Чо­му пе­ре­міг Трамп: «на­у­ко­ве» по­ясне­н­ня

Еко­но­мі­сти — про сві­то­ву кри­зу нео­лі­бе­ра­лі­зму, «мар­ний» клас та які ви­снов­ки має зро­би­ти з усьо­го цьо­го Укра­ї­на

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Зпе­ре­мо­гою До­наль­да Трам­па у пре­зи­дент­ських пе­ре­го­нах усі без ви­ня­тку по­лі­ти­чні експерти пов’язу­ють по­лі­ти­чне пе­ре­за­ван­та­же­н­ня США. Ми ж, звер­нув­шись до сві­то­вої на­у­ко­вої дум­ки, спро­бу­ва­ли про­ана­лі­зу­ва­ти, а що ж по­пу­ляр­ність та пе­ре­мо­га мі­сте­ра Трам­па озна­чає для сві­то­вої еко­но­мі­ки та які ви­снов­ки з цьо­го має зро­би­ти Укра­ї­на?

Ерік РАЙНЕРТ: РЕ­АЛЬ­НА ЕКО­НО­МІ­КА ПЕРЕМОГЛА УОЛЛ-СТРІТ

По­пу­ляр­ність Трам­па — не ви­пад­ко­вість, а ре­а­кція аме­ри­кан­ців на де­ін­ду­стрі­а­лі­за­цію, втра­ту ви­со­ко­опла­чу­ва­них ро­бо­чих місць у на­ціо­наль­ній про­ми­сло­во­сті та на су­спіль­но не­спра­ве­дли­вий роз­по­діл «еко­но­мі­чно­го пи­ро­га. Зі слів все­сві­тньо­ві­до­мо­го еко­но­мі­ста Ері­ка РАЙНЕРТА, пе­ре­мо­га Трам­па в Аме­ри­ці — про­яв гли­бин­но­го не­за­до­во­ле­н­ня се­ре­дньо­го кла­су США сво­їм мі­сцем в умо­вах лі­бе­раль­ної гло­ба­лі­за­ції. «Не­о­лі­бе­ра­лізм вмер. У США і край­ні пра­ві на чо­лі з мі­сте­ром Трам­пом, і край­ні лі­ві — з мі­сте­ром Сан­дер­сом, ро­зу­мі­ють, що віль­на тор­гів­ля не в ін­те­ре­сах Спо­лу­че­них Шта­тів»,— по­яснює Райнерт.

У на­шо­му ро­зу­мін­ні США — го­лов­ний ло­біст віль­ної тор­гів­лі в сві­ті. У пев­ній мі­рі, так во­но іє — ве­ли­кі фі­нан­со­ві кор­по­ра­ції, що за­сі­ли на Уолл-стріт, дій­сно ду­же силь­но на­жи­ва­ю­ться на гло­ба­лі­за­ції сві­то­во­го рин­ку та ста­ту­сі су­пер­дер­жа­ви США. А ось що сто­су­є­ться ре­аль­но­го се­кто­ру еко­но­мі­ки, то тут ми ба­чи­мо на­о­чну ілю­стра­цію мо­дної ни­ні те­о­рії Ері­ка Райнерта — віль­на тор­гів­ля ви­гі­дна, тіль­ки якщо тор­гу­ють дві одна­ко­во силь­них еко­но­мі­ки, іна­кше во­на є при­бу­тко­вою тіль­ки для силь­ні­шо­го пар­тне­ра. Про­тя­гом май­же всьо­го ХХ сто­лі­т­тя США бу­ли са­ме та­ким силь­ним пар­тне­ром у будь-яких тор­го­вих від­но­си­нах. Але но­ве сто­лі­т­тя не­спо­ді­ва­но при­не­сло аме­ри­кан­сько­му бі­зне­су не­при­єм­ний сюр­приз: Шта­ти ста­ли про­гра­ва­ти в кон­ку­рен­тній бо­роть­бі — в пер­шу чер­гу, Ки­таю. Ко­лум­ніст Forbes Оле­ксандр Ла­не­цький, який на­пе­ре­до­дні пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у США об’їхав усе схі­дне узбе­реж­жя США від Нью-Йор­ка до Майа­мі, у сво­їй ко­лон­ці «Як і чо­му пе­ре­міг Трамп» на­во­дить ці­ка­вий мо­мент: на­віть біль­шість ан­ти-трам­пів­ських книг, які за­по­ло­ни­ли за остан­ні мі­ся­ці по­лі­то­ло­гі­чні від­ді­ли в аме­ри­кан­ських книж­ко­вих ма­га­зи­нах, на­дру­ко­ва­ні в... КНР.

