Че­твер­та про­ми­сло­ва ре­во­лю­ція вже в Укра­ї­ні

Ком­па­нії втра­ча­ють клі­єн­тів вна­слі­док то­го, що не мо­жуть на­ла­го­ди­ти вза­є­мо­дію пер­со­на­лу й обла­дна­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Укра­їн­ські ком­па­нії по­чи­на­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти су­ча­сні IT-рі­ше­н­ня для опти­мі­за­ції бі­зне­су. Се­ред них лі­де­ри у сво­їх га­лу­зях — Interpipe, Antonov, Roshen, «Укр­обо­рон­пром», Uzhmash.

Як за­зна­чає ди­ре­ктор з еко­но­мі­ки і фі­нан­сів кон­цер­ну Interpipe Де­нис Мо­ро­зов, впро­ва­дже­н­ня ERP-си­сте­ми да­ло змо­гу кор­по­ра­ції 2015 ро­ку ско­ро­ти­ти ви­тра­ти на за­ку­пів­лі на по­над 20 млн до­ла­рів, а та­кож за­оща­джу­ва­ти 15 млн до­ла­рів що­ро­ку зав­дя­ки си­сте­мі управ­лі­н­ня ре­мон­та­ми. Interpipe є одним із най­біль­ших у сві­ті ви­ро­бни­ків труб і за­лі­зни­чних ко­ліс.

«Че­твер­та про­ми­сло­ва ре­во­лю­ція вже три­ває в усьо­му сві­ті, зокре­ма і в Укра­ї­ні. Основ­ним драй­ве­ром Industry 4.0 є но­ві фі­зи­чні кі­бер-си­сте­ми, які да­ють змо­гу пов’яза­ти ре­аль­ні об’єкти з вір­ту­аль­ни­ми за до­по­мо­гою ін­фор­ма­цій­них ме­реж, — за­зна­чає за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра IT-Enterprise Антон Ав­рін­ський. Впро­ва­дже­н­ня кон­це­пції 4.0 у ро­бо­ту під­при­ємств на­ших клі­єн- тів дає змо­гу отри­ма­ти кон­кре­тний еко­но­мі­чний ефект».

Так, за да­ни­ми кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії McKinsey, за сер­пень 2016 р. еле­мен­ти Industry 4.0 впли­ва­ють на ви­ро­бни­чі ком­па­нії та­ким чи­ном: Quality — ско­ро­че­н­ня ви­трат, пов’яза­них з під­трим­кою яко­сті на 10—20%; Material — ско­ро­че­н­ня ви­трат, пов’яза­них із збе­рі­га­н­ням за­па­сів ма­те­рі­а­лів на 20—50%; Supply/demand matching — ско­ро­че­н­ня вар­то­сті об­слу­го­ву­ва­н­ня на 10—40%.

За до­по­мо­гою впро­ва­дже­н­ня ERPси­стем у ви­ро­бни­цтво, ком­па­нії мо­жуть під­ви­щи­ти свої до­хо­ди й ефе­ктив­ність ро­бо­ти, істо­тно ско­ро­тив­ши ви­тра­ти. Про­те експерти фі­нан­со­вої сфе­ри на­го­ло­шу­ють, що ві­кно мо­жли­во­стей за­про­ва­дже­н­ня обме­же­не. Для отри­ма­н­ня ре­зуль­та­тів ком­па­ні­ям по­трі­бно пе­ре­хо­ди­ти на но­ві прин­ци­пи ро­бо­ти, опти­мі­зу­ва­ти бі­знес-про­це­си ци­фро­вої еко­но­мі­ки, що стрім­ко роз­ви­ва­є­ться.

До­мі­ну­ю­че ста­но­ви­ще ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій, пе­ре­хід до ци­фро­вої еко­но­мі­ки є не­об­хі­дни­ми умо­ва­ми роз­ви­тку і ви­жи­ва­н­ня укра­їн­сько­го бі­зне­су в умо­вах жорс­ткої кон­ку­рен­ції на ло­каль­но­му і гло­баль­но­му рин­ках, за­зна­ча­ють експерти. Щоб оці­ни­ти вла­сні ре­сур­си і кон­ку­рен­то­спро­мо­жність, не про­гра­ти би­тву за клі­єн­тів, бу­ти еко­но­мі­чно ефе­ктив­ним, ком­па­ні­ям по­трі­бно змі­ню­ва­ти свої бі­знес-мо­де­лі, впро­ва­джу­ю­чи но­ві ін­стру­мен­ти управ­лі­н­ня — ERP, MRP II, СRM-си­сте­ми.

Упро­довж остан­ніх 5 ро­ків фа­хів­ці про­ве­ли до­слі­дже­н­ня по­над со­тні укра­їн­ських під­при­ємств. Близь­ко 70% зри­вів тер­мі­нів ви­ко­на­н­ня за­мов­лень від­бу­ва­є­ться че­рез роз­син­хро­ні­за­цію обла­дна­н­ня і пер­со­на­лу. Ком­па­нії втра­ча­ють клі­єн­тів і ста­ють зби­тко­ви­ми вна­слі­док то­го, що не мо­жуть на­ла­го­ди­ти вза­є­мо­дію пер­со­на­лу й обла­дна­н­ня.

Для розв’яза­н­ня про­бле­ми роз­ро­бни­ки про­по­ну­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти кон­це­пцію SmartFactory, яка гар­мо­ній­но по­єд­нує мо­жли­во­сті Industry 4.0, Internet of Things (IOT) та ін­но­ва­цій­ні ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії BigData, Cloud Computing. Збір да­них і управ­лі­н­ня ви­ро­бни­цтвом здій­сню­є­ться в ре­аль­но­му ча­сі, зокре­ма, за до­по­мо­гою план­ше­тів і смар­тфо­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.