Про що говорить Яце­нюк на­пе­ре­до­дні рі­чни­ці Єв­ро­май­да­ну?

Експерт: «Силь­ни­ми мо­мен­та­ми ін­терв’ю є роз­по­відь про сто­сун­ки з Фір­та­шем, Ахме­то­вим та Ко­ло­мой­ським»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ар­се­ній Яце­нюк по­ру­шив ме­ді­а­па­у­зу. Дня­ми по­лі­тик дав пер­ше пов­но­цін­не ін­терв’ ю в ста­ту­сі екс­прем’ єр- мі­ні­стра ін­тер­нет- ЗМІ « Цен­зор. Нет » . Від­то­ді як Яце­нюк пі­шов у від­став­ку, на­га­ду­ють ав­то­ри ма­те­рі­а­лу — Єв­ген Ку­зьмен­ко та Сер­гій Іва­нов у всту­пі до роз­мо­ви, — ми­ну­ло вже май­же 8 мі­ся­ців. «Тер­мін ціл­ком до­ста­тній для то­го, щоб усе як слід про­ана­лі­зу­ва­ти, а в чо­мусь — і по­рів­ня­ти з Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів іме­ні Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на», — пе­ре­ко­на­ні жур­на­лі­сти.

Ми ж у «Дні» звер­ну­ли ува­гу на це ін­терв’ю передусім то­му, що роз­мо­ва від­бу­лась на­пе­ре­до­дні тре­тьої рі­чни­ці Єв­ро­май­да­ну, кри­ва­ва ре­во­лю­цій­на хви­ля яко­го, фа­кти­чно, вне­сла Ар­се­нія Пе­тро­ви­ча у крі­сло одні­єї з най­впли­ві­ших лю­дей в на­шій дер­жа­ві. Бу­ло ці­ка­во, які сло­ва зна­йде пан Яце­нюк, щоб по­ясни­ти лю­дям, що від­бу­лось то­ді і від­бу­ва­є­ться за­раз: чо­му Май­дан зно­ву по-кру­пно­му про­грав кла­но­во-олі­гар­хі­чній си­сте­мі? Утім, цьо­го пи­та­н­ня, чи хо­ча б на­тя­ку на ньо­го, у ін­терв’ю ми не зна­йшли.

Най­го­стрі­ше мі­сце в ін­терв’ю, ко­ли жур­на­ліст за­пи­тує: «Ви про­ве­ли з Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни де­ся­тки зу­стрі­чей на со­тні го­дин. Ба­га­то з цих роз­мов бу­ли тет-а-тет або із за­лу­че­н­ням вузь­ко­го ко­ла лю­дей. Ска­жіть, якщо взя­ти всі пи­та­н­ня, які вам ста­вив Пре­зи­дент, який від­со­ток із них сто­су­вав­ся без­по­се­ре­дньо фун­кціо­ну­ва­н­ня дер­жа­ви і всіх за­галь­но­дер­жав­них пи­тань? Який від­со­ток сто­су­вав­ся зов­сім при­ва­тних бі­знес-мо­мен­тів: па­ке­тів, па­йо­вої уча­сті і т.д.?», на що Ар­се­ній Пе­тро­вич (ка­ме­ні­ю­чи. — Ред.) від­по­від­ає: «Я — не бі­зне­смен. Я — прем’єр-мі­ністр. То­му я мо­жу обго­во­рю­ва­ти тіль­ки пи­та­н­ня дер­жа­ви». І кон­троль­не від жур­на­лі­ста за­пи­та­н­ня «Але я ж не пи­тав, що ви осо­би­сто як прем’єр обго­во­рю­ва­ли. Ме­не ці­ка­вить, скіль­ки пи­тань у від­со­тко­во­му спів­від­но­шен­ні сто­су­ва­ли­ся без­по­се­ре­дньо дер­жа­ви» теж бу­ло про­ко­мен­то­ва­но «все з тим же мо­ну­мен­таль­ним ви­ра­зом облич­чя»: «Я обго­во­рю­вав із Пре­зи­ден­том ті пи­та­н­ня, які по­ви­нен обго­во­рю­ва­ти прем’єр-мі­ністр».

