Як «пла­стик» зда­тен пе­ре­мог­ти кри­зу

Ва­ле­рія ГОНТАРЕВА: «Дер­жав­ні слу­жбов­ці за­де­кла­ру­ва­ли у сво­їх е-де­кла­ра­ці­ях май­же 30 мі­льяр­дів гри­вень... І по­ло­ви­на з них — го­тів­ка»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

«Остан­ні 15—20 ро­ків я про­вів у США і те­пер зі зди­ву­ва­н­ням по­ба­чив ре­зуль­та­ти е-де­кла­ра­цій в Укра­ї­ні», — роз­по­від­ав у се­ре­ду на Cashless Ukraine Summit у Ки­є­ві по­че­сний пре­зи­дент Ки­їв­ської шко­ли еко­но­мі­ки, за­сту­пник го­ло­ви Ра­ди На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни Ти­мо­фій Ми­ло­ва­нов. Я та­кож зі зди­ву­ва­н­ням по­ба­чив, що біль­шість пла­те­жів у пов­сяк­ден­но­му по­бу­то­во­му жит­ті є го­тів­ко­вою, — про­дов­жу­вав він. — У США я ні­чо­го пра­кти­чно го­тів­кою не спла­чую. У ме­не її про­сто не­має. Хі­ба що якісь п’ять до­ла­рів мо­гли за­ва­ля­ти­ся в ки­ше­ні. На­віть за ко­ри­сту­ва­н­ня Uber (си­сте­му та­ксі) я в усьо­му сві­ті пла­чу бан­ків­ською кар­тою. Го­тів­кою я пла­чу ли­ше ча­йо­ві у ба­рах за пи­во або ві­скі. Та й там ча­йо­ві мо­жна да­ти за до­по­мо­гою кар­тки. Що­прав­да, го­тів­ка ін­ко­ли ви­ко­ри­сто­ву­є­ться то­ді, ко­ли хо­чеш ухи­ли­ти­ся від по­да­тків. Ко­ли у ме­не був бу­ди­нок і я хо­тів отри­ма­ти 30% зниж­ки за ре­монт во­до­про­во­ду, я міг спла­ти­ти го­тів­кою. У цьо­му ви­пад­ку сан­те­хні­ки не пла­тять по­да­тків і мо­жуть да­ти зниж­ку. Але на це да­ле­ко не всі їхні клі­єн­ти по­го­джу­ю­ться... Ще, ка­жуть, за го­тів­ку мо­жна ку­пи­ти нар­ко­ти­ки. Я не ку­пу­вав, то­му не впев­не­ний, а сту­ден­ти так ка­жуть».

■ « В Укра­ї­ні все іна­кше. У ме­не за­раз у ки­ше­ні біль­ше го­тів­ки, ніж у Шта­тах про­хо­дить за рік. Хо­ча ви­тра­ти у США на­ба­га­то біль­ші, — зга­дує Ми­ло­ва­нов, — без­го­тів­ко­ві роз­ра­хун­ки ва­жли­ві то­му, що до­зво­ля­ють кон­цен­тру­ва­ти­ся на ухва­лен­ні рі­шень, а не на пла­те­жах. Укра­ї­ні та­кож ду­же ва­жли­во пе­ре­йти на без­го­тів­ко­вий роз­ра­ху­нок. Це по­лег­шить усі опе­ра­ції. І це пи­та­н­ня ча­су. До ньо­го не мо­жна ста­ви­ти­ся без­від­по­від­аль­но. Сьо­го­дні не гро­ші, а час — го­лов­ний ре­сурс у жит­ті. Без­го­тів­ко­ві або сashless-роз­ра­хун­ки до­зво­ля­ють збіль­ши­ти швид­кість будь-яких опе­ра­цій. А крім то­го, во­ни по­тра­пля­ють у ва­шу зві­тність. Та­кі роз­ра­хун­ки — це щось глиб­ше, а не про­сто гро­ші » . « По­ки ми не на­вчи­мо­ся ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти сashless- роз­ра­хун­ки в Укра­ї­ні, ми не змо­же­мо ру­ха­ти­ся впе­ред » , — ро­бить ви­сно­вок Ми­ло­ва­нов. Він за­зна­чає: для то­го щоб бан­ків­ська си­сте­ма в Укра­ї­ні мо­гла бу­ти сashless, тре­ба по­пра­цю­ва­ти ре­гу­лю­валь­ни­ко­ві, са­мим бан­кам, не­об­хі­дні зу­си­л­ля фі­нан­со­вих ін­сти­ту­цій. « Це не ста­не­ться одра­зу, за один день. Але без цьо­го ми вже не мо­же­мо в XXI сто­літ­ті жи­ти » , — впев­не­ний ві­до­мий еко­но­міст.

