Час зби­ра­ти «Е-де­ся­ти­ну»

Во­лон­те­ри за­про­по­ну­ва­ли на­ро­дним­де­пу­та­там , мі­ні­стра­мі ме­рам по­жер­тву­ва­ти ар­мії ча­сти­ну за­де­кла­ро­ва­них ста­тків

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Пе­ред цим акти­ві­сти чи­та­ли де­пу­тат­ські де­кла­ра­ції й пе­ре­во­ди­ли вар­тість за­зна­че­но­го там май­на у те­пло­ві­зо­ри. Вра­же­ні міль­йон­ни­ми за­оща­дже­н­ня­ми, гі­гант­ськи­ми квар­ти­ра­ми та усі­ля­ки­ми скар­ба­ми, ви­рі­ши­ли на­га­да­ти мо­жно­влад­цям про дав­ню укра­їн­ську тра­ди­цію жер­тву­ва­ти 10% від сво­їх до­хо­дів на до­брі спра­ви.

Вран­ці 10 ли­сто­па­да на Го­лов­по­штам­ті у Ки­є­ві во­лон­те­ри, зокре­ма з бла­го­дій­но­го фон­ду «По­вер­нись жи­вим» і гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «На­ро­дний тил», на­ді­сла­ли де­кла­ран­там пер­ші де­сять ли­стів. Акцію на­зва­ли «Е-де­ся­ти­на».

На фо­то за­снов­ник фон­ду «По­вер­нись жи­вим» Ві­та­лій Дей­не­га від­прав­ляє ли­ста на­ро­дно­му де­пу­та­ту, пред­став­ни­ку гру­пи «Від­ро­дже­н­ня» Ві­та­лію Хо­му­тин­ни­ку, який, до ре­чі, на­ро­див­ся у Ма­кі­їв­ці, ни­ні оку­по­ва­ній бо­йо­ви­ка­ми. У ли­сті, на­ве­де­но­му на Facebook-сто­рін­ці «По­вер­нись жи­вим», нар­де­пу вві­чли­во про­по­ну­ють до­лу­чи­ти­ся до під­трим­ки укра­їн­сько­го вій­ська та по­до­ла­н­ня на­слід­ків ро­сій­ської агре­сії на схо­ді Укра­ї­ни.

«Якщо з яки­хось при­чин Ви не го­то­ві на­да­ти фі­нан­со­ву до­по­мо­гу, ми мо­же­мо за­про­по­ну­ва­ти Вам аль­тер­на­ти­ву. На­при­клад, Ви мо­же­те по­жер­тву­ва­ти свій го­дин­ник FP Journe Tourbillon Souverain, який ра­зом змо­же­мо про­да­ти на від­кри­то­му ау­кціо­ні. Йо­го оці­но­чна вар­тість скла­дає 170 000$, що є екві­ва­лен­том: 60 те­пло­ві­зо­рів, 14 ре­а­ні­мо­бі­лів з пов­ним обла­дна­н­ням або п’ятьох квар­тир у Ки­є­ві для сі­мей за­ги­блих в АТО», — йде­ться у звер­нен­ні. Від­по­відь Ві­та­лія Хо­му­тин­ні­ка акти­ві­сти обі­ця­ють опри­лю­дни­ти на сто­рін­ці фон­ду в со­цме­ре­жі.

Вза­га­лі, як по­ві­дом­ля­ють у «По­вер­нись жи­вим», пер­ші ли­сти отри­ма­ють пред­став­ни­ки про­від­них пар­ла­мент­ських фра­кцій, мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков і мі­ський го­ло­ва Хар­ко­ва Ген­на­дій Кер­нес. І це — тіль­ки по­ча­ток. Ві­та­лій Дей­не­га ка­же: «Ми бу­де­мо пи­са­ти ба­га­тьом нар­де­пам і чи­нов­ни­кам, ре­гу­ляр­но пу­блі­ку­ю­чи зві­ти та їхні від­по­віді».

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.