Дні­пря­нам – до­свід Ли­тви

У тен­де­рах на бу­дів­ни­цтво до­ріг мі­ста бра­ти­муть участь єв­ро­пей­ські під­ря­дни­ки

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­ди­мРИЖКОВ, «День», Дні­про

УДні­прі від­ре­мон­то­ва­но в чо­ти­ри ра­зи біль­ше до­ріг, ніж ми­ну­ло­го ро­ку. На по­то­чне та ка­пі­таль­не онов­ле­н­ня дні­пров­ських шля­хів із бю­дже­ту мі­ста, який сут­тє­во збіль­шив­ся в умо­вах де­цен­тра­лі­за­ції, бу­ло ви­ді­ле­но 542 млн грн. «Ми мо­гли б зро­би­ти біль­ше, але бю­джет на цей рік був за­твер­дже­ний ли­ше на­ве­сні. Якщо б ми по­ча­ли пра­цю­ва­ти не в черв­ні, а хо­ча б у кві­тні, то, ду­маю, ре­зуль­тат міг би бу­ти більш зна­чним. На­сту­пно­го ро­ку ми пла­ну­є­мо по­дво­ї­ти ці ре­зуль­та­ти», — по­ві­до­мив під час прес-кон­фе­рен­ції за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Дні­пра Ми­хай­ло Ли­сен­ко. Він до­дав, що на на­сту­пний рік за­пла­но­ва­ні ка­пі­таль­ні ре­мон­ти ба­га­тьох мі­ських до­ріг, в то­му чи­слі цен­траль­но­го про­спе­кту ім. Д.Явор­ни­цько­го. Ре­мон­ту­ва­ти бу­дуть та­кож мо­сти та трам­вай­ні пе­ре­хо­ди, що зро­бить рух транс­пор­ту швид­шим.

Утім мі­ська вла­да не зав­жди за­до­во­ле­на які­стю до­ріг — їм ще да­ле­ко до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів. Для ви­вче­н­ня до­сві­ду місь- кий го­ло­ва Дні­пра Борис Фі­ла­тов по­їхав у Ли­тву. Свою ро­бо­чу по­їзд­ку до Віль­ню­са та Ка­у­на­са очіль­ник Дні­пра по­чав із ві­зи­ту в дер­жав­ну ла­бо­ра­то­рію, яка кон­тро­лює якість ре­мон­ту до­ріг під час бу­дів­ни­цтва. Під­при­єм­ство є одним із най­по­ту­жні­ших у Ли­тві, а йо­го осна­ще­н­ня ко­шту­ва­ло 6 млн єв­ро. Мі­ський го­ло­ва Дні­пра Борис Фі­ла­тов від­ві­дав та­кож ком­плекс асфаль­то­бе­тон­них за­во­дів. За під­сум­ком пе­ре­мо­вин, які від­бу­ли­ся в мі­сті Ка­у­нас, сто­ро­ни не ви­клю­чи­ли мо­жли­во­сті по­бу­до­ви су­ча­сно­го асфаль­то­бе­тон­но­го за­во­ду на те­ри­то­рії Дні­пра. « Якщо успі­шно прой­дуть тен­дер, то, не ви­клю­че­но, що вже на­ве­сні на­сту­пно­го ро­ку мо­жна бу­де го­во­ри­ти про бу­дів­ни­цтво та­ко­го за­во­ду. Він ви­ро­бля­ти­ме асфальт най­ви­щої яко­сті, який від­по­від­а­ти­ме всім єв­ро­пей­ським нор­мам. За­вод ма­ти­ме по­ту­жність у 140 тонн асфаль­ту на го­ди­ну», — по­яснив Борис Фі­ла­тов. Мі­ський го­ло­ва за­про­сив пред­став­ни­ків ли­тов­ських ком­па­ній взя­ти участь у тен­де­рах на ре­монт дні­пров­ських до­ріг. «Спо­ді­ва­ю­ся, що вже на­сту­пно­го ро­ку до­ро­ги у Дні­прі бу­дуть ро­би­ти єв­ро­пей­ські під­ря­дни­ки, а не на­ші ко­со­ру­кі шуль­ги», — на­пи­сав у «Фейс­бук» Борис Фі­ла­тов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.