Без ца­ря в го­ло­ві, але з Пу­ті­ним у сер­ці

У Ро­сії ви­ро­сло ці­ле по­ко­лі­н­ня мо­ло­дих лю­дей, які не зна­ють ін­шої вла­ди

Den (Ukrainian) - - День Планети - Борис СОКОЛОВ, про­фе­сор, Мо­сква

Уяв­ле­н­ня про Ро­сію і зов­ні­шній світ у пу­тін­ських ті­ней­дже­рів фор­му­ю­ться до­во­лі своє­рі­дні, та­кі, що ма­ють ду­же ма­лий зв’ язок або вза­га­лі жо­дно­го зв’яз­ку з ре­аль­ні­стю, за­те слу­хня­но від­тво­рю­ють основ­ні сте­ре­о­ти­пи офіційної про­па­ган­ди. Ось, на­при­клад, чу­до­вий пост одні­єї з га­ря­чих при­хиль­ниць ни­ні­шньої Ро­сії, яка пред­став­ля­є­ться як «чо­ти­ри­ра­зо­ва чем­піон­ка сві­ту, аб­со­лю­тна ре­корд­смен­ка в жи­мі штан­ги ле­жа­чи се­ред дів­чат-під­лі­тків:

« При­віт, я Мар’ яна На­у­мо­ва!

Я ві­таю сво­їх аме­ри­кан­ських дру­зів! Я ба­жаю пе­ре­мо­ги До­наль­ду Трам­пу!

Я за­про­шую До­наль­да Трам­па при­їха­ти до Мо­скви, До­наль­де, ти обов’ яз­ко­во по­ви­нен при­їха­ти сю­ди. Ро­сія й Америка — най­силь­ні­ші кра­ї­ни, і ми по­вин­ні дру­жи­ти!

Те­ри­то­рія Ра­дян­сько­го со­ю­зу, Укра­ї­на і кра­ї­ни При­бал­ти­ки — це те­ри­то­рія ро­сій­ських ін­те­ре­сів, і я впев­не­на, Америка по­вин­на по­ва­жа­ти це.

До­наль­де — я ба­жаю то­бі пе­ре­мо­ги!

Гі­ла­рі — пі­шла геть! Йди на ку­хню і ро­би бур­ге­ри для чо­ло­ві­ка! Трамп — пре­зи­дент! Ве­ли­кий при­віт із Ро­сії! » ( http:// echo. msk. ru/ blog/ m_ nau mova/1870302-echo/)

Це в жо­дно­му ра­зі не за­зда­ле­гідь за­го­тов­ле­ний про­па­ган­дист­ський пост, при­уро­че­ний до по­ві­дом­лень про пе­ре­мо­гу Трам­па на ви­бо­рах. Нав­па­ки, ро­сій­ська про­па­ган­дист­ська ма­ши­на го­ту­ва­лась до пе­ре­мо­ги Гі­ла­рі Клін­тон, яку пе­ред­рі­ка­ла пе­ре­ва­жна біль­шість ро­сій­ських, аме­ри­кан­ських і сві­то­вих со­ціо­ло­гів та по­лі­то­ло­гів. І то­му в ніч ви­бо­рів і пер­ший день, ко­ли по­ви­нен був іти під­ра­ху­нок го­ло­сів, на ро­сій­ських те­ле­ка­на­лах і в ін­ших прокрем­лів­ських ЗМІ під­го­ту­ва­ли ці­лий вал ма­те­рі­а­лів про не­че­сність, не­спра­ве­дли­вість і не­про­зо­рість аме­ри­кан­ської си­сте­ми ви­бо­рів, про­сто при­пи­су­ю­чи аме­ри­кан­ським ви­бо­рам усі ті ре­аль­ні не­до­лі­ки, які вла­сти­ві су­ча­сним ро­сій­ським ви­бо­рам. А за­ра­зом ті, що тав­ру­ють Гі­ла­рі як слаб­ко­го, ко­рум­по­ва­но­го, бре­хли­во­го й ан­ти­ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та. Де­які з цих ма­те­рі­а­лів на­віть всти­гли з’яви­ти­ся на ін­тер­нет-сай­тах якраз то­ді, ко­ли по­чав над­хо­ди­ти по­тік по­ві­дом­лень про пе­ре­мо­гу Трам­па, і то­му ви­гля­да­ли до­во­лі анек­до­ти­чно. Отож пост Мар’яни — свій, ви­стра­ж­да­ний, і пов­ні­стю від­тво­рює сти­лі­сти­ку як Пу­ті­на, так і Трам­па.