■ Емо­цій­ний мо­но­лог Ми­ло­ва­но­ва про­дов­жи­ла го­ло­ва НБУ Ва­ле­рія Гонтарева. Звер­та­ю­чись з ве­ли­ко­го екра­на до уча­сни­ків Cashless Ukraine Summit, во­на за­зна­чи­ла, що на­ро­дні де­пу­та­ти й дер­жав­ні слу­жбов­ці за­де­кла­ру­ва­ли у сво­їх е- де­кла­ра­ці­ях май­же 30 мі­льяр­дів гри­вень. І по­ло­ви­на ці­єї су­ми, за її сло­ва- ми, — го­тів­ка. Го­ло­ва НБУ на­га­да­ла, що «при­хиль­ність до го­тів­ки — це за­галь­но­укра­їн­ський тренд і ве­ли­че­зна про­бле­ма на­шої дер­жа­ви » . Гро­ма­дя­ни біль­шо­сті кра­їн Єв­ро­пи, кон­ста­тує Гонтарева, ма­ло ви­ко­ри­сто­ву­ють го­тів­ку й у біль­шо­сті ви­пад­ків від­да­ють пе­ре­ва­гу без­го­тів­ко­вим роз­ра­хун­кам. Во­на на­во­дить при­клад Поль­щі, де кар­ткою мо­жна роз­ра­ху­ва­ти­ся в трам­ваї, а в Бол­га­рії — на­віть на ба­за­рі. « Нев­же Укра­ї­на не змо­же обі­гна­ти за без­го­тів­ко­ви­ми роз­ра­хун­ка­ми ці кра­ї­ни? — за­пи­тує бан­кір і роз­по­від­ає: — На­ша ко­ман­да ви­рі­ши­ла змі­ни­ти си­ту­а­цію й вті­ли­ти в жи­т­тя про­ект cashless-economy. Впро­ва­дже­н­ня без­го­тів­ко­вих роз­ра­хун­ків ми ви­зна­ли на­шим вла­сним прі­о­ри­те­тним завданням. Ми та­кож вва­жа­є­мо це одним зі стра­те­гі­чних на­прям­ків роз­ви­тку бан­ків­ської си­сте­ми».

■ Гонтарева по­ві­до­ми­ла, що НБУ зби­ра­є­ться змен­ши­ти об­сяг го­тів­ки в обі­гу з 14,3% ВВП 2015 ро­ку до 9,5% до ВВП 2020 ро­ку. За да­ни­ми НБУ, за ми­ну­лий рік 58% до­хо­дів на­се­ле­н­ня отри­ма­ло в без­го­тів­ко­вій фор­мі. І ли­ше 18% ви­трат про­во­ди­ли­ся без­го­тів­ко­во. Пер­шо­чер­го­ви­ми на­прям­ка­ми для впро­ва­дже­н­ня без­го­тів­ко­вої фор­ми роз­ра­хун­ків, на дум­ку гла­ви НБУ, є що­ден­ні опе­ра­ції, зокре­ма опла­та пра­ці, транс­пор­ту, ко­му­наль­них по­слуг, а та­кож пе­ре­ве­де­н­ня всіх дер­жав­них ви­плат, по­чи­на­ю­чи з пен­сій і сти­пен­дій, у без­го­тів­ко­ву фор­му. Го­лов­ний бан­кір кра­ї­ни впев­не­на, що дер­жав­на про­гра­ма з впро­ва­дже­н­ня без­го­тів­ко­вих роз­ра­хун­ків до­зво­лить об’ єд­на­ти зу­си­л­ля всіх дер­жор­га­нів і уча­сни­ків рин­ку для ре­а­лі­за­ції спіль­но­го про­е­кту роз­ви­тку без­го­тів­ко­вих пла­те­жів. При цьо­му зу­си­л­ля НБУ бу­дуть зо­се­ре­дже­ні на та­ких на­прям­ках, як зни­же­н­ня по­пи­ту на го­тів­ку, по­пу­ля­ри­за­ція без­го­тів­ко­вих пла­те­жів, роз­ви­ток пла­ті­жної ін­фра­стру­кту­ри й змі­на зви­чок лю­дей. Гонтарева за­кли­ка­ла до про­ри­ву в роз­ви­тку без­го­тів­ко­вих пла­те­жів.

■ Про те, чи зда­тні без­го­тів­ко­ві пла­те­жі змі­ни­ти Укра­ї­ну, «День» за­пи­тав у ку­лу­а­рах са­мі­ту у за­сту­пни­ка го­ло­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, ві­до­мо­го фа­хів­ця у сфе­рі IT-те­хно­ло­гій Дми­тра Шим­кі­ва. «Си­сте­ма без­го­тів­ко­вих пла­те­жів до­зво­ляє по­бу­ду­ва­ти аб­со­лю­тно ін­ший вид еко­но­мі­ки, ви­ве­сти ве­ли­ку ча­сти­ну ко­штів з ті­ні, за­без­пе­чи­ти фун­кціо­ну­ва­н­ня еко­но­мі­ки на більш ви­со­ко­му рів­ні, — від­по­вів він. — Цей про­цес у нас уже по­чав­ся, але йде ду­же по­віль­но. А щоб йо­го при­ско­ри­ти, слід змі­ни­ти куль­ту­ру, передусім куль­ту­ру по­ве­дін­ки як по­ста­чаль­ни­ків по­слуг і про­ду­кції, так і на­се­ле­н­ня, яке все це ви­ко­ри­сто­вує. Сьо­го­дні­шній са­міт цьо­му спри­я­ти­ме. По­пу­ля­ри­за­ція та­ких роз­ра­хун­ків (Гонтарева має ра­цію) — один з на­прям­ків дер­жав­ної по­лі­ти­ки. І цей за­хід, на мою дум­ку, своє­ча­сний і ду­же ко­ри­сний».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.