«Єв­ген Мар­чук. На шля­ху до НАТО»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Микола СІРУК, «День»

Дня­ми ви­дав­ни­цтво «Ки­їв — Па­риж — Да­кар» ви­да­ло книж­ку «Єв­ген Мар­чук. На шля­ху до НАТО», у якій зі­бра­но стат­ті, ви­сту­пи у Вер­хов­ній Ра­ді, на між­на­ро­дних і на­ціо­наль­них фо­ру­мах, в дру­ко­ва­них та еле­ктрон­них ЗМІ що­до від­но­син Укра­ї­ни і НАТО ві­до­мо­го дер­жав­но­го ді­я­ча Єв­ге­на Мар­чу­ка. Це фа­кти­чно істо­рія про те, як одна лю­ди­на на­ма­га­лась ви­тяг­ти кра­ї­ну з «бо­ло­та» і про­гно­зу­ва­ла, що в ра­зі нев­сту­пу Укра­ї­ни до Альян­су у нас ви­ни­кнуть ве­ли­кі про­бле­ми.

Ди­ре­ктор ви­дав­ни­цтва Борис Кли­мен­ко у ко­мен­та­рі «Дню» ска­зав, що «Єв­ген Мар­чук — ко­ли­шній го­ло­ва СБУ, прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни, се­кре­тар РНБОУ, мі­ністр обо­ро­ни Укра­ї­ни, го­ло­ва Ро­бо­чої гру­пи з пи­тань без­пе­ки Три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи що­до вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції на Дон­ба­сі на Мін­ських пе­ре­го­во­рах — дав­но ві­до­мий як один із чіль­них дер­жав­них і по­лі­ти­чних ді­я­чів Укра­ї­ни, ко­трі по­слі­дов­но бо­рю­ться за вті­ле­н­ня єв­ро­ін­те­ґра­цій­но­го кур­су Укра­ї­ни».

Дій­сно, Єв­ге­но­ві Мар­чу­ку на­ле­жить го­лов­на роль в про­су­ван­ні Укра­ї­ни до НАТО. Слід на­га­да­ти, що курс на вступ Укра­ї­ни до Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су бу­ло за­кла­де­но ще 23 трав­ня 2003 ро­ку у рі­шен­ні РНБО «Про стра­те­гію Укра­ї­ни що­до НАТО» за го­ло­ву­ва­н­ня в РНБО Єв­ге­на Мар­чу­ка. А че­рез рік основ­ні прин­ци­пи і по­ло­же­н­ня на­ціо­наль­ної без­пе­ки бу­ли про­пи­са­ні в За­ко­ні Укра­ї­ни «Про осно­ви на­ціо­наль­ної без­пе­ки». Ха­ра­ктер­но, що за цей за­кон про­го­ло­су­ва­ла фра­кція Пар­тії ре­гіо­нів, яку то­ді очо­лю­вав Віктор Яну­ко­вич.

На­га­да­є­мо, влі­тку 2004 ро­ку — пі­сля Стам­буль­сько­го са­мі­ту НАТО — Ле­о­нід Ку­чма ро­бить роз­во­рот на 180 гра­ду­сів від Альян­су. Ко­ли ста­ло зро­зумі­ло, що Укра­ї­на ду­же близь­ка до під­пи­са­н­ня ПДЧ (Пла­ну дій з член­ства в НАТО), і са­ме в цей час Ле­о­нід Ку­чма на 1—2 дні ра­зом із Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним зни­кли з по­ля зо­ру пре­си десь на Азов­сько­му мо­рі. По­вер­нув­шись, Ку­чма дає ко­ман­ду не­гай­но ви­клю­чи­ти з вій­сько­вої до­ктри­ни зга­да­ну фор­му­лу про спів­пра­цю з НАТО... Да­лі, при­йшов­ши до вла­ди, ко­ман­да Яну­ко­ви­ча ви­лу­чи­ла цю фор­му­лу че­рез пар­ла­мент і зі зга­да­но­го За­ко­ну «Про осно­ви на­ціо­наль­ної без­пе­ки Укра­ї­ни»

Та­кож тре­ба зга­да­ти істо­рію про Бу­ха­рест­ський са­міт у 2008 ро­ці, ко­ли ні­ме­цький кан­цлер Ан­ге­ла Мер­кель та то­ді­шній пре­зи­дент Фран­ції Ні­ко­ля Сар­ко­зі за­бло­ку­ва­ли на­да­н­ня Укра­ї­ні та Гру­зії ПДЧ. І, як ре- зуль­тат, у сер­пні то­го ж ро­ку Ро­сія на­па­ла на Гру­зію і не­за­кон­но оку­пу­ва­ла 20% від­со­тків те­ри­то­рії ці­єї кав­казь­кої кра­ї­ни. А по­за­то­рік Мо­сква, оче­ви­дно, ро­зу­мі­ю­чи, що НАТО не бу­де ре­а­гу­ва­ти, як у ви­пад­ку з Гру­зі­єю, не­за­кон­но ане­ксу­ва­ла Крим і ча­сти­ну Дон­ба­су, про­дов­жу­ю­чи до сьо­го­дні­шньо­го дня вій­ну на схо­ді Укра­ї­ни.