І про що ж говорить нам пу­тін­ська дів­чи­на? Про те, що Ро­сія й Америка, як дві над­дер­жа­ви, по­вин­ні дру­жи­ти і ра­зом по­ді­ли­ти світ. При цьо­му Америка по­вин­на бла­го­ро­дно по­сту­пи­ти- ся Ро­сії всім пост­ра­дян­ським про­сто­ром, вклю­ча­ю­чи Укра­ї­ну як сфе­ру ро­сій­ських ін­те­ре­сів ( тер­мі­но­ло­гія із сум­ної пам’ яті се­кре­тних про­то­ко­лів до па­кту Мо­ло­то­ва-Ріб­бен­тро­па і ра­дян­сько- ні­ме­цько­го до­го­во­ру про дру­жбу і кор­дон). При цьо­му дів­чи­на гли­бо­ко пе­ре­ко­на­на, що До­нальд Трамп тіль­ки мріє про те, як би ско­рі­ше по­ми­ри­ти­ся з Ро­сі­єю і по­дру­жи­ти­ся з Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним. Пу­тін­ській мо­ло­ді Трамп вза­га­лі ба­чи­ться як аме­ри­кан­ський двій­ник Во­ло­ди­ми­ра Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча, який ке­ру­є­ться ти­ми ж са­ми­ми іде­а­ла­ми і прин­ци­па­ми, що й Пу­тін. До­бре уяв­ляю со­бі, яким гір­ким мо­же ста­ти швид­ке роз­ча­ру­ва­н­ня. Но­во­обра­ний аме­ри­кан­ський пре­зи­дент, як до­бре ві­до­мо, сло­ва не по­зи­чає. І те­пер, ко­ли йо­му до­ве­де­ться на по­са­ді актив­но за­йма­ти­ся зов­ні­шньою по­лі­ти­кою, за­про­сто мо­же ска­за­ти щось та­ке, не­по­лі­тко­ре­ктне, про га­ран­та ро­сій­ській кон­сти­ту­ції, по­тур­бу­вав­шись про йо­го зріст, ше­ве­лю­ру або по­лі­ти­ку. І то­ді вся дру­жба між Ро­сі­єю й Аме­ри­кою за­кін­чи­ться, так і не роз­по­чав­шись. Усі крем­лів­ські про­па­ган­ди­сти по­чнуть нав­пе­ре­бій ки­да­ти в Трам­па та­кі гро­ми й бли­скав­ки, по­рів­ня­но з яки­ми вся жорс­тка про­па­ган­дист­ська кам­па­нія, яку во­ни остан­ні­ми ти­жня­ми ве­ли про­ти Гі­ла­рі Клін­тон, зда­сться лег­кою роз­мин­кою. От­же, Мар’яні й ін­шим юним ро­сій­ським трам­по­фі­лам до­ве­де­ться тер­мі­но­во пе­ре­ла­што­ву­ва­тись. Але во­ни пе­ре­ла­шту­ю­ться, мо­жна не сум­ні­ва­ти­ся. При­чо­му пе­ре­ла­шту­ю­ться не з кон’ юн­ктур­но­го роз­ра­хун­ку і по ко­ман­ді, а ціл­ком щи­ро, бу­ду­чи пе­ре­ко­на­ні, що їхній вождь зав­жди говорить прав­ду і чи­нить пра­виль­но, а їхній обов’язок — слі­ду­ва­ти за ним і слу­хня­но ва­га­ти­ся ра­зом із йо­го ге­не­раль­ною лі­ні­єю.