Аме­ри­кан­ські бі­зне­сме­ни ре­аль­но ста­ли втра­ча­ти свій бі­знес. І тут мо­ва на­віть не про де­ся­тки ти­сяч роз­оре­них e-Bay’ем і Alibaba дрі­бних тор­гов­ців. Ве­ли­кий аме­ри­кан­ський про­ми­сло­вий бі­знес не­за­до­во­ле­ний гло­баль­ни­ми про­е­кта­ми на кшталт TISA.

За сло­ва­ми вче­но­го, для Укра­ї­ни «це — хо­ро­ші но­ви­ни». «Адже вам зна­чно лег­ше бу­де за­про­ва­джу­ва­ти по­лі­ти­ку під­трим­ки сво­го ре­аль­но­го се­кто­ру еко­но­мі­ки. Вла­сне ж са­ме цьо­го хо­чуть аме­ри­кан­ці в США, які під­три­ма­ли Трам­па...», — говорить Райнерт.

Во­ло­ди­мир ПАНЧЕНКО: «БРЕКЗІТ ПО-АМЕРИКАНСЬКИ»

Хо­ча у сво­їй вчо­ра­шній про­мо­ві До­нальд Трамп за­явив, що США бу­де пра­цю­ва­ти з усі­ма кра­ї­на­ми, вже сьо­го­дні лу­нає ри­то­ри­ка про ви­хід Аме­ри­ки з низ­ки тор­го­вих об’єд­нань, під­кре­слює про­грам­ний ди­ре­ктор Ки­їв­сько­го між­на­ро­дно­го еко­но­мі­чно­го фо­ру­му (КМЕФ), ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту Оле­ксан­дра По­ля Во­ло­ди­мир ПАНЧЕНКО. Зокре­ма йде­ться про ви­хід з НАФТА — зо­ни віль­ної тор­гів­лі США, Ка­на­ди і Ме­кси­ки, що, за сло­ва­ми Трам­па, «зруй­ну­ва­ло на­шу кра­ї­ну». Панченко на­зи­ває ці за­яви та­ким со­бі «аме­ри­кан­ським Брек­зі­том».

Та­кож, на дум­ку Пан­чен­ка, за іні­ці­а­ти­ви Трам­па ско­рі­ше всьо­го бу­дуть зу­пи­не­ні пе­ре­го­во­ри, які іні­ці­ю­вав Ба­рак Оба­ма, що­до вхо­дже­н­ня США до Тран­сти­хо­оке­ан­сько­го пар­тнер­ства (уго­да між США та 11 ін­ши­ми кра­ї­на­ми Ти- хо­оке­ан­сько­го узбе­реж­жя) і Тран­са­тлан­ти­чної тор­гів­лі та ін­ве­сти­цій­но­го пар­тнер­ства (уго­ди між США та 28 чле­на­ми ЄС).

Експерт до­пу­скає й охо­ло­дже­н­ня еко­но­мі­чних від­но­син з Ки­та­єм, який, на дум­ку Трам­па, «ґвал­тує на­шу кра­ї­ну», по­си­ла­ю­чись на факт, що Пі­дне­бе­сна екс­пор­тує на­ба­га­то біль­ше в США, ніж нав­па­ки. «Вже йде­ться про те, що но­вий пре­зи­дент мо­же по­да­ти низ­ку скарг про­ти Ки­таю до Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції тор­гів­лі. Тоб­то Трамп всі­ля­ко бу­де бо­ро­ти­ся за ба­ланс екс­пор­ту та ім­пор­ту. Для цьо­го тре­ба ма­ти ло­гі­чну і пра­гма­ти­чну тор­го­вель­ну по­лі­ти­ку з ко­жним пар­тне­ром», — говорить Панченко...

