­ди, сим­па­тії від­да­ва­ли­ся де­мо­кра­тці Гіл­ла­рі Клін­тон.

« Як кан­ди­дат у Пре­зи­ден­ти Трамп мо­же го­во­ри­ти все, що йо­му за­ма­не­ться, але ме­не ди­вує, що це говорить кан­ди­дат са­ме від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії, яка зав­жди ма­ла ду­же чі­тку, ду­же зро­зумі­лу і ду­же по­слі­дов­ну про­тя­гом де­ся­тків ро­ків по­зи­цію сто­сов­но РФ і її по­лі­ти­ки, — за­яви­ла ще в сер­пні цьо­го ро­ку під час ефі­ру на « 5- му ка­на­лі » ві­це­прем’ єр- мі­ністр із пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції Укра­ї­ни Іван­на Клим­пуш- Цин­ца­дзе. — То­му по су­ті Трамп бо­ре­ться з ри­то­ри­кою не ін­шо­го кан­ди­да­та від де­мо­кра­тів Хі­ла­рі Клін­тон, але й з біль­шою ча­сти­ною сво­єї Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії. Ду­же спо­ді­ва­ю­ся, що ре­зуль­тат ви­бо­рів в США бу­де та­ким, який ста­не сприйня­тли­вий і для нас. Але так са­мо ро­зу­мію, що ін­сти­ту­ції в США є до­ста­тньо силь­ни­ми для то­го, щоб про­ти­сто­я­ти, на­зве­мо їх, кре­а­тив­ним іде­ям... По­ки що йо­го за­яви зву­чать ду­же без­від­по­від­аль­но, ду­же по­пу­лі­сти­чно, ду­же різ­ко і не від­по­від­ає ро­зу­мін­ню об’ єктив­ної ре­аль­но­сті » .

На­га­да­є­мо, що під час ві­зи­ту По­ро­шен­ка до США Трамп так і не зу­стрів­ся з Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни, на­то­мість з ним зу­стрі­ла­ся Клін­тон. Цьо­му пе­ре­ду­ва­ло і низ­ка ін­ших по­дій. Зокре­ма, був скан­дал що­до одно­го з ке­рів­ни­ків пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії Трам­па — По­ла Ма­на­фор­та, який брав без­по­се­ре­дню участь у пе­ред­ви­бор­чій кам­па­нії Віктора Яну­ко­ви­ча 2010 ро­ку. Як ві­до­мо, Яну­ко­вич втік, а йо­го го­ло­ва Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Сер­гій Льо­во­чкін за­ли­шив­ся, на­віть став на­ро­дним де­пу­та­том. Окрім то­го, в аме­ри­кан­ських ЗМІ бу­ла ін­фор­ма­ція від­но­сно фон­ду Клін­то­нів, одним з основ­них до­но­рів яко­го ви­явив­ся укра­їн­ський олі­гарх Віктор Пін­чук, зять яко­го пред­став­ляє ін­те­ре­си Укра­ї­ни в Мін­ську. Клуб­ки осо­би­стих ін­те­ре­сів кон­кре­тних кла­нів і пер­сон зре­штою від­би­ли­ся на то­му, що під за­гро­зу по­тра­пи­ли на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си на­шої кра­ї­ни. Кра­ї­ни, яка як ні­ко­ли по­тре­бує під­трим­ки сво­го стра­те­гі­чно­го пар­тне­ра — США.

«ПЕ­ТРО ПО­РО­ШЕН­КО ДОБРОВІЛЬНО СТАВ ЧЕРГОВОЮ ЖЕРТВОЮ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЙ «СІМ’Ї КУ­ЧМИ—ПІН­ЧУ­КА»

Оле­ксандр ЄЛЬЯШКЕВИЧ,

на­ро­дний де­пу­тат II та III скли­кань:

— Пе­тро По­ро­шен­ко, так са­мо як і йо­го по­пе­ре­дни­ки, добровільно став черговою жертвою маніпулятивних те­хно­ло­гій «сім’ї Ку­чми— Пін­чу­ка». Са­ме ці ма­ні­пу­ля­тив­ні те­хно­ло­гії при­му­си­ли По­ро­шен­ка зро­би­ти став­ку у ви­бор­чій пре­зи­дент­ській кам­па­нії в США на кан­ди­да­та Гіл­ла­рі Клін­тон. І в умо­вах, ко­ли во­на про­гра­ла, це не мо­же не від­би­тись на став­лен­ні до Укра­ї­ни. Адже США є на­шим го­лов­ним стра­те­гі­чним пар­тне­ром в ду­же су­ро­вий і скру­тний час, ко­ли в кра­ї­ні три­ває вій­на вна­слі­док агре­сії РФ. Якщо б Пе­тро По­ро­шен­ко сам не хо­тів бу­ти об’єктом по­ді­бних ма­ні­пу­ля­цій, то на та­кі ре­чі він ні­ко­ли б не по­го­див­ся. Ма­ні­пу­ля­тив­на те­хно­ло­гія зво­ди­ться до то­го, що ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся май­дан­чик для кон­та­ктів із за­хі­дним, в то­му чи­слі аме­ри­кан­ським, істе­блі­шмен­том. Але ко­ли ви ви­ко­ри­сто­ву­є­те по­ді­бний май­дан­чик, який в свою чер­гу ви­ко­ри­сто­ву­є­ться сім’єю «хре­ще­но­го ба­тька» всі­єї укра­їн­ської ко­ру­пції ви­клю­чно для вла­сних ці­лей, то ма­є­те ро­зу­мі­ти, що це не мо­же при­ве­сти до по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів ні для вас, ні для кра­ї­ни, яку ви пред­став­ля­є­те на та­кій ви­со­кій по­са­ді.

Що тор­ка­є­ться без­по­се­ре­дньо Вік то ра Пін чу ка і Ле о ні да Куч - ми, то на­віть якщо б пре­зи­ден­том США ста­ла Гіл­ла­рі Клін­тон, то сім’ю Ку­чми очі­ку­вав би ду­же не­при­єм­ний сюр­приз, так як і Клін­тон, і чле­ни її сім’ї пі­сля обра­н­ня різ ко зай ня ли б ди стан цію від м’яко ка­жу­чи сум­нів­них дже­рел фі­нан су ван ня фон­ду Клін тон, особ ли во пі сля чис лен них скан - да­лів, які бу­ли ви­сві­тле­ні аме­ри­кан­ською пре­сою. Та­ким чи­ном, не за леж но від ре зуль та тів ви бо - рів в США, сім’я Ку­чми бу­ла при­ре че на на не га тив ні на слід ки. Але так як во­ни ро­би­ли став­ку на одно­го кан­ди­да­та і при цьо­му для її під­трим­ки ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли до­сить сум­нів­ні ме­то­ди для бо­роть­би з ін­шим кан­ди­да­том, то й сам До­нальд Трамп і йо­го ко­ман­да пам’ята­ють по­ве­дін­ку ці­єї ро­ди­ни і тих, хто їм до­по­ма­гав у бру­дно­му про­це­сі втру­ча­н­ня у ви­бор­чу кам­па­нію чу­жої кра­ї­ни.

За­раз, на моє гли­бо­ке пе­ре­ко­нан ня, ро ди на Куч ми і осо би­сто Віктор Пін­чук вже по­ча­ли шу­ка­ти всі мо­жли­ві шля­хи ви­хо­ду, як на До­наль­да Трам­па, так і на тих лю дей, які зна хо дять ся в йо го ото чен ні. Га даю, що фі нан со ві ре­сур­си до­зво­ля­ють Пін­чу­ку зна­хо ди ти та кі кон так ти. Але, як і ра­ні­ше не до­зво­лять ро­ди­ні Ку­чми до сяг ти тих ре зуль та тів, на які во­ни ма­ють на­дію.

«НА­ША ЗОВ­НІ­ШНЯ ПО­ЛІ­ТИ­КА СТА­ЛА ЗАРУЧНИКОМ ВНУ­ТРІ­ШНІХ РОЗБОРОК І ІН­ТЕ­РЕ­СІВ КОН­КРЕ­ТНИХ ОСІБ»

Микола БЄЛЄСКОВ,

ана­лі­тик нсти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки:

— Те, що офі­цій­ний Ки­їв дій­сно зро­бив став­ку на кон­кре­тно­го кан­ди­да­та на ви­бо­рах в США і ця став­ка ви­яви­лась по­мил­ко­вою, говорить про по­раз­ку в зов­ні­шній по­лі­ти­ці. По­ді­бна си­ту­а­ція вже від­бу­ла­ся в 2008-му ро­ці, ко­ли Віктор Ющен­ко від­вер­то сим­па­ти­зу­вав Джо­ну Мак Кей­ну, а ви­грав на ви­бо­рах Ба­рак Оба­ма. Про­те я не став би дра­ма­ти­зу­ва­ти цей мо­мент, адже у нас є ще низ­ка за­со­бів ні­ве­лю­ва­ти цю по­мил­ку. Зов­ні­шня по­лі­ти­ка в нор­маль­ній дер­жа­ві бу­ду­є­ться не на осо­би­стих мо­мен­тах, а на ін­те­ре­сах са­мої дер­жа­ви. Бу­де­мо ма­ти на­дію, що США про­дов­жать цю тра­ди­цію. Пе­тро По­ро­шен­ко вже за­про­сив но­во­го Пре­зи­ден­та США до Укра­ї­ни. Ді­а­лог не­об­хі­дно по­чи­на­ти тер­мі­но­во вже за­раз. На­ші су­сі­ди це вже ро­блять, а прем’єр-мі­ністр Япо­нії ви­сло­вив пла­ни осо­би­сто при­їха­ти до США для зу­стрі­чі з Трам­пом. При чо­му не­об­хі­дно звер­ну­ти осо­бли­ву ува­гу на ві­це­пре­зи­ден­та США Май­кла Пен­са, який є кла­си­чним ре­спу­блі­кан­цем. Са­ме він мо­же ста­ти на­дій­ною лан­кою в сто­сун­ках Укра­ї­ни і США, так са­ме як до то­го Джо Бай­ден за­ймав­ся укра­їн­ським пи­та­н­ням.

З ін­шо­го бо­ку, я по­го­джу­юсь з тим, що на­ша зов­ні­шня по­лі­ти­ка ста­ла заручником вну­трі­шніх розборок і ін­те­ре­сів кон­кре­тних осіб. В цьо­му пла­ні дій­сно си­ту­а­ції Ма­на­форт—Льо­во­чкін та Пін­чук—Клін­тон зі­гра­ли ду­же не­га­тив ну роль, ко ли по зи ції окре - мих лю дей на зов ніш ній аре ні ста ли по зи ці­єю всі­єї дер жа ви. Та­ким чи­ном, все це від­би­лось і на то­му, що не від­бу­ла­ся зу­стрі­чь По­ро­шен­ка з Трам­пом.

ФО­ТО З САЙТА WIKIMEDIA.ORG

Пі­тер Брей­гель. «При­тча про слі­пих». 1568 р.

ФО­ТО СЕР­ГІЯ ІЛЬЇНА

Усі пре­зи­ден­ти Укра­ї­ни бу­ли уча­сни­ка­ми фо­ру­му YES, який ор­га­ні­зо­вує зять Ле­о­ні­да Ку­чми — Віктор Пін­чук, чим да­ва­ли при­від «від­бі­лю­ва­ти» в очах сві­то­вих лі­де­рів ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Ку­чму. Не став ви­ня­тком і Пе­тро По­ро­шен­ко. По­ка­зо­во, що го­стя­ми фо­ру­му в по­пе­ре­дні ро­ки бу­ла і ро­ди­на Клін­то­нів. Усі ці зв’яз­ки ма­ли від­но­ше­н­ня до ни­ні­шніх пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у США, що не­га­тив­но по­зна­чи­ло­ся на зов­ні­шній по­лі­ти­ці Укра­ї­ни пі­сля пе­ре­мо­ги Трам­па.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.