Ну а жін­кам вза­га­лі-то, су­дя­чи з то­го, ку­ди Мар’яна по­си­лає не­ща­сну Гі­ла­рі, в си­сте­мі ко­ор­ди­нат пу­тін­ської мо­ло­ді, не вра­хо­ву­ю­чи й жі­но­чої її по­ло­ви­ни, уго­то­ва­ні зна­ме­ни­ті три К — Kinder, Kuche, Kirche — тра­ди­цій­ний іде­ал со­ці­аль­ної ро­лі жін­ки в ні­ме­цькій кон­се­рва­тив­ній си­сте­мі цін­но­стей, пов­ні­стю пе­ре­йня­тій, до­ре­чно ска­за­ти, ні­ме­цьки­ми на­ци­ста­ми. Пу­ті­ню­генд і пу­тін­ська піо­не­рія не­да­ле­ко пі­шли від сво­їх ду­хов­них отців. Вла­сне пу­тін­ська піо­не­рія бу­ла ство­ре­на по­рів­ня­но не­що­дав­но — ли­ше рік то­му, у жов­тні 2015 ро­ку. То­ді ви­йшов указ про ство­ре­н­ня ди­тя­чо- юна­цької ор­га­ні­за­ції « Ро­сій­ський рух шко­ля­рів » , зав­да­н­ня якої пов­ні­стю ко­пі­ю­ва­ли зав­да­н­ня ра­дян­ської піо­нер­ської ор­га­ні­за­ції, тіль­ки, ясна річ, без зга­ду­ва­н­ня іме­ні Ле­ні­на і за­мі­ною ко­ли­шніх чер­во­них гал­сту­ків на си­ні ( мо­же, те­пер, див­ля­чись на Трам­па, по­вер­нуть чер­во­ні гал­сту­ки, щоб зро­би­ти но­во­му аме­ри­кан­сько­му пре­зи­ден­то­ві при­єм­не, якщо він справ­ді при­їде до Ро­сії; адже чер­во­ний ко­лір, як ві­до­мо, це ко­лір ре­спу­блі­кан­ської пар­тії в США). Що­прав­да, успі­хи що­до ство­ре­н­ня пу­тін­ської піо­не­рії, ку­ди пе­ред­ба­ча­ють за­лу­чи­ти ді­тей і під­лі­тків, по­чи­на­ю­чи з 8 ро­ків, по­ки що не вра­жа­ють. Щоб за­ма­ни­ти під­лі­тків у но­ву ор­га­ні­за­цію, до­во­ди­ться про­во­ди­ти спе­ці­аль­ні кам­па­нії і пра­кти­чно у при­ка­зно­му по­ряд­ку. Офі­цій­но РРШ по­кли­ка­ний об’єд­на­ти вже існу­ю­чі ди­тя­чі ру­хи й уні­фі­ку­ва­ти їх про­гра­ми ви­хо­ва­н­ня у ду­сі па­трі­о­ти­зму і від­да­но­сті во­жде­ві. Про­те та об­ста­ви­на, що РРШ — це ба­га­то в чо­му бю­ро­кра­ти­чна ор­га­ні­за­ція, і її ефе­ктив­ність, мо­жли­во, бу­де не ви­ща, ніж ефе­ктив­ність ра­дян­ської піо­нер­ської ор­га­ні­за­ції в остан­нє де­ся­ти­лі­т­тя її існу­ва­н­ня, не по­вин­на за­спо­ко­ю­ва­ти. У Ро­сії де­да­лі біль­ше під­лі­тків, які лю­блять Пу­ті­на, і во­ни аб­со­лю­тно не обов’яз­ко­во ма­ють бу­ти об’єд­на­ні в якусь єди­ну ор­га­ні­за­цію. З них пар­тія вла­ди змо­же чер­па­ти но­ві ка­дри як для « Єди­ної Ро­сії», так і, осо­бли­во, для, мо­жли­во, « Об’ єд­на­но­го на­ро­дно­го фрон­ту, що йде на змі­ну ЕдРу».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.