До ре­чі, під­кре­слює в ко­мен­та­рі «Дню» експерт, до СОТ у Трам­па теж ба­га­то пи­тань. «По су­ті, він озву­чив те, що у всіх дав­но на ву­стах — СОТ не ви­прав­до­вує по­кла­дних на неї спо­ді­вань. Це, зокре­ма, за­свід­чив остан­ній фо­рум в Да­во­сі, — говорить Панченко. — Зві­сно, всі ці за­яви лег­ко озву­чу­ва­лись у ро­лі кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти, в крі­слі гла­ви дер­жа­ви йо­го ри­то­ри­ка мо­же пом’якши­тись, але не ду­маю, що кар­ди­наль­но. У вся­ко- му ра­зі в пи­тан­ні зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки».

Що­до анон­со­ва­ної по­лі­ти­ки по­вер­не­н­ня до США аме­ри­кан­ських ви­ро­бництв з ін­ших кра­їн (а, від­по­від­но, і по­вер­не­н­ня ро­бо­чих місць), то во­на, на дум­ку Пан­чен­ка, бу­де ре­а­лі­зо­ва­на час­тко­во. «Ще ве­сною він за­явив, що «Дже­не­рал мо­торз» за­во­зить ав­то­мо­бі­лі ки­тай­сько­го ви­ро­бни­цтва для про­да­жу в Аме­ри­ці, а в су­сі­дню Ме­кси­ку тіль­ки за остан­ні мі­ся­ці пе­ре­йшли один за одним аме­ри­кан­ські транс­на­ціо­наль­ні гі­ган­ти. Йде­ться про те, що ро­бо­чі мі­сця не бу­дуть ство­ре­ні і в май­бу­тньо­му (по­тен­ці­ал — кіль­ка міль­йо­нів ро­бо­чих місць що­рі­чно), а й про ри­зик по­сту­по­вої, про­тя­гом де­ся­ти ро­ків, втра­ти пер­шо­сті США у ба­га­тьох сфе­рах те­хно­ло­гі­чно­го зма­га­н­ня з Ки­та­єм. Ре­а­лі­зо­ва­но бу­де час­тко­во, оскіль­ки низ­ка та­ких ком­па­ній пра­цю­ють в пер­шу чер­гу на екс­порт. Від­по­від­но — роз­мі­ще­н­ня в ін­ших кра­ї­нах під­при­ємств ви­кли­ка­не не тіль­ки де­ше­вою ро­бо­чою си­лою, а й близь­кі­стю до рин­ків спо­жи­ва­н­ня», — ка­же експерт.

Для Укра­ї­ни ва­жли­во чі­тко де­ши­фру­ва­ти всі ці си­гна­ли. В сво­їй вчо­ра­шній про­мо­ві Трамп за­явив про роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри, під­кре­слює Панченко. «Схо­же, йо­го еко­но­мі­чна по­лі­ти­ка тя­жі­ти­ме до біль­ше не­о­кейн­сі­ан­ської — вли­ва­ти­му­ться гро­ші в еко­но­мі­ку, ма­со­во бу­ду­ва­ти­му­ться об’єкти ін­фра­стру­кту­ри, ство­рю­ва­ти­му­ться ро­бо­чі мі­сця. Йде­ться про те, що до 4 трлн до­ла­рів в най­ближ­чі ро­ки бу­де вли­то в еко­но­мі­ку», — говорить експерт.

Юваль Но­ах ХАРАРІ: «НАСЛІДКИЗРОСТАЮЧОГО РОЗРИВУ МІЖ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНОЮ ТА ЕКОНОМІЧНОЮ СИ­СТЕ­МОЮ»

«Зро­ста­ю­чий роз­рив між по­лі­ти­чною та економічною си­сте­ма­ми ве­де до то­го, що у пе­ре­сі­чних гро­ма­дян по­си­лю­є­ться від­чу­т­тя, що во­ни втра­ча­ють будь-яку мо­жли­вість впли­ва­ти на про­це­си, так як си­сте­ма їх не по­тре­бує. Цим мо­жна по­ясни­ти по­пу­ляр­ність До­наль­да Трам­па», — пе­ре­ко­на­ний ав­тор на­у­ко­вих бес­тсе­ле­рів «Sapiens: Ко­ро­тка істо­рія Люд­ства» та «Homo Deus» ізра­їль­ський вче­ний Юваль Но­ах Харарі.