Га­зе­та «День» від са­мо­го по­ча­тку за­сну­ва­н­ня бу­ла по­слі­дов­ним при­хиль­ни­ком і про­па­ган­ди­стом єв­ро­а­тлан­ти­чно­го кур­су на­шої кра­ї­ни. Вла­сни­ки по­пу­ляр­них те­ле­ка­на­лів не при­ді­ля­ли ува­ги цій те­мі, біль­ше то­го, за­лу­ча­ю­чи на те­ле­шоу одіо­зних по­лі­ти­ків на кшталт Ко­ле­сні­чен­ка, Ца­рьо­ва во­ни тор­пе­ду­ва­ли ідею ін­те­гра­ції Укра­ї­ни в НАТО.

Кни­га, яку бу­ло ви­да­но в рам­ках про­гра­ми Дер­жав­но­го ко­мі­те­ту те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня Укра­ї­ни «Укра­їн­ська кни­га», мі­стить пу­блі­ка­ції в ЗМІ за пе­рі­од з 2000-го по 2016-й ро­ки з про­бле­ма­ти­ки що­до умов, мо­жли­во­стей і обов’яз­ко­вих дій, що їх не­об­хі­дно зро­би­ти укра­їн­ській дер­жа­ві і су­спіль­ству, щоб бу­ти го­то­ви­ми увійти в ко­ло кра­їн, ко­трі з 1949 ро­ку ви­бу­до­ву­ють си­сте­му ко­ле­ктив­ної без­пе­ки.

«Щи­ра ма­не­ра по­да­чі Єв­ге­ном Мар­чу­ком скла­дно­го гео­по­лі­ти­чно­го ма­те­рі­а­лу ро­бить ви­да­н­ня на­вчаль­ним по­сі­бни­ком як для учнів­ської та сту­дент­ської мо­ло­ді, так і для на­ро­дних де­пу­та­тів усіх рів­нів, дер­жав­них і му­ні­ци­паль­них чи­нов­ни­ків, чле­нів ке­рів­них ор­га­нів по­лі­ти­чних пар­тій і не­уря­до­вих ор­га­ні­за­цій, пра­ців­ни­ків ЗМІ. Про­фе­сій­не зна­н­ня ав­то­ром спра­ви і йо­го гли­бо­ка пе­ре­ко­на­ність у не­об­хі­дно­сті здій­сне­н­ня опи­су­ва­них ним кро­ків на шля­ху до НАТО ро­блять кни­гу чин­ни­ком, який фор­мує сві­то­гляд чи­та­ча, адже за усім цим — до­свід ді­яль­но­сті осо­би­сто­сті, на­слі­ду­ва­н­ня при­кла­ду якої гі­дне будь-яко­го сві­до­мо­го гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни. Кни­га мі­стить 540 стор. текс­ту і 60 стор. ілю­стра­цій, що до­зво­ляє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її як су­ча­сний пре­зен­та­цій­ний ма­те­рі­ал», — роз­по­вів Борис Кли­мен­ко.

Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня, який вплив мо­же ма­ти кни­га, вра­хо­ву­ю­чи що на­ша кра­ї­на пе­ре­бу­ває в ста­ні вій­ни із пів­ні­чним су­сі­дом, він від­по­вів: «З огля­ду на агре­сію Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції про­ти Укра­ї­ни і змі­ни у зв’яз­ку з цим у сві­до­мо­сті гро­ма­дян Укра­ї­ни, які на­ре­шті зро­зумі­ли, що бу­ти під за­хи­стом Ор­га­ні­за­ції Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го до­го­во­ру на­ба­га­то кра­ще, ніж спо­ді­ва­ти­ся на мир­ну ді­яль­ність Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Ми вже ба­чи­ли це на при­кла­ді Аб­ха­зії, Пів­ден­ної Осе­тії, Гру­зії, При­дні­стров’я. Цю кни­гу, в якій зі­бра­ний те­о­ре­ти­чний і пра­кти­чний до­свід одно­го з най­по­слі­дов­ні­ших бор­ців за єв­ро­ін­те­гра­цій­ний курс Укра­ї­ни, не­об­хі­дно яко­мо­га шир­ше роз­по­всю­джу­ва­ти у всіх ф ор­ма­тах —в і по­лі­гра­фі­чно­му, і в еле­ктрон­но­му, се­ред усіх верств на­се­ле­н­ня, а в пер­шу чер­гу, тре­ба роз­по­всю­джу­ва­ти че­рез тих лю­дей, які не­дав­но тіль­ки уві­йшли у вла­ду, по­чи­на­ю­чи від на­ро­дних де­пу­та­тів, най­ниж­чих рів­нів, і за­кін­чу­ю­чи де­пу­та­та­ми Вер­хов­ної Ра­ди. Не всі з них ма­ли мо­жли­вість до цьо­го ґрун­тов­но озна­йо­ми­тись з ці­єю про­бле­ма­ти­кою, а їм ухва­лю­ва­ти рі­ше­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.