Зви­чай­но, усі ЗМІ ма­ють свою ре­да­кцій­ну по­лі­ти­ку, і на свій ви­бір, і з по­зи­ції уяв­лень про ін­те­рес сво­го чи­та­ча фор­му­ють за­пи­та­н­ня, але, як нам зда­ло­ся, то, окрім те­ми Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, про­сто не­мо­жли­во бу­ло не за­че­пи­ти та­ких пи­тань, як кво­та в по­стмай­дан­но­му кри­зо­во­му уря­ді, якої не ма­ло бу­ти, рі­ше­н­ня «слу­хня­но ви­ко­ну­ва­ти» усі по­ра­ди по­рад МВФ, скан­даль­ну при­ва­ти­за­цію Оде­сько­го при­пор­то­во­го за­во­ду, яка у цьо­му ма­те­рі­а­лі «схо­ва­на» за «ста­кан­ним кон­флі­ктом» з Са­а­ка­шві­лі. Ну а те­ма сто­сун­ків Яце­ню­ка з олі­гар­хом Пін­чу­ком, яко­му, як ві­до­мо, Ар­се­ній Пе­тро­вич пу­блі­чно на одній з Ял­тин­ських стра­те­гій «га­ран­ту­вав без­пе­ку», ска­зав­ши, що той — «під за­хи­стом де­мо­кра­ти­чних сил», на від­мі­ну від істо­рії йо­го бо­роть­би з Фір­та­шем, Ахме­то­вим та Ко­ло­мой­ським, — «про­ви­сла».

Оле­ксандр СОЛОНТАЙ,

експерт Iн­сти­ту­ту по­лі­ти­чної осві­ти:

— З ін­терв’ю не ви­дно, що Ар­се­ній Яце­нюк ро­зу­міє, що це ре­во­лю­цій­на хви­ля за­не­сла йо­го в крі­сло прем’єра. Су­спіль­ні про­це­си зна­чно ви­пе­ре­джа­ли їх як по­лі­ти­ків... Нав­па­ки, з ін­терв’ю скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що Ар­се­ній Яце­нюк пе­ре­ко­на­ний, що во­ни з Тур­чи­но­вим бу­ли лі­де­ра­ми на­ції, які на­ла­го­ди­ли про­це­си і ря­ту­ва­ли кра­ї­ну. На­справ­ді ж все бу­ло не так і є не так. Во­ни не да­ли кра­ї­ні на­дії, не ста­ли сим­во­ла­ми змін!

Силь­ни­ми мо­мен­та­ми цьо­го ма­те­рі­а­лу, на мою дум­ку, є роз­по­відь Яце­ню­ка про істо­рію йо­го сто­сун­ків з Фір­та­шем, Ахме­то­вим та Ко­ло­мой­ським. Усім ві­до­мо, що у Яце­ню­ка є свій олі­гарх — Пін­чук. З ці­єї по­зи­ції осо­бли­во ці­ка­во чи­та­ти про йо­го бо­роть­бу з ін­ши­ми олі­гар­ха­ми.

Утім, є низ­ка пи­тань, які в ме­не ли­ши­лись пі­сля про­чи­та­н­ня цьо­го ін­терв’ю. Як ме­ні зда­лось, Яце­нюк сам до кін­ця не зро­зу­мів, в яких умо­вах та в яко­му мі­сці він опи­нив­ся, бо говорить ли­ше про зов­ні­шні озна­ки: вій­на, пар­ла­мент, ко­а­лі­ція, не­спро­мо­жність до­мо­ви­ти­ся. Він не ро­зу­міє, що для то­го щоб а) збе­рег­ти рей­тинг, б) ре­а­лі­зу­ва­ти свою про­гра­му, їм фі­зи­чно по­трі­бно бу­ло но­чу­ва­ти в пар­ла­мен­ті, щоб ма­ти ті за­ко­но­про­е­кти, яких він не мав. По­трі­бно бу­ло змі­ни­ти свій ма­те­рі­аль­ний стиль жи­т­тя, стиль жи­т­тя сво­єї ко­ман­ди... Він ка­же, все бу­ло ви­рі­ше­но «за­дов­го до»... Ні­чо­го по­ді­бно­го. Мо­жна бу­ло змі­ни­ти си­ту­а­цію.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.