«Це – си­стем­на лю­ди­на»

Но­вим ке­рів­ни­ком На­ціо­наль­ної по­лі­ції Оде­щи­ни став Дми­тро Го­ло­він

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ГЕНИК, Оде­са

Го­лов­не управ­лі­н­ня На­ціо­наль­ної по­лі­ції в Оде­ській обла­сті очо­лив ге­не­рал по­лі­ції тре­тьо­го ран­гу Дми­тро Го­ло­він. Він за­мі­нить на по­са­ді Гі­ор­гі Лор­ткі­па­ні­дзе, який у по­не­ді­лок по­дав у від­став­ку. Го­ло­він пра­цює в ор­га­нах вну­трі­шніх справ з 1996 ро­ку. Він очо­лю­вав кри­мі­наль­ний блок сто­ли­чної по­лі­ції, ви­ко­ну­вав обов’яз­ки на­чаль­ни­ка по­лі­ції Ки­їв­щи­ни, а та­кож пра­цю­вав на рі­зних по­са­дах в оде­ській по­лі­ції. З лі­та 2016 ро­ку Го­ло­він очо­лю­вав Де­пар­та­мент кар­но­го роз­шу­ку НПУ в Оде­ській обла­сті.

У трав­ні ми­ну­ло­го ро­ку Го­ло­він до­по­міг звіль­ни­ти двох пра­ців­ниць апте­ки, за­хо­пле­них озбро­є­ним чо­ло­ві­ком у тор­го­вель­но­му цен­трі « Но­вий При­воз » . Як по­ві­дом­ля­ла прес­слу­жба оде­ської по­лі­ції, злов­ми­сни­ку за­про­по­ну­ва­ли обмі­ня­ти за­ру­чниць на Го­ло­ві­на. У ре­зуль­та­ті по­лі­цей­ський пе­ре­ко­нав чо­ло­ві­ка зда­ти­ся пра­во­охо­рон­цям.

Ген­на­дій ЧИЖОВ,

— Го­ло­він зав­жди спів­пра­цю­вав із гро­мад­ські­стю, про ньо­го мо­жна ска­за­ти тіль­ки хо­ро­ше. Під час ро­бо­ти в кри­мі­наль­ній по­лі­ції він зби­рав до­ку­мен­ти ре­жи­му Яну­ко­ви­ча. Га­даю, за до­по­мо­гою си­стем­ної ро­бо­ти він змо­же зму­си­ти мі­сце­вих кри­мі­наль­них ав­то­ри­те­тів уга­му­ва­ти­ся, зло­чин­ність в обла­сті зав­дя­ки цьо­му має пі­ти на спад. Він дасть зро­зу­мі­ти, що до­ку­мен­ти й ар­хі­ви не го­рять. Спо­ді­ва­ю­ся, що за­мість по­пу­лі­зму роз­по­чне­ться на­пру­же­на бю­ро­кра­ти­чна ро­бо­та.

Ме­ні зда­є­ться, що Го­ло­він бу­де силь­ні­шим ке­рів­ни­ком, ніж Лор­ткі­па­ні­дзе. Це — си­стем­на лю­ди­на, яка не пра­цює на­ско­ком. Він є більш про­стим і су­ча­сним ке­рів­ни­ком. по­лі­то­лог, пре­зи­дент Пів­ден­но­укра­їн­сько­го цен­тру етні­чних і по­лі­ти­чних до­слі­джень «Лад»:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.