Но­ві ути­ски Укра­їн­ської цер­кви в Кри­му

Den (Ukrainian) - - День України -

Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри за­кли­кає сві­то­ве спів­то­ва­ри­ство втру­ти­ти­ся

«До Мін­куль­ту­ри по­стій­но звер­та­ю­ться ві­ря­ни Крим­ської єпар­хії Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту із за­ява­ми що­до по­ру­ше­н­ня їхніх прав оку­па­цій­ною вла­дою пів­остро­ва. Во­ни за­яв­ля­ють про пер­ма­нен­тний тиск з бо­ку вла­ди, по­гро­зи ві­ру­ю­чим, по­ру­ше­н­ня їхніх прав і сво­бод, а та­кож за­хо­пле­н­ня куль­то­вих спо­руд. Остан­ній факт, який під­твер­джує цю га­не­бну тен­ден­цію, був за­фі­ксо­ва­ний 8 ли­сто­па­да 2016 ро­ку в мі­сті Сім­фе­ро­по­лі. До ка­фе­драль­но­го со­бо­ру Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту увір­ва­ли­ся шість спів­ро­бі­тни­ків Фон­ду май­на Кри­му, ор­га­ні­за­ції, ство­ре­ної ро­сій­ською оку­па­цій­ною вла­дою, щоб опе­ча­та­ти куль­то­ву спо­ру­ду та пе­ре­шко­ди­ти ді­яль­но­сті укра­їн­ської ре­лі­гій­ної гро­ма­ди, — йде­ться в за­яві мі­ні­стер­ства, опри­лю­дне­ній на «Уря­до­во­му пор­та­лі» www.kmu.gov.ua. — Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри Укра­ї­ни ви­слов­лює за­не­по­ко­є­ність і гли­бо­ку стур­бо­ва­ність си­ту­а­ці­єю, в якій опи­ни­ли­ся ре­лі­гій­ні ор­га­ні­за­ції Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту на те­ри­то­рії оку­по­ва­но­го Крим­сько­го пів­остро­ва. Ві­ря­ни Укра­їн­ської цер­кви стра­жда­ють за вла­сні пе­ре­ко­на­н­ня, адже чі­тко ви­зна­чи­ли свою гро­ма­дян­ську по­зи­цію та під­твер­ди­ли не­за­кон­ність ане­ксії ча­сти­ни Укра­ї­ни Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю.

У зв’яз­ку з цим за­кли­ка­є­мо сві­то­ве спів­то­ва­ри­ство та гро­мад­ські ін­сти­ту­ції звер­ну­ти ува­гу на си­стем­ні по­ру­ше­н­ня прав ві­ру­ю­чих, які за­фі­ксо­ва­ні сто­сов­но укра­їн­ської пра­во­слав­ної спіль­но­ти в ане­ксо­ва­но­му Кри­му, а та­кож на­да­ти їм на­ле­жну між­на­ро­дну пра­во­ву оцін­ку й не допу­сти­ти подаль­шо­го по­ру­ше­н­ня ре­лі­гій­них прав ві­рян Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту оку­па­цій­ною вла­дою пів­остро­ва».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.