У Бри­та­нії по­чав­ся ти­ждень по­ми­на­н­ня за­ги­блих

На по­лях битв Пер­шої сві­то­вої вій­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети - Микола СІРУК, «День»

Вчо­ра у Ве­ли­ко­бри­та­нії роз­по­ча­лись за­хо­ди з по­ми­на­н­ня за­ги­блих у вій­нах, у яких бе­руть участь усі чле­ни ко­ро­лів­ської ро­ди­ни. Зокре­ма на фо­то принц Гар­рі ві­та­є­ться з ди­ти­ною бі­ля Ве­стмін­стер­сько­го абат­ства, де він ра­зом із Дю­ком Един­бурзь­ким від­ві­дав по­ле вша­ну­ва­н­ня, яке охо­плює га­зон цер­кви Свя­тої Мар­га­ри­ти, між Ве­стмін­стер­ським абат­ством і бу­дів­лею Пар­ла­мен­ту. Всьо­го є 250 ді­ля­нок для асо­ці­а­цій зброй­них сил. Уча­сни­ки ма­ють мо­жли­вість при­дба­ти де­рев’ яний мар­кер пам’ яті (ори­гі­наль­ні по­ми­наль­ні хре­сти, які те­пер ма­ють рі­зно­ма­ні­тні фор­ми для рі­зних ре­лі­гій, в то­му чи­слі для « без­вір­них » ) , при­кра­ше­ні по­ми­наль­ним ма­ком. Мар­кер, як пра­ви­ло, по­зна­че­но ім’ям чле­на Зброй­них сил, який за­ги­нув у бою, і по­са­дже­но в від­по­від­ній ді­лян­ці. Упа­ко­ва­ні лі­нії ме­мо­рі­аль­них сим­во­лів в окре­мих ді­лян­ках мо­жуть на­га­ду­ва­ти тим­ча­со­ве вій­сько­ве кла­до­ви­ще. Пі­сля то­го, як по­ле пам’яті за­кри­ва­є­ться, хре­сти зби­ра­ють і спа­лю­ють, а по­піл роз­ки­да­єть на по­лях битв Пер­шої сві­то­вої вій­ни в пів­ні­чній Фран­ції і Бель­гії. Гро­ші, зі­бра­ні на за­хо­ді, тра­ди­цій­но да­ру­ю­ться за­во­дом з ви­ро­бни­цтва Ма­ків Ко­ро­лів­сько­му бри­тан­сько­му ле­гіо­ну.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.