На цен­траль­них ву­ли­цях Му­ка­че­во­го осе­ли­ли­ся... гу­са­ки

Що­прав­да, во­ни зро­бле­ні з брон­зи, зав­ви­шки 90 см і ва­гою близь­ко 46 кі­ло­гра­мів

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­кто­рія ЖУЙКО, Ужго­род

Дві те­ма­ти­чні скуль­пту­ри вста­но­ви­ли по­бли­зу мі­ської Ра­ту­ші та на ву­ли­ці До­сто­єв­сько­го. За за­ду­мом скуль­пто­ра Сте­па­на Фе­до­ри­на, один із гу­са­ків є фо­то­гра­фом і має справ­жні­сінь­ку ре­тро­ка­ме­ру, якою зні­має Ра­ту­шу, та вбра­ний в оша­тний одяг із ме­те­ли­ком. Ін­ший, гу­сак-ту­рист, має на­плі­чник ман­дрів­ни­ка, па­ра­со­лю і вбра­н­ня ари­сто­кра­та. Оби­дві скуль­пту­ри вста­нов­ле­но ме­це­нат­ським ко­штом.

Як за­зна­чив «Дню» го­лов­ний ар­хі­те­ктор Му­ка­че­во­го Іван Іва­нов­чик, від­кри­т­тя скуль­птур має сто­су­нок до гу­чно­го свя­тку­ва­н­ня, яке не­аби­як при­ва­блює до мі­ста ту­ри­стів. « Що­ро­ку 11 ли­сто­па­да Му­ка­че­ве від­зна­чає День свя­то­го Мар­ти­на — по­кро­ви­те­ля мі­ста — гран­діо­зним свя­том. Як ві­до­мо, Свя­тий Мар­тин зо­бра­же­ний на гер­бі Му­ка­че­во­го, і те­пер йо­го свя­то є офі­цій­ним Днем мі­ста. Гу­си вва­жа­ли­ся в рим­лян свя­щен­ни­ми пта­ха­ми Мар­са, на честь яко­го і був на­зва­ний май­бу­тній Свя­тий Мар­тин. За­га­лом у мі­сті за­про­по­но­ва­но роз­мі­сти­ти 11 брон­зо­вих фі­гу­рок гу­сей ( сим­во­лі­чно да­ті 11 ли­сто­па­да) в пі­шо­хі­дній ча­сти­ні мі­ста», — за­зна­чив ар­хі­те­ктор.

Ра­зом із тим, пла­ну­ють та­кож ство­ри­ти ту­ри­сти­чний мар­шрут істо­ри­ко-ар­хі­те­ктур­ною спад­щи­ною мі­ста, де бу­дуть роз­мі­ще­ні за­зна­че­ні скуль­птур­ки.

ФО­ТО З ОФІЦІЙНОЇ СТОРІНКИ МУКАЧІВСЬКОЇ МІ­СЬКОЇ РА­ДИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.