Харарі в сво­їй кон­це­пції май­бу­тньо­го люд­ства ви­ді­ляє два ти­пи люд­ських ре­сур­сів, які пе­ре­тво­рю­ють нас на ро­бо­чу си­лу. Пер­ший — це фі­зи­чні ре­сур­си. Тут роль лю­дей по­сту­по­во ви­ті­сня­є­ться ма­ши­на­ми вже з ча­сів ін­ду­стрі­аль­ної ре­во­лю­ції. Дру­гий тип — це мен­таль­ні й ко­гні­тив­ні мо­жли­во­сті лю­ди­ни. Сьо­го­дні ці мо­жли­во­сті ста­ли по­сту­по­во за­мі­ню­ва­ти­ся за до­по­мо­гою ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій. Основ­не пи­та­н­ня, яким за­да­є­ться Харарі, — чи при­йдуть на змі­ну ви­ми­ра­ю­чим но­ві фор­ми пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Згі­дно з опти­мі­сти­чним сце­на­рі­єм, но- ві ро­бо­ти за­про­по­ну­ють аль­тер­на­ти­ву ста­рим. Однак існує і менш опти­мі­сти­чний сце­на­рій, згі­дно з яким ста­рі про­фе­сії ви­мруть, а до­ста­тня кіль­кість но­вих не з’яви­ться.

На дум­ку ізра­їль­сько­го до­слі­дни­ка, по­ді­бна ди­на­мі­ка мо­же при­зве­сти до ви­ни­кне­н­ня «не­ро­бо­чо­го кла­су» як най­більш зна­чу­щої і мас­шта­бної со­ці­аль­ної гру­пи, і за­без­пе­че­н­ня її по­треб мо­же ви­яви­ти­ся під пи­та­н­ням.

Якщо в XX сто­літ­ті дер­жа­ви, на­віть то­та­лі­тар­ні, го­стро по­тре­бу­ва­ли люд­ських ре­сур­сів і то­му ін­ве­сту­ва­ли в роз­ви­ток мас, під­три­му­ва­ли їхнє існу­ва­н­ня, то уже в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му ма­си мо­жуть втра­ти­ти свою еко­но­мі­чну зна­чи­мість і опи­ни­ти­ся аб­со­лю­тно не­по­трі­бни­ми дер­жа­ві. На­при­клад, лю­ди в та­кій кіль­ко­сті біль­ше не по­трі­бні вій­сько­вій ін­ду­стрії, яка сьо­го­дні ба­зу­є­ться на ви­со­ких те­хно­ло­гі­ях і ма­лень­ких гру­пах ви­со­ких про­фе­сіо­на­лів.

На дум­ку Харарі, ско­ро ми мо­же­мо ста­ти свід­ка­ми роз­па­ду зв’яз­ку лі­бе­ра­лі­зму і ка­пі­та­лі­зму. До не­дав­ньо­го ча­су еко­но­мі­чні ви­мо­ги мо­ти­ву­ва­ли ети­чна по­ве­дін­ка, про­цві­та­н­ня ви­ма­га­ло лі­бе­ра­лі­за­ції і охо­ро­ни люд­ських сво­бод. Але роз­ви­ток ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій мо­же не­за­ба­ром при­зве­сти до то­го, що тур­бо­та про ма­си втра­тить еко­но­мі­чний сенс, і в ре­зуль­та­ті шля­хи еко­но­мі­ки і лі­бе­раль­них цін­но­стей ро­зій­ду­ться. Уда­ру бу­де зав­да­но не тіль­ки по ка­пі­та­лі­зму. Со­ці­а­лізм ба­зу­є­ться на ідеї про ва­жли­вість ро­бі­тни­чо­го кла­су як основ­но­го ре­сур­су роз­ви­тку, і то­му з ви­ни­кне­н­ням «мар­но­го кла­су» ідеї со­ці­а­лі­зму втра­тять свою акту­аль­ність. Згі­дно з ав­то­ром «Homo Deus», в си­ту­а­ції, ко­ли ста­рі іде­о­ло­гі­чні мо­де­лі за­ста­рі­ли, ви­ни­кне не­об­хі­дність фор­му­ва­н­ня но­вих іде­о­ло­гій.

МА­ЛЮ­